Prieš vasaros atostogas priėmė daugiau nei 30 sprendimų

Vasara kviečia poilsiui, todėl paskutiniame prieš atostogas birželio 30 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai ilgai neužtruko, kol patvirtino visus į darbotvarkę įrašytus 33 sprendimų projektus. Aštresnių diskusijų laukiama rudenį, artėjant savivaldos rinkimų datai. Ir šio posėdžio metu iš valdančiosios daugumos ir opozicijos „stovyklų“ atstovų skriejo vienas kitam laidomos replikos dėl pernelyg emocingų pasisakymų, kurie buvo priskirti rinkiminės kampanijos pradžiai, taip pat buvo perspėta dėl iniciatyvų, kurių tikslas – galimai pelnyti potencialių rinkėjų palankumą.

Pasikeitimai Tarybos frakcijose ir Kontrolės komitete
Taryboje įregistravus naują demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“ ir į ją perėjus daliai frakcijos „Prienų naujas kelias“ atstovų, posėdyje pakeista Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėtis – mero siūlymu komiteto pirmininko pavaduotoju patvirtintas naujos frakcijos narys Cezaras Pacevičius. Anksčiau šias pareigas ėjo Algirdas Kederys, vienas iš dviejų prie frakcijos „Vardan Lietuvos“ neprisijungusių narių. Pagal Vietos savivaldos įstatymą į Kontrolės komiteto sudėtį turi įeiti vienodas visų Savivaldybės tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip trys Savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Frakcijos „Prienų naujas kelias“ Taryboje paprasčiausiai neliko.

Lėšos – pagal Savivaldybės prioritetus
Pritarta Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano ir Savivaldybės 2022 metų biudžeto pakeitimams. Savivaldybės biudžeto pajamos padidėjo 252800 eurų, iš jų gauta 92200 eurų Europos Sąjungos, 50600 eurų – tikslinės dotacijos lėšų, 102000 eurų skirta savivaldybėms perduotų valstybinių funkcijų vykdymui, 8000 eurų sudaro biudžetinių įstaigų pajamos.
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės teigimu, lėšos paskirstytos atskiroms programoms pagal Savivaldybės veiklos prioritetus. Bus skirta lėšų suaugusių ukrainiečių lietuvių kalbos mokymui, šios tautybės vaikų pavėžėjimui į mokyklas, socialinei paramai, būstų išlaidoms; uždaromos Šilavoto pagrindinės mokyklos ir į „Revuonos“ pagrindinę mokyklą pervedamų mokytojų išeitinėms kompensacijoms; socialinių darbuotojų minimalios pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui; neįgaliųjų būstų pritaikymui; kelių priežiūrai; Stakliškių gimnazijos pastato renovacijos darbams; N.Ūtos vandentiekio tinklų įrengimui ir kitoms reikmėms finansuoti.

Suteikė Savivaldybės garantiją AB „Prienų šilumos tinklai“
19-kos politikų balsais patenkintas AB „Prienų šilumos tinklai“ prašymas suteikti 423 tūkst. Eur garantiją už AB „Prienų šilumos tinklai“ ilgalaikius įsipareigojimus (iki 60 mėn.) pagal paskolų sutartis investicijoms finansuoti ir apyvartinėms lėšoms papildyti. Įmonė planuoja už 145 tūkst. Eur įrengti biokuro katilą Balbieriškio katilinėje bei papildyti apyvartines lėšas. Šiuo klausimu pasisakęs Tarybos narys Audrius Narvydas, remdamasis valstybės kontrolės audito ataskaita, pastebėjo, jog finansinė situacija įmonėje yra blogėjanti. Jo teigimu, jeigu Savivaldybė, anksčiau termino nutraukusi sutartį su „Prienų energija“, būtų iš jos išieškojusi nemažą dalį turto, šiandien „Prienų šilumos tinklų“ įmonei netrūktų apyvartinių lėšų.
L.e.p. įmonės direktoriaus Pauliaus Minajevo teigimu, įmonė turi apyvartinių lėšų, tačiau ne tiek, kad padengtų visus kreditorinius įsipareigojimus. Jo tvirtinimu, atlyginimai darbuotojams nevėluoja, tačiau, brangstant energetiniams ištekliams, drastiškai didėja išlaidos kurui. Politikams parūpo, kaip augančios kuro kainos rudenį paveiks šilumos vartotojų pinigines. Anot P.Minajevo, įmonės tiekiamos šilumos kainą tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, tačiau tikėtina, kad jos dydžiui įtakos turės ir situacija rinkoje. Įmonės vadovas patikino, kad ieškoma įvairių galimybių apsirūpinti pigesniu kuru, pagal susitarimą su „Prienų butų ūkiu“ naudojami ir išpjauti medžiai bei išgenėtos šakos.
Kitu sprendimu patvirtintas AB „Prienų šilumos tinklai“ investicijų planas. Jame numatyta Prienų katilinėje Nr. 2 (Pramonės g.) dviems katilams įrengti 750–900 kW galios taupesnį (šlapio tipo) dūmų kondensacinį ekonomaizerį. Jam įsigyti lėšų su Savivaldybės garantija būtų skolinamasi iš banko.
P.Minajevas pažymėjo, jog, esant galimybei gauti ES investicinių fondų paramą aplinkosauginėms priemonėms įgyvendinti, šis projektas atsipirktų per 1,9 metų. Paskaičiuota, kad ekonomaizerio efektyvumui esant 18 proc., per metus būtų sutaupoma apie 3900,00 MWh biokuro.

Susirūpino dėl kultūros darbuotojų etatų
Posėdyje patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Prienų kultūros ir laisvalaikio bei Veiverių kultūros ir laisvalaikio centruose, kiekvienai įstaigai papildomai skirta po 1 pareigybę. Šia proga Tarybos nariai pastebėjo: jei seniūnijose norima aukšto lygio renginių, kultūros sąskaita negalima taupyti. Politikai pasidžiaugė sprendimu po 0,5 etato papildomai skirti Išlaužo ir Pakuonio laisvalaikio salėms, anot jų, galbūt didesnis atlyginimas padės išlaikyti išsilavinusius specialistus kultūros įstaigose. Dovilė Ručytė pageidavo, kad būtų atlikta kultūros centrų ir laisvalaikio salių darbuotojų darbo krūvio ir etatų poreikio analizė ir, ja vadovaujantis, būtų priimti atitinkami sprendimai. Politikų pastebėjimu, negali būti vienas etatas dalinamas keliems specialistams, o tokių pavyzdžių rajone yra. Dėl to darbas kultūros įstaigose yra nepatrauklus, darbuotojai palieka savo pareigas, o surasti nauji specialistai dėl didelio krūvio pasitraukia, net nesibaigus bandomajam laikotarpiui.

Prienų TVIC vasaros laikotarpiu dirbs be išeiginių
Taryba suderino viešosios įstaigos „Prienai“ darbo laiką. Prienų turizmo ir verslo informacijos centras vasaros laikotarpiu, nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., dirbs visomis savaitės dienomis: pirmadieniais–penktadieniais 9.00–18.00 val., šeštadieniais – 10.00–15.00 val., sekmadieniais – 10.00–13.00 val. Du centro darbuotojai į pagalbą pasitelks pagal Jaunimo užimtumo programą dirbantį moksleivį. Nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. centras dirbs 9.00–18.00 val., šeštadieniais – 10.00–15.00 val., sekmadienis – nedarbo diena.

Nutraukė patalpų nuomos sutartį su „Lietuvos paštu“
Taryba prieš terminą nutraukė 2020 m. gegužės 13 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį, sudarytą su AB „Lietuvos paštu“ dėl patalpų, esančių Veiverių miestelyje. Priežastis – pašto skyrius yra uždaromas, seniūnijos gyventojams paslaugas teiks mobilusis laiškininkas. Audrius Narvydas priminė, kad iš patalpų nuomos negautos pajamos laikytinos nuostoliais ir siūlė pabandyti iš pašto išsireikalauti kompensaciją.

CPO funkcijos patikėtos trims organizacijoms
Taryba suteikė teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas trims organizacijoms. Prienų rajono savivaldybės administracijai pavesta nuo 2023 m. sausio 1 d. teikti pirkimų veiklos paslaugas švietimo, kultūros bei sporto biudžetinėms įstaigoms bei priešgaisrinei tarnybai. VšĮ Prienų ligoninė teiks pirkimų veiklos paslaugas biudžetinėms sveikatos priežiūros įstaigoms ir Prienų visuomenės sveikatos biurui, o Prienų globos namai – socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, kurių savininkė yra Savivaldybė.
Už šį sprendimą balsavo 15 Tarybos narių, 4 susilaikė, 1 nebalsavo. Dėl centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų priskyrimo išsakyta įvairių nuomonių ir nuogąstavimų. Rimos Zablackienės nuomone, Savivaldybėje reikėtų sukurti atskirą skyrių viešiesiems pirkimams organizuoti ir nedelsiant skelbti jo darbuotojų atranką. Kaip teigė Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, du Savivaldybės specialistai jau mokosi šio darbo specifikos, o pagal planuojamas darbų apimtis nuo kito sausio Administracijai gali prireikti 3–4 viešųjų pirkimų specialistų.
Teisinį išsilavinimą turintis A.Narvydas teigė, kad pagal įstatymus Savivaldybėje reikėtų kurti ne tris atskiras, o vieną CPO. J.Zailskienė paaiškino, kad pasirinktas variantas dėl trijų CPO gimė išklausius nemažai seminarų, išaiškinimų, tačiau, pasak jos, jeigu paaiškės, kad šis sprendimas neatitinka įstatymų nuostatų, jis bus keičiamas.

Savivaldybės žinion perdavė dalį gatvių
Po Prienų rajono savivaldybės prašymo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. balandžio 6 d. nutarimu ir 2022 m. gegužės 12 d. turto perdavimo–priėmimo aktu perdavė Savivaldybei dalį Prienų J. Basanavičiaus g., dalį Kęstučio g. ir dalį Paupio g. Šie objektai Tarybos posėdyje įtraukti į Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą.
Vadovaujantis ankstesniu Tarybos sprendimu, iš minėto sąrašo išbraukta Prienų Žalgirio gatvė ir įtrauktos Žalgirio 1-oji g., Žalgirio 2-oji g. ir Žalgirio 3-oji g. Minėtame kelių ir gatvių sąraše atlikta ir daugiau korekcijų.

Įtrauktos naujos prekybos vietos
Posėdyje patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Prienų r. savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pakeitimai bei Prekybos ir paslaugų teikimo viešųjų vietų sąrašas. Į šį sąrašą įtraukta Balbieriškio atodanga, Nemuno krantinė (vietos prie Greimų tilto ir prie buvusio vandens malūno, Kranto g. 8B).
Administracijos direktorės J.Zailskienės teigimu, surinktos lėšos bus panaudojamos prekybos vietų aplinkos tvarkymui.

Leido pirkti automobilius
Taryba leido Jiezno paramos šeimai centrui ir VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti tarnybinius 7 ir 5 vietų lengvuosius automobilius.

Skyrė sklypą visuomenės poreikiams
Tarybos nariai po diskusijų sutiko paimti beveik 0,4041 ha ploto žemės sklypą, esantį Šilavoto kaime. Sklypas skirtas visuomenės poreikiams ir įtrauktas į neprivatizuotinų sklypų sąrašą, jį prižiūrės Šilavoto Davatkyno bendruomenė. A.Narvydui ir kai kuriems kitiems Tarybos nariams nuostabą sukėlė tai, kad bendruomenė prašo galimybės naudotis laisvu valstybinės žemės sklypu, nors, anot jų, gyventojų poreikiams tenkinti puikiausiai tiktų šalia esantis mokyklos stadionas ir erdvės. Jie nuogąstavo, kad bendruomenės narių entuziazmui išblėsus, sklypas bus apleistas ir jo tvarkymo rūpesčiai atiteks Savivaldybei. Pasak mero Alvydo Vaicekausko, reikia palaikyti ir skatinti aktyvios bendruomenės iniciatyvas. Jis priminė, kad prieš kurį laiką bendruomenės nariai patys surinko nemažą sumą lėšų, kad įsigytų privačios žemės sklypą, ketina vykdyti projektines veiklas.

Sugrįžo prie Pociūnų aerodromo turto dalybų
Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimų dėl Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų aeroklubui ir Kauno apskrities aviacijos sporto klubui pakeitimus, pagal kuriuos konkrečiai nurodė (pagal patalpų indeksus), kokios patalpos kiekvienam klubui perduotos.
Sugrįžti prie Pociūnų aerodromo turto dalybų klausimų paskatino tebesitęsiantys nesutarimai tarp Prienų aeroklubo ir Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo: teigta, jog jie nesugebėjo perpus pasidalinti panaudos teise jiems skirto pastato, todėl Tarybai teko patikslinti konkrečias pastato dalis, tenkančias kiekvienam naudotojui.
Tarybos posėdžio metu paaiškėjo, jog aerodrome likę ir neapskaityto turto, į kurį nebuvo pretenduojama, taip pat pasitaikė vagysčių. Dėl šių priežasčių Savivaldybė samdo apsaugos darbuotojus ir ketina sumontuoti vaizdo stebėjimo kameras. Tokios išlaidos neprasprūdo pro Tarybos opozicijos narių ausis, R.Zablackienės nuomone, už turto apsaugą turi būti atsakingi naujieji jo savininkai.
Taryba leido Prienų aeroklubui įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Sklandytojų g. 1, Pociūnuose, ir nustatė, kad reklama turi būti įrengta ant Prienų aeroklubui priskirtos pastato dalies.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *