Drąsina gyventi su tikėjimo dvasia…

Šv. Mišioms vadovavęs vyskupas Juozas Matulaitis jubiliatui perdavė JE Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko padėką už vaisingą tarnystę, einant klebono ir dekano pareigas, ir sveikinimą su palinkėjimu Viešpaties artumo ir Palaimintojo Teofiliaus Matulionio globos.

Ne tik skubantys metai, bet ir kiekviena bėganti diena mus praturtina darbais, pažintimis, pamokomis ir patirtimis. Arba, kaip praėjusį sekmadienį Šv. Mišiose, aukotose Birštono šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje, kalbėjo vyskupas Juozas Matulaitis, tiesiog pripildo džiaugsmo ir skausmo ašarėlėmis.
O Birštone šį kartą Jo Ekscelencija lankėsi ypatinga proga – Birštono Šv. Antano Paduviečio ir Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijų klebonas, Birštono dekanato dekanas, monsinjoras Jonas Dalinevičius minėjo šešiasdešimtmečio jubiliejų. Kartu su daugelį metų Kaišiadorių vyskupijai vadovavusiu ganytoju Juozu Matulaičiu Dievui už pašaukimo dovaną dėkojo ir monsinjoro bendramoksliai iš Kauno kunigų seminarijos bei kolegos kunigai iš kitų vyskupijos parapijų.

Birštono savivaldybės vadovai padėkojo monsinjorui Jonui Dalinevičiui už bendruomenės telkimą ir kartu įgyvendinamus projektus.

Pernai kunigas Jonas Dalinevičius minėjo ir darbo Birštono parapijoje trisdešimtmetį. Taigi čia, kaip sekmadienio homilijoje kalbėjo Merkinės parapijos klebonas, Merkinės dekanato dekanas, bažnytinės teisės daktaras Robertas Rumšas, kunigas Jonas išgyveno kunigystei svarbius visus metų laikus: ir vilties pavasarį, ir išsipildžiusių svajonių vasarą, ir brandų rudenį, ir skausmų bei kentėjimų žiemą. Išgyveno ir išgyvena tarnaudamas žmonėms su džiaugsmu, padėdamas jiems liudyti Dievą, gražiai ir prasmingai darbuodamasis.
Monsinjoro darbus vertina ir vietiniai, ir atvykstantys svečiai. Ko gero, vienas svarbiausių monsinjoro Jono Dalinevičiaus darbų – tikėjimas tuo, ką daro, ir kitų uždegimas viltimi, kad mes tai galime padaryti ir dėl kitų, tikėjimas savimi, gebėjimas mylėti ne tik Dievą, bet ir darbą, Tėvynę, savo kraštą ir artimą.

Šventės dieną skleidėsi gėlės, žodžiu, raštu bei iš ekrano liejosi sveikinimai.

Taip bendradarbiaujant su Birštono savivaldybe Birštone buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje Sakralinis muziejus su turtinga vyskupo, prieš kelerius metus paskelbto Palaimintuoju, Teofiliaus Matulionio ekspozicija. Monsinjoro iniciatyva, vėlgi suvienijus pastangas, visos Birštono savivaldybės nevyriausybinės organizacijos turi galimybę burtis po vienu stogu renovuotuose Carito bendruomenės namuose, gali keliauti patogiu bendruomenės autobusu. Džiugina ir renovuotas Nemajūnų parapijos bažnyčios bei šalia esančių pastatų kompleksas, pritaikytas vietos žmonių reikmėms ir įvairioms edukacinėms veikloms. Kaip ir Birštone esantys Kaišiadorių vyskupijos svečių namai, tarnaujantys vyskupijos pastoraciniams poreikiams.

Nevyriausybinių organizacijų vardu monsinjorą jubiliejinio gimtadienio proga pasveikino Birštono Caritas vadovė Vilma Burbienė ir Trečiojo amžiaus universiteto nariai Nijolė Jakimonienė ir Antanas Kisielius.

Naujais vitražais šviečia ir Birštono bažnyčia, kiekvieną liepą atverianti duris sakralinės muzikos koncertams, sutinkanti Pažaislio festivalio ir kitus atlikėjus. Renovuoti ir vargonai, įsigyti nauji varpai.
Tai darbai, kurie, kaip sveikindama kalbėjo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, jau padaryti, tačiau kartu ir neleidžiantys sustoti. Monsinjoras jau kuria naujus planus, mąsto apie jų įgyvendinimą. Turi mintį atnaujinti, o gal ir pakeisti naujais Birštono bažnyčioje esančius suolus, puoselėja ir kitas idėjas, žinoma, nepamiršdamas kasdienių darbų.
Kun. J. Dalinevičius jau 19 metų vadovauja Birštono Carito veiklai, leidžiasi į pažintines piligrimines keliones kartu su tikinčiaisiais, padeda augti jauniems žmonėms, lanko ligonius, rūpinasi kitais pastoraciniais reikalais…
Sekmadienį ir bažnyčioje, ir vėliau susibūrus tarp bendraminčių bei artimųjų skambėjo daug padėkos žodžių ir sveikinimų. Juos priimdamas monsinjoras Jonas Dalinevičius ir

Monsinjoras Jonas Dalinevičius su Birštono bažnyčios vargonininku Mindaugu Čiukšiu ir choristais.

pats kiekvienam surado šiltą žodį, pasidalino prisiminimu apie vieną ar kitą įvykį, situaciją, pasidžiaugė bendra sėkme.
…Tikiu, kad visiems buvo gera būti kartu su žmogumi, kuris geba dalintis su kitais gerumu ir drąsina gyventi su tikėjimo dvasia. Dvasia, kuri šildo, brandina, moko gilesnės bendrystės su Dievu ir vieniems su kitais.
Ramutė Šimukauskaitė
Onutės Valkauskienės ir Nijolės Jakimonienės nuotraukos

Gerbiamas Monsinjore, Dekane,
gyvenimas prasideda gimimu ir kiekvieni metai yra neįkainojamas žmogaus turtas. Į savo gražaus jubiliejinių metų kraičio skrynią įdėjote visa, ką geriausia atsinešėte iš vaikystės – šeimoje puoselėtą meilę, gerumą, puikų bendravimą,

Nevyriausybinių organizacijų atstovų apsuptyje.

supratimą ir pamaldumą. Jubiliejus yra ta diena, kada galite sustoti, atsigręžti ir įvertinti savo nuveiktus darbus. Vienas svarbiausių Jūsų darbų – tikėjimas tuo, ką darote, įtaigiu Dievo žodžiu padedate atrasti mums savo vidinio pasaulio šviesą, patikėti, kad galime padaryti daug dėl savęs ir dėl kitų.
Tikime, kad pajutote, jog esate mylimas ne tik už prasmingus darbus parapijoje, bet ir už nesuskaičiuojamą gausybę šiltų akimirkų, bendraujant su savo tikinčiaisiais. Sukurti geri santykiai ir jų palaikymas nuoširdžiu, tiksliu, kiekvienam asmeniškai skirtu žodžiu, padrąsinančiu žvilgsniu, pakylėjančia malda yra tie keliai, kuriais atėjome Jūsų pasveikinti ir padėkoti Jums už gražią, žmogišką, ištikimą tarnystę mums, už kartu nuveiktus darbus, už duotus patarimus, už įvairias iniciatyvas, už ėjimą kartu, už pamokymus, už šviesą, už ištiestą ranką ir dvasinės patirties sklaidą.
Sveikiname Jus gražios 60-ies metų sukakties proga, linkime ramybės, puikios sveikatos ir dar daug metų tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, Dievo palaimos altoriaus tarnystėje dovanojant mums Tikėjimo, Vilties ir Kristaus meilės žinią.
Birštono bendruomenė: Birštono parapijos Caritas, Birštono kurorto bendruomenė, Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono trečiojo amžiaus universitetas, Birštono sveikos gyvensenos klubas ,,Šilagėlė“, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Birštono miesto bendrija, Škėvonių bendruomenė, Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija, Prienų rajono – Birštono diabeto klubas ,, Versmė“, Onkologinių ligonių klubas ,,Viltis gyventi“, Birštono miesto dizaino asociacija ,Birštono jaunimo klubas, A. Mikėno klubas, Nemajūnų bendruomenė ,,Santalka“, Vėžionių bendruomenė ,,Topolis“, Siponių, Matiešionių krašto bendruomenės, Domus Hotel administracija, Birštono sakralinis muziejus, Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčios pastoracinė taryba ir kiti Jus mylintys ir gerbiantys parapijiečiai.

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *