Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

Prieš dvejus metus Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras noriai ėmėsi iniciatyvos ir aktyviai įsitraukė į VšĮ Valakupių reabilitacijos centras vykdomą, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva, sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (angl. Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.
Siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui Centras pasirinko teikiamas Paramos šeimai skyriaus socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo paslaugas. 2019 m. gegužės 31 d. buvo pateikta paraiška dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. 2019 m. birželio 21 d. Centras pateko tarp 27 atrinktų pilotinių įstaigų, kurios gavo teisę dalyvauti projekte.
Dalyvaujant EQUASS pilotiniame diegimo procese, Centro direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose įgijo žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčių valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Dvejų metų projekto vykdymo laikotarpiui Centrui buvo paskirta EQUASS sertifikuota konsultantė Rasa Laiconienė, kuri konsultavo ir teikė pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.
Siekdamas gauti sertifikatą, Centras keletą metų nuosekliai prisidėjo prie paslaugas teikiančių specialistų kompetencijų tobulinimo, gerino paslaugų kokybę ir vykdė ekspertų rekomendacijas. Dabar paslaugos šeimoms yra teikiamos lyderystės, etikos, partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į asmenį, kompleksiškumo, nuolatinio socialinių paslaugų gerinimo ir kitais kokybės principais. Centras savo veikloje pradėjo vadovautis Misija, Vizija ir Vertybėmis, Kokybės politikos ir Etikos kodekso principais. Nuolat skatinamas paslaugų gavėjų dalyvavimas Centro paslaugų planavimo ir teikimo procese bei visuomeniniame gyvenime, užtikrinamos lygios teisės ir galimybės bei pasirinkimo laisvė. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius yra sudaromi susitarimai, kurie yra įgyvendinami siekiant asmeninių ir bendrų tikslų. Taip pat vertinamas suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys (paslaugų gavėjų, steigėjo, socialinių partnerių, darbuotojų), ir sukaupta informacija panaudojama nuolatiniam veiklos ir paslaugų kokybės tobulinimui ir gerinimui.
EQUASS sistema remiasi tiksliai apibrėžtais kriterijais visuose sertifikavimo lygmenyse ir naudoja specifines savęs įvertinimo ir išorinio audito procedūras. Kokybės principų pagrindu 2020 m. gruodžio 9 d. Centre atliktas vidaus auditas, kurio metu buvo įvertintas įstaigos atitikimas EQUASS kokybės standartui. Išorės auditą atliko EQUASS projekto organizatorė Natalija Markovskaja. Po vidaus audito buvo gauta vidaus audito ataskaita ir rekomendacijos tobulinimui.
2021 m. balandžio 8-9 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre, Paramos šeimai skyriuje, vyko EQUASS Assurance kokybės ženklo išorės auditas. Auditą atliko sertifikuota EQUASS nepriklausoma auditorė Kristina Maciūtė Stukanė. EQUASS (Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema) yra Europos reabilitacijos platformos (EPR) iniciatyva, kuria siekiama prisidėti plėtojant socialinių paslaugų sektorių, kuriame kokybiškos paslaugos užtikrina paslaugų gavėjų integraciją ir aukštą gyvenimo kokybę. EQUASS kokybės sistema yra pritaikyta socialiniam sektoriui ir siūlo visapusišką požiūrį, grindžiamą specifiniais kokybės kriterijais, veiklos efektyvumo rodikliais, aiškiu išorės vertinimu, audito procedūromis.
2021 m. gegužės 28 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui buvo įteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas, įrodantis, kad Centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas trejų metų laikotarpiui, kurio metu Centras yra įpareigotas kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.
Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras džiaugiasi gavęs patvirtinimą, jog Centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Centras įsipareigoja nuolatos tobulėti ir dėti visas pastangas, kad prisidėtų prie nuolatinio socialinių paslaugų kokybės gerinimo proceso Lietuvoje ir visoje Europoje.
Norime padėkoti visai Centro komandai už sunkų ir daug pastangų reikalaujantį darbą steigėjui, socialiniams partneriams, paslaugų gavėjams, kad šį nelengvą kelią ėjo su mumis kartu.
Liuda Šeškuvienė
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, Equass projekto koordinatorė

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *