KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS-SVEIKINIMAS

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą,
kuris bus visai tautai.
Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.
Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 10-11).

Nuoširdžiai sveikinu jus Kristaus gimimo šventėje!
Per visą Adventą Dievo žodis mus ruošė priimti gimusį Kristų. Šventasis Raštas ragino budėti, kad nepražiūrėtume gyvenime Dievo, svarbiausių dalykų, paties gyvenimo. Kvietė atsiversti, galvoti Dievo mintimis, keisti gyvenimą. Pasakojo apie Jėzų, kuris su meile ateina gydyti, kai esame akli, luoši, kurti, raupsuoti ar dvasiškai mirę. Ateina visiems vargstantiems paskelbti Gerosios naujienos apie gelbstintį Dievo veikimą.
Šiandien jau švenčiame Kalėdas. Evangelistas Lukas pasakojimu apie Mesijo gimimą mums kartu pateikia giliausią teologiją apie Jėzų. Visatos ir istorijos Viešpats yra Dievas. Mylintis žmogų begaline, neapsakoma meile, kviečiantis tapti nauju žmogumi.
Gimsta Jėzus galingojo imperatoriaus, dieviškojo Augusto laikais. Klestinti, galinga Roma, valdovo įsakymus uoliai vykdantys provincijų valdytojai.
Gyventojų surašymai nieko gero žmonėms nežadėdavo. Jais buvo siekiama dar labiau valdyti žmones, ruoštis karui, apkrauti naujais mokesčiais.
Imperatorius ir provincijos valdytojas čia patys svarbiausi, žvelgiant pasaulio tvarkos akimis.
Toliau evangelistas pasakoja apie Juozapą ir Mariją, kurie keliauja iš vienos provincijos mažo miestelio Nazareto į kitos provincijos mažą miestelį Betliejų. Dievo plane svarba ir reikšmė atrodo taip, kaip iš tikrųjų yra. Betliejus ne provincijos miestelis, bet Dovydo miestas, pranašų išpranašauta Mesijo gimimo vieta.
Paskiausiai evangelistas kalba apie Jėzų. Tiesa, jis dar net nematomas, tik esantis po motinos širdimi.
Jėzus visada ateina į galingųjų valdomą pasaulį. Jis visada pasirenka būti paskutiniu, kad būtų su tais, kurie yra silpni, žemos kilmės, paniekinti, paskutiniai (plg. 1 Kor 1, 27-28). Tai Dievo buvimo su žmonėmis išmintis. Meilės išmintis.
Jo gimimui šitame pasaulyje lieka tik vieta gyvulių tvarte. Nežiūrint to, nuo šiol visa žmonijos istorija bus skirstoma į prieš Kristų ir po Kristaus. Gimdamas žmogumi, mažu kūdikiu, Jėzus parodo neįsivaizduojamą Dievo artumą žmogui, jo tikrąjį veidą.
Kaip ir kiekvieną gimusį kūdikį, Jėzų suvysto vystyklai, padarydami priklausomu nuo kitų valios. Vėliau, vykdydamas Dangiškojo Tėvo valią, jis nesipriešindamas atsiduos į žmonių rankas, kurios jį suims, nuplaks, vainikuos erškėčiais ir prikals prie kryžiaus. Tas, kuris visus maitins amžinojo gyvenimo duona, bus paguldytas į gyvuliams skirtas ėdžias.
Jėzus gimsta naktį. Jis yra tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Pasaulį akina nuodėmės tamsa. Egoizmas, ambicijos, neteisybė, išnaudojimas, galingųjų nevaldomi troškimai. Evangelija yra tikroji tiesa, kuri išlaisvina ir gina žmogaus gyvybę ir asmens orumą.
Laukuose nakvoję piemenys pirmieji išgirsta žinią apie Jėzaus gimimą, naują Dievo ir žmonių santykį. Piemenys yra tie vargingieji, kaip ir ant kryžiaus šalia Jėzaus už nusikaltimus prikalti žmonės. Angelo žodžiai piemenims yra kartu ir paties Jėzaus žodžiai visų laikų žmonėms: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.“
Dangaus šventųjų choras per visus amžius gieda Dievo šlovės ir palaimos žmonėms giesmę: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“
Brangieji! Drauge švęsdami Kristaus gimimo šventę šiais neramiais laikais ir jausdami artumą kenčiantiems žmonėms Ukrainoje ir visame pasaulyje, melskime Gelbėtoją prašydami: „Viešpatie, aplankyk mus su savo ramybe, kad džiūgautume tavo akyse tobula širdimi“ (Mišių malda).
Visiems, brangieji, palaimintų ir Dievo artumu pripildytų Kalėdų švenčių! Amen.
Vysk. Jonas IVANAUSKAS, Šv. Kalėdos, 2022 m.

Rubrikoje Redakcijos skiltis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *