PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Prienų rajono savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė 2020 m. kovo 25 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatė Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) 2020 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita paskelbta Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.prienai.lt.
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Prienų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veiklos reglamentu, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatais ir 2020 metų veiklos planu. Ataskaita skirta Savivaldybės tarybai, kuriai Kontrolės ir audito tarnyba yra atskaitinga, bei Prienų rajono savivaldybės bendruomenei.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas ir suteiktus įgaliojimus, Kontrolės ir audito tarnyba atlieka finansinius (teisėtumo) ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Finansinio audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto metinius (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą ir yra parengti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, taip pat įvertinti audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Veiklos audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto materialinių, finansinių ir darbo išteklių naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.
Kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
Šioje ataskaitoje pateikti pagrindiniai 2020 metais atlikti darbai, Savivaldybės tarybai teiktos išvados, auditų rezultatai ir kita Kontrolės ir audito tarnybos veikla.
Vadovaudamasi Vietos savivaldos, Biudžeto sandaros ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais Kontrolės ir audito tarnyba atliko 2019 metų Prienų rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (toliau – KFAR) finansinį auditą ir įvertino biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą pasirinktose audituoti srityse.
Audito metu vertinti 41 įstaigos ir Išteklių fondo (Iždo) finansinių ataskaitų pagrindu sudaryto 2019 metų KFAR duomenys, taip pat KFAR atvaizduotas finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis 3 kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, 1 viešosios įstaigos, 1 asocijuotojo ir 1 kito subjekto kapitalas ir 35 asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų pagrindu sudaryto 2019 metų BVAR duomenys.
Dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pareikšta sąlyginė nuomonė. Pagrindas pareikšti sąlyginę nuomonę – audito metu nustatyti Savivaldybės konsoliduotosios finansinės būklės ataskaitos reikšmingų duomenų iškraipymai, kuriuos lėmė iškraipymai žemesniojo konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose.
Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pareikšta besąlyginė nuomonė – 2019 metų Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Įvertinus Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą nustatyta, kad Savivaldybės įsiskolinimai 2019-12-31 nesumažėjo; Savivaldybės biudžeto rengimo procesas tobulintinas; programinio biudžeto modelis Savivaldybėje sukurtas, tačiau planavimo sistema dar turi trūkumų; netinkamai planuojamos pastatų remonto lėšos; Savivaldybės būstų pirkimo–pardavimo sutartys tobulintinos.
Kontrolės ir audito tarnyba atliko Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos auditą. Auditas atliktas Savivaldybės administracijoje, duomenys buvo renkami iš 34 Savivaldybės biudžetinių ir 6 viešųjų įstaigų, valdančių Savivaldybės nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise ar naudojančių turtą panaudos pagrindais. Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo planavimas tobulintinas; dalis turto nenaudojama savivaldybės funkcijoms vykdyti; ne visas nurašytas turtas likviduotas; ne visiems pastatams eksploatuoti suformuoti žemės sklypai; negyvenamosios paskirties turto nuomos kaina yra maža; Savivaldybės būsto fondo valdymas turi trūkumų; nevykdoma Savivaldybės nekilnojamojo turto, perduoto naudotis neatlygintinai, naudojimo kontrolė; Savivaldybė neturi tikslios informacijos apie nekilnojamąjį turtą.
Audito ataskaitose Kontrolės ir audito tarnyba pateikė 27 rekomendacijas, kurioms įgyvendinti Savivaldybės administracija parengė priemonių planą. Detalią informaciją apie nustatytus neatitikimus ir pateiktas rekomendacijas bei jų įgyvendinimą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtose finansinio ir veiklos audito ataskaitose, Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitoje (http://www.prienai.lt/index.php?-2035811765).
Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitoje taip pat pateikta informacija apie parengtas išvadas dėl Savivaldybės skolinimosi galimybių, gyventojų pranešimų ir skundų nagrinėjimą, vykdomą prevencinę veiklą, audito kokybės užtikrinimą, bendradarbiavimą ir veiklos prioritetus.
Kontrolės ir audito tarnyba siekia būti ne tik vertintoja, bet ir aktyvia patarėja ir pagalbininke, skatinančia viešojo sektoriaus pažangą ir prevencinį audito poveikį, todėl toliau stiprins bendradarbiavimą su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, komunikavimą su audituojamais subjektais, Savivaldybės administracija. Tikimasi, kad audito rezultatai paskatins esminius pokyčius ir bus reikšminga pagalba institucijų, įstaigų vadovams priimant sprendimus dėl veiklos efektyvumo didinimo ir atsakomybės principu grįsto viešojo sektoriaus valdymo.
Savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *