Po angelo sparnais…

Lapkričio 23 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo nariai gausiame žmonių būryje paminėjo organizacijos įkūrimo 55-erių metų sukaktį. Jaukią šventės atmosferą ir gerą nuotaiką kūrė visi jos dalyviai – kiekvienai visuomeninei organizacijai verta palinkėti tiek daug nuoširdžių bičiulių, bendraminčių, pagalbininkų ir rėmėjų. Jaučiant jų palaikymą ir pritarimą, drąsiau tęsti gerus pagrindus turinčią veiklą, kuri yra tokia svarbi regėjimo negalią turintiems žmonėms.

LASS Prienų filialo pirmininkę I.Karsokaitę sveikina LASS pirmininkas P. Kalvelis ir Pietvakarių centro direktorė J. Kručkauskaitė.

LASS Prienų filialo nariai ir jų pirmininkė Irena Karsokaitė jubiliejinės šventės proga sulaukė svečių iš Prienų rajono, Vilniaus, Kaišiadorių, Kėdainių, Jonavos, Kauno, Alytaus ir netgi kaimyninės Lenkijos Seinų krašto. Sveikinimo ir padėkos žodžius už itin aktyvią, rajone matomą organizacijos veiklą tarę Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerė Loreta Jakinevičienė, Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasidžiaugė filialo narių užimtumo veiklomis ir kūrybinėmis iniciatyvomis. Sveikino ir švietimo ir kultūros įstaigų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. LR Seimo nario Andriaus Palionio ir J.Palionio labdaros ir paramos fondo valdybos vardu sveikinimo žodžius ir dovanas perdavė parlamentaro padėjėja Valė Petkevičienė.
LASS pirmininkas Paulius Kalvelis ir Pietvakarių centro direktorė Jolanta Kručkauskaitė pagyrė gerai organizuotą, turiningą filialo veiklą, kuri geraisiais veiklos pavyzdžiais,

Koncertuoja Prienų filialo vokalinis ansamblis „Puriena“.

saviveikla reprezentuoja ir Prienus, ir visą Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą. Vieni svečiai sveikino žodžiu, kiti – eilėmis, o saviveiklos kolektyvai „Jonavėlė“, „Galadusys“, „Volungėlė“ bei Prienų meno mokyklos atstovai pradžiugino ir muzikiniais sveikinimais.
LASS Prienų filialui vadovaujanti pirmininkė Irena Karsokaitė prisiminė organizacijos istoriją, ją kūrusių žmonių indėlį, papasakojo, kaip, metams bėgant, keitėsi veiklos prioritetai, atsirado daugiau galimybių palengvinti nereginčiųjų buitį, integruoti juos į visuomenę. Irena akcentavo, kad per dešimtmečius pasikeitė ir valdininkų, ir visuomenės požiūris į žmones su regėjimo negalia – organizacijos veiklai skiriamas projektinis finansavimas, narių poreikiams pritaikoma namų ir viešoji aplinka, aprūpinama kompensacinėmis priemonėmis, skiriami asistentai, kurie suteikia reikiamą pagalbą, moko savarankiškų gyvenimo įgūdžių.

„Gyvenimo“ laikraščio redakcijos nominacija „Metų žmogus 2021“ įteikta LASS Prienų filialo ilgametei pirmininkei I.Karsokaitei (viduryje).

Organizacijos nariai vieni kitiems padeda, drauge vyksta į ekskursijas, renkasi į užimtumo grupes, užsiima rankdarbiais. Apie tai liudijo renginio metu veikusi filialo narių paveikslų iš vilnos paroda.
Besidomintieji filialo istorija galėjo pavartyti storą, fotografijomis iliustruotą organizacijos veiklos metraštį, o I.Karsokaitė trumpai pristatė svarbiausius jos faktus.
Jos teigimu, 1967 m. Prienų rajono neregiai ir silpnaregiai pradėjo burtis į vieną organizaciją, tuomet ji buvo vadinama Lietuvos aklųjų draugijos Prienų pirmine organizacija. Pirmuoju šios draugijos pirmininku buvo išrinktas neregys Jonas Serbenta. Pradžia buvo sunki: nebuvo nei patalpų, nei transporto, todėl po apylinkes, registruojant visus rajone gyvenančius regėjimo invalidus, buvo vaikščiojama pėsčiomis. Organizuojant pirminės organizacijos darbą, prisidėjo Kauno tarprajoninės valdybos pirmininkas Kostas Bankauskas. Kai kurie silpnaregiai kiek anksčiau buvo įforminti LAD Kauno

Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno padalinio darbuotoja S.Grabauskienė (dešinėje) ir I.Karsokaitė.

tarprajoninėje valdyboje, nes dirbo Kauno gamybiniame mokymo kombinate, kiti – namudininkais. Pirmieji Prienų rajone užregistruoti nariai buvo Marija Zelenikienė, Kazys Žilinskas, Pranas Birenis.
Per šešerius metus dėl įvairių priežasčių pasikeitė keli organizacijos pirmininkai, o 1973 metais visuotiniame susirinkime pirmininku buvo išrinktas antros grupės regėjimo neįgalusis Juozas Sutkaitis, kuris vadovu išdirbo 13 metų, sekretore dirbo Leokadija Gudelienė.
Vadovaujant Juozui Sutkaičiui, 1973 m. buvo suorganizuota meno saviveikla. Meno vadovu pakviestas dirbti Antanas Puidokas, kuris sukūrė daug dainų ir pritaikė jas ansambliui. Pirmieji meno saviveiklininkai buvo Juozas Sutkaitis, Jonas Serbenta, Pranas Birenis, Mykolas Mieželis, Julija Kanopackienė, Leokadija Gudelienė, Elena

LASS Prienų filialo rankdarbių būrelio narių darbų paroda.

Sabaliauskienė, Suzana Puidokienė, Rasa Matusevičienė, Zofija Vaitkevičienė, Dominika Dabulevičienė, Juozas Uloza. Iš Kauno tarprajoninių kultūros namų buvo gauti instrumentai: akordeonas, smuikas, kontrabosas, būgnas, gitara, tamburinas, armonika.
Daug metų organizacijoje veikė instrumentinis ir vokalinis ansambliai, vėliau susikūrė ir folkloro ansamblis. Kolektyvai savo muzika džiugino ne tik savo organizacijos narius, bet ir daugelio globos namų gyventojus. Užsimezgė ryšiai su Šakių, Kaišiadorių, o ypač su Jurbarko aklųjų organizacijos neregiais. Ansamblis koncertavo Prienų ir kitų rajonų įstaigose.
Meno saviveiklos entuziastams Lietuvos aklųjų draugijos Kauno TKN rengė ekskursijas į Krymą, Sočį, Kijevą, Jerevaną, Užkarpatę ir kt.
Didelis dėmesys buvo skiriamas LAD narių buitinių sąlygų gerinimui. Buvo padedama remontuoti gyvenamuosius namus, skirta magnetofonų įgarsintų knygų skaitymui, radijo aparatų, netgi šaldytuvų, gauti du nauji butai prastomis sąlygomis gyvenantiems nariams.
Nuo 1981 m. buvo leidžiamas sienlaikraštis „Mes gyvuojame“, kuriam vadovavo

Muzikinius sveikinimus prieniškiams skyrė kapela „Jonavėlė“.

redaktorius Jonas Baranauskas. 1982 m. Prienams atstovavęs moterų ansamblis ir kaimo kapelija iškovojo teisę dalyvauti respublikinėje apžiūroje, kuri vyko Kaune. Visose kitų metų apžiūrose saviveiklininkai iškovodavo tik prizines vietas.
1986 m. Prienų aklųjų draugijos pirmininke buvo išrinkta Janina Raginienė, kuri dirbo iki 1998 metų. Gruodžio mėn. mūsų draugijos saviveiklininkai pirmą kartą dalyvavo Prienų kultūros namų organizuojamoje šventėje „Oi būdavo, būdavo“.
1989 m. lapkričio mėn. vyko Lietuvos aklųjų draugijos suvažiavimas, buvo priimta nauja programa, nauji įstatai, pakeistas organizacijos pavadinimas. Organizacija tapo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.
1990 m., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, draugijos veikla sulėtėjo, renginių vyko mažiau. Nuo 1995 m. ansambliui vadovavo Petras Tamulis, vėliau – Rimantas Staliūnas, Donatas Puidokas.
Nuo 1998 m. draugijos pirmininkais dirbo Algirdas Petrokas, Roma Marozienė, o nuo 2007 m. pirmininkės pareigas perėmė Irena Karsokaitė.
– Šiandien džiaugiuosi tuo, kad jau penkiolika metų esu šios organizacijos dalis, didžiuojuosi stipria bendruomene, kurioje yra daug gerų žmonių – su jais galima ir džiaugsmais, rūpesčiais, ir darbų našta pasidalinti. Kartu mes stengiamės spręsti iškylančias socialines problemas, padėti namuose sunkių ligų „įkalintiems“ organizacijos nariams, praskaidrinti jų gyvenimą aplankydami su kukliomis dovanomis prieš didžiąsias metų šventes. Už visa tai, kuo galime dalintis su likimo broliais ir seserimis, esu dėkinga savanoriams. Mūsų organizacija yra atvira visiems. Stengiamės savo veikla prisidėti prie visuomeninio ir kultūrinio krašto gyvenimo. Organizacija matoma rajone ir savo mažesniais, ir didesniais renginiais, bet ypač – vokalinio ansamblio „Puriena“ veikla. Mūsų filialas neįsivaizduojamas be šio ansamblio ir jo vadovės Onutės Matusevičiūtės. Ansamblio dėka iki šiol tęsiasi prasidėjusi draugystė su Lenkijos lietuvių Seinų bendruomene, bendraujama su kitų rajonų organizacijomis. Filialo veiklą paįvairino ir sustiprino 2018 metų sausį susibūręs rankdarbių būrelis „Ratelis“.Visuomenės sveikatos biuro ir Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno padalinio darbuotojos padeda filialo nariams tobulėti sveikatinimo, švietėjiško bendravimo srityje. Už galimybę išvykti į daugumą kelionių, koncertų, parodų, už materialinę pagalbą ir didelį moralinį palaikymą esame labai dėkingi Prienų rajono savivaldybei ir jos vadovams, Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, J. Palionio labdaros ir paramos fondo valdybai, individualiems rėmėjams. Palaikymą jaučiame iš LASS vadovų ir Pietvakarių centro kolektyvo. Visada esame laukiami Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, galime lygiavertiškai repetuoti ir dalyvauti įvairiose bendrose šventėse, – pirmininkė I.Karsokaitė padėkojo visiems ir kiekvienam atskirai už bendradarbiavimą, supratimą ir pagalbą įvairiose situacijose. O ansamblis „Puriena“, solistai Onutė Matusevičiūtė ir Algis Marcinkevičius, koncertmeisterė Beata Andriuškevičienė palydėjo pirmininkės padėkos žodžius gražiausių melodijų pyne.
Renginio kulminacija tapo Prienų krašto nominacijos „Metų žmogus 2021“ įteikimas. „Gyvenimo“ laikraščio redakcijos pakviesti skaitytojai ir vietos bendruomenės praėjusiais metais aktyviai balsavo už pačius iškiliausius, gražių darbų nuveikusius Prienų ir Birštono krašto žmones. Jų valia „Metų žmogumi“ buvo išrinkta LASS Prienų filialo „siela“ Irena Karsokaitė. Šią žinią visa LASS Prienų skyriaus bendruomenė ir svečiai sutiko atsistoję – garsiais plojimais jie pagerbė savo pirmininkę, kuriai buvo įteikta tautodailininko Andriaus Lik išdrožta skulptūrėlė „Angelas“, linkint, kad jis po savo sparnais telktų ir globotų visą LASS bendruomenę.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *