Ką socialiniai darbuotojai veikė 2023 metais?

Socialinių darbuotojų profesijos svarba neįkainojama ir vargu ar išmatuojama, tačiau jų darbas, padedant pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, neretai lieka nepastebėtas. Taigi, ką socialiniai darbuotojai veikia visą dieną ir visus metus? Į šį klausimą kovo 8 dieną vykusiame ataskaitiniame susirinkime pabandė atsakyti Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojai ir direktorė Aurelija Urbonienė.

Socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė.

Anot A. Urbonienės, palyginus visų 17 įstaigos gyvavimo metų skaičius, Centras nuolat augo, mat 2007 m. su 300 000 litų biudžetu darbą pradėjusi įstaiga 2023 m. biudžete turėjo 1 861 000 eurų. Praėjusiais metais didžiausią finansavimo šaltinių dalį sudarė valstybės (53 proc.) ir savivaldybės (35 proc.) skiriamos lėšos, dar 7 proc. lėšų įstaiga pritraukė per projektinę veiklą ir 5 proc. surinko pati.
Kartu su biudžeto augimu didėjo ir darbuotojų skaičius, per praėjusius trejus metus Centro kolektyvą papildė 6 nauji nariai, o praėjusiais metais įstaigoje iš viso dirbo 78 darbuotojai, teikiantys paslaugas 1473 gavėjams.
Dirbant atsakingą, nemažai fizinių pastangų ir dvasinės stiprybės reikalaujantį darbą, ne mažiau svarbus ir geras mikroklimatas kolektyve, todėl direktorė pasidžiaugė kolektyve puoselėjamomis tradicijomis – socialinių darbuotojų apdovanojimais, žygiais, išvykomis ir kitomis – kurios buvo puoselėjamos ir praėjusiais metais.
A. Urbonienės teigimu, ateinančiais metais laukia nemažai naujų tikslų ir iššūkių, susijusių su tęstinių bei naujų projektų įgyvendinimu, pacientų pavėžėjimo paslaugos įgyvendinimu, maisto produktų kortelių išdavimu, prevencinėmis paslaugomis,

Gėlėmis ir padėkomis direktorė A. Urbonienė paskatino keletą darbuotojų bei padėkojo socialiniams partneriams.

prisijungimo prie dokumentų valdymo sistemos, žmogiškaisiais ištekliais ir kitais darbais. Visgi, siekiant įgyvendinti projektus, suteikti kokybiškas paslaugas paslaugų gavėjams, atliepiant jų lūkesčius, direktorė neabejoja įstaigos sėkme ir stiprybe, kurios pagrindas – plati veiklos sritis, projektinė veikla bei, žinoma, kvalifikuoti darbuotojai.
Susirinkimo metu savo veiklą pristatė ir visų šešių Centro skyrių atstovai. Siekiant, kad socialiniai darbuotojai galėtų užtikrinti paslaugų kokybę, Centre veikia Bendrasis skyrius, vykdantis administravimo funkcijas, organizuojantis viešuosius pirkimus bei besirūpinantis Centro ūkio, materialiniu ir techniniu aprūpinimu bei priežiūra. Anot skyriaus vadovės Aurelijos Žemaitienės, augantys krūviai, besikeičiantys projektai, naujos funkcijos, paslaugų plėtra ir pokyčių valdymas – tai pagrindiniai iššūkiai, su kuriais praėjusiais metais susidūrė Bendrojo skyriaus darbuotojai. Panašu, kad šiais metais iššūkių taip pat netruks, nes, kaip sakė A. Žemaitienė, 2024 m. planuojamas dokumentų valdymo sistemos (DVS) diegimas, Centro internetinės svetainės atnaujinimas – jos pritaikymas negalią turintiems asmenims, kad tekstai būtų aiškūs ir lengvai suprantami. Taip pat daug nežinios kelia pavėžėjimo paslauga, kuri, pasikeitus įstatymams, taps nebe projektu, tačiau ją vis tiek reikės užtikrinti tomis pačiomis apimtimis. Tačiau, pasak A. Žemaitienės, savo jėgomis su dabartiniais resursais tų pačių paslaugos teikimo apimčių užtikrinti greičiausiai nepavyks, todėl ieškomas kitas optimaliausias variantas, pavyzdžiui, į pagalbą pasitelkti išorės tiekėjus.
Atvejo vadybos procesus ir visokeriopą pagalbą šeimai organizuojančio Paramos šeimai skyriaus socialinio darbo organizatorės Danguolės Juodsnukienės teigimu, 2023 m. atvejo vadyba buvo inicijuota 88 šeimoms. Dažniausios šio proceso inicijavimo priežastys: konfliktinės skyrybos, tėvystės įgūdžių stoka, smurtas artimoje aplinkoje, piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, vaikus su negalia auginančios šeimos bei vaikų elgesio problemos. Anot D. Juodsnukienės iš viso per praėjusius metus rajone atvejo vadyba buvo taikoma 177 šeimoms, kuriose augo 354 vaikai. Šioms šeimoms organizuotos individualios ir šeimos konsultacijos, pozityvios tėvystės mokymai, prevencinės programos vaikams, sociokultūriniai, edukaciniai, prevenciniai renginiai ir kitos veiklos. D.Juodsnukienė taip pat pasidžiaugė, jog beveik 30 skyriaus darbuotojų nuoseklus darbas duoda ir rezultatų, mat praėjusiais metais net 67 šeimoms atvejo vadybos procesas buvo užbaigtas.
Socialinių paslaugų centre veikia ir Vaikų dienos centras, kurio veikla orientuota į lankytojų kasdienio gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymą, tėvų ir vaikų tarpusavio ryšių stiprinimą. Anot Ritos Masikonienės, Centro lankytojai – tai 7–14 metų amžiaus vaikai, kuriems pernai buvo organizuotos gyvenimiškų įgūdžių ugdymo veiklos: pamokų ruoša, asmeninės higienos, darbinių ir kitų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas, maisto gamybos praktikumai. Siekiant mažinti socialinę atskirtį vaikams buvo organizuojamos įvairios išvykos, šventės ir kiti renginiai.
Ne mažiau svarbi ir Socialinės globos ir priežiūros asmens namuose skyriaus, teikiančio pagalbos į namus, asmeninės pagalbos, dienos socialinės globos asmens namuose, laikino atokvėpio, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (TTP) paslaugas, veikla. Anot Živilės Simanavičienės, praėjusiais metais pagalbos į namus paslauga suteikta 189 asmenims, asmenine pagalba pasinaudojo 22 asmenys, dar 11 asmenų suteikta dienos globos paslauga. 2023 m. skyrius taip pat pasirašė 398 sutartis dėl techninės pagalbos priemonių perdavimo. Ritos Vaškevičienės teigimu, lyginant 3 metų TTP perdavimo pasirašytų sutarčių kiekį, stebimas didėjantis poreikis.
Socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriuje 2023 paslaugas gavos 45 asmenys, iš kurių 11 asmenų buvo suaugusieji, turintys negalią, ir 34 senyvo amžiaus asmenys. Jiems Centre suteiktos užimtumo, sveikatinimo, maitinimo, transporto, asmens higienos paslaugos. Tačiau, pristatydama 2023 m. ataskaitą, Socialinės globos ir priežiūros institucijoje skyriaus socialinio darbo organizatorė Asta Graužinienė labiausiai akcentavo ne skaičius, bet paslaugų gavėjų emocijas, jas iliustruodama nuotraukomis iš Centro gyvenimo.
Visų skyrių socialinio darbo organizatorės akcentavo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais svarbą, jiems atskirai padėkojo ir Socialinių paslaugų centro direktorė. Ataskaitiniame susirinkime A. Urbonienė taip pat keletą Centro darbuotojų paskatino padėkomis ir gėlėmis.
Aktyvia ir prasminga Centro veikla ataskaitinio susirinkimo metu džiaugėsi ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerės Laimutė Jančiukienė ir Jūratė Zailskienė, taip pat Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė.
Rimantė Jančauskaitė

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *