Paskutinis posėdis buvo itin darbingas

Balandžio 13 dieną į paskutinį 2019–2023 metų kadencijos posėdį Prienų rajono savivaldybės taryba susirinko nepilnos sudėties, dėl įvairių priežasčių posėdį ir progą atsisveikinti su kolegomis praleido keturi politikai. Aktyvių, nevengusių pasisakyti, teikusių pasiūlymus politikų – Audriaus Narvydo, Gintauto Bartulio, Dovilės Ručytės, Algimanto Šidlausko – jau nebeišvysime ir naujos kadencijos Tarybos, kuri prisieks balandžio 20 dieną, darbe.

Mero ataskaitoje – apie nuveiktus darbus bei laukiančius iššūkius
Meras Alvydas Vaicekauskas, pristatydamas savo veiklos ataskaitą už 2022 metus, pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintais darbais, įvardino grėsmes bei ateities iššūkius, kurie laukia naujos sudėties Tarybos – pirmiausia dėl pasikeitusio savivaldos modelio ir keliamų uždavinių.
Meras gerai įvertino Prienų rajono savivaldybės administracijos vadovų, specialistų, seniūnų ir seniūnaičių darbą, prisiimdamas įsipareigojimą kartu su komanda siekti, kad laiku ir profesionaliai būtų įgyvendinamos Savivaldybės funkcijos, tikslai ir vykdomi naujo laikotarpio projektai, atliekami paruošiamieji darbai dėl Prienų, kaip kurortinės teritorijos, įteisinimo, surastas didesnis finansavimas rajono kelių būklei gerinti ir kt.

Kaip sekėsi dirbti Savivaldybės tarybai?
Meras taip pat apibendrino ir Savivaldybės tarybos, į kurią buvo išrinkti 25 nariai, darbą. Pakankamai „margos“ politinės sudėties Taryba, kurioje dominuojantys socialdemokratai buvo subūrę 15 narių valdančiąją koaliciją, anot mero, dirbo pakankamai stabiliai. 2022 metais įvyko 13 Savivaldybės tarybos posėdžių, iš kurių trys – nuotoliniu būdu, juose svarstyti 353 sprendimų projektai ir priimti 349 sprendimai, apie trečdalis jų susiję su turto valdymu (104). Posėdžiuose pakankamai dažnai svarstyti sveikatos ir socialinės paramos, švietimo ir sporto, kultūros ir turizmo, finansų, statybos ir ekonominės plėtros klausimai. Mažiausiai sprendimų buvo priimta žemės ūkio klausimais (6). Tikėtina, kad būsimos kadencijos Taryboje, sustiprėjus Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovų pajėgoms, šios srities klausimams bus skiriama daugiau dėmesio, juolab kad valstiečiai ir žalieji gali būti pakviesti prisijungti prie valdančiosios daugumos.
Vienbalsiai Taryboje buvo priimta 64,62 proc. iš visų patvirtintų sprendimų (2021 m. – 71,38 proc.). 2022 m. Tarybos nariai žymiai dažniau neišreiškė savo nuomonės svarstomu klausimu, t. y. nebalsavo 229 kartus (2021 metais – 144 kartus).
Posėdžių lankymas praėjusiais metais nebuvo visuotinis. Tarp atsakingiausių politikų – meras Alvydas Vaicekauskas, Tarybos nariai Artūras Buitkus, Deividas Dargužis, Aušra Deltuvienė, Loreta Jakinevičienė, Rita Keturakienė, Angelė Mickienė, Henrikas Radvilavičius, Mindaugas Rukas, kurie 2022 m. nepraleido nė vieno posėdžio.

2019–2023 metų kadencijos Savivaldybės vadovai ir Tarybos nariai. Nuotraukoje nėra politikų Algimanto Šidlausko, Gintauto Bartulio, Dovilės Ručytės ir Audriaus Narvydo.

Per ketverius metus Tarybos nario mandato atsisakė vienas narys – Vaidotas Kupstas, vietoj jo prisiekė Aušra Deltuvienė. Artėjant naujiems savivaldos rinkimams dalis politikų keitė savo politines pažiūras, migravo iš vienos partijos į kitą. Didžioji dalis Tarybos narių, priklausiusių partijai „Laisvė ir teisingumas“, tapo 2022 m. susikūrusios naujosios politinės jėgos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariais. Tarybos narė Rima Zablackienė prisijungė prie Lietuvos socialdemokratų partijos, Vytas Bujanauskas – prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, Algimantas Šidlauskas, Arūnas Vaidogas ir Egidijus Visockas – prie Lietuvos regionų partijos. Atsižvelgiant į įvykusius pokyčius, Taryboje frakcijų skaičius išliko toks pats – keturios frakcijos. Vertinant šiuos politikų pasirinkimus, ne visiems jie garantavo sėkmę savivaldos rinkimuose.
Meras padėkojo Tarybos nariams už bendrai priimtus sprendimus, aktyvų darbą komitetuose, teiktus pasiūlymus, apgailestavo dėl to, kad per kadenciją nepavyko surengti nė vieno Savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio, aplankant seniūnijas bei rajono įmones, ir vylėsi šiemet atnaujinti šią praktiką.
Po vieno kito klausimo merui Tarybos nariai balsų dauguma pritarė jo veiklos ataskaitai.

Išklausyta ir patvirtinta Administracijos direktorės ataskaita
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė savo ataskaitoje akcentavo svarbiausius darbus, pasidžiaugė viršytu Savivaldybės biudžeto pajamų surinkimu, iš „mirties taško“ pajudėjusiomis procedūromis, perspėjant netvarkomų statinių ir sklypų savininkus, vykdant teisinius procesus dėl apleistų pastatų pripažinimo bešeimininkiais, baigiama rajono kelių registracija, atliktais susisiekimo infrastruktūros, viešojo saugumo gerinimo darbais, laimėtu Tūkstantmečio mokyklų pažangos plano projektu ir kt.
Plačiau susipažinti su mero ir Savivaldybės 2022 metų veiklos ataskaitomis galima internetiniame savivaldybės puslapyje.

Naujas savivaldos modelis bus pritaikytas praktikoje
Posėdyje patvirtintas naujas Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, kuris įsigalios į pirmąjį posėdį susirinkus naujai išrinktai 2023–2027 m. kadencijos Tarybai. Pagal nuo šių metų balandžio 1 d. įsigaliojusius Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus bus pradėtas taikyti naujas mero ir tarybos įgaliojimų modelis. Taryba bus atstovaujamoji institucija, o meras – vykdomoji valdžia. Meras negalės būti Tarybos nariu, tačiau, kaip ir anksčiau, planuos savivaldybės tarybos veiklą, sudarys jos posėdžių darbotvarkes ir teiks savivaldybės tarybos sprendimų projektus, pirmininkaus posėdžiams ir kt. Be to, meras bus atsakingas už savivaldybės biudžeto parengimą ir už jo vykdymą, savivaldybės strateginio planavimo procesą ir kt.
Pagal naująjį Tarybos veiklos reglamentą nustatyta papildomų teisių Savivaldybės tarybos mažumai, opozicijai ir opozicijos lyderiui. Tarybos komisijų ir komitetų posėdžiai, išskyrus uždarus, turės būti tiesiogiai transliuojami.
Aiškiau nustatyta savivaldybių tarybų narių darbo apmokėjimo tvarka – jiems bus apmokama ne tik už darbą Savivaldybės taryboje, komitetuose, komisijose, frakcijose, bet ir už gyventojų priėmimą. Šia proga posėdyje kilo diskusija apie tai, kad, užtikrinant politikų darbo skaidrumą, Tarybos nariai apie planuojamus susitikimus su gyventojais iš anksto skelbtų viešai.

Meras turės didesnę politinio pasitikėjimo komandą
Po savivaldos rinkimų nauja tai, kad merui suteikta teisė pačiam siūlyti vicemerų, administracijos direktoriaus kandidatūras, apsispręsti dėl didesnės savo politinės komandos. Paskutiniame šios kadencijos posėdyje buvo priimti sprendimai dėl Administracijos direktorės Jūratės Zailskienės ir jos pavaduotojo Algio Marcinkevičiaus atleidimo iš užimamų pareigų pasibaigus 2019–2023 metų Prienų rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Taip pat patvirtintas mero Alvydo Vaicekausko pasiūlytas bendras mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius – 5 pareigybės (iki šiol buvo 2 pareigybės).
Pagal naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymą, vicemerai taip pat bus priskiriami mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams. Taryba neprieštaravo, kad Prienų rajono savivaldybėje būtų įsteigta iki dviejų vicemerų pareigybių, juolab kad naujasis Administracijos direktorius dirbs neturėdamas pavaduotojo, taip pat – Tarybos posėdžių sekretoriaus pareigybė.
Tačiau besiformuojančios naujos opozicijos atstovai Loreta Jakinevičienė ir Arūnas Vaidogas garsiai išsakė abejonių dėl dviejų mero patarėjų pareigybių reikalingumo. Jie neprieštaravo, kad meras turėtų vieną stiprų patarėją, konsultuojantį teisiniais klausimais, tačiau patarėjo komunikacijos klausimais pareigybė su planuojamu pareiginės algos koeficientu (baziniais dydžiais) – 12 – jiems pasirodė perteklinė, tad sprendimas patvirtintas ne visų, o 13-kos politikų balsais.
Konkrečios mero politinio pasitikėjimo personalijos nebuvo svarstytos, tačiau, oficialiai nepatvirtintomis žiniomis, vienas vicemero postas bus siūlomas Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Prienų skyriaus pirmininkei Laimutei Jančiukienei. Mero patarėjų pareigas turėtų užimti Agnė Dargužienė ir Viktorija Ignatavičienė. Jūratė Zailskienė neslepia ketinimų likti mero politinėje komandoje ir toliau vadovauti Savivaldybės administracijai, tiesa, jau su siauresniais įgaliojimais.

Kiti klausimai
Paskutiniame šios kadencijos posėdyje iš viso priimti sprendimai dėl 44 į darbotvarkę įrašytų klausimų. Išklausytos ir patvirtintos Prienų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros, kultūros ir švietimo įstaigų, Visuomenės sveikatos biuro, Jiezno paramos šeimai centro, Prienų r. savivaldybės Socialinių paslaugų centro, Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, VšĮ „Prienai“ 2022 metų veiklos ataskaitos. Pritarta AB „Prienų šilumos tinklai“ pertvarkymui į uždarąją akcinę bendrovę. Kaip teigė Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, poreikis keisti bendrovės valdymo struktūrą ir panaikinti jos valdybą pirmiausia kilo dėl būtinybės taupyti lėšas, nes nuo šių metų valdybos nariams turėtų būti mokamas atlyginimas (apie 28 tūkst. eurų per metus).
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *