Gerina veiklos „rekordus“ – priimti sprendimams greit nepakaks vienos darbo dienos

Kovo 25 dienos Prienų rajono savivaldybės posėdyje, kaip ir kiekvienų metų pradžioje, buvo išklausyta nemažai veiklos ataskaitų už 2020 metus: atsiskaitė rajono mokyklų, lopšelių-darželių, neformalaus ugdymo įstaigų vadovai, ataskaitas pateikė ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė. Posėdyje, kuris truko visą dieną su pertraukėlėmis, buvo apsvarstyta beveik 40 klausimų.

Įsteigti nauji etatai ir išlyginamoji klasė
Tarybos nariai pritarė Prienų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimams, susijusiems su naujų priemonių ir asignavimų įtraukimu. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa papildyta dviem naujomis priemonėmis, Savivaldybei iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gavus 10 000 eurų mokymosi sunkumų dėl COVID-19 patiriančių mokinių konsultavimui ir 34 500 eurų – mokytojų padėjėjų pareigybių finansavimui 2021 metais.
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos priemonės „Neįgaliųjų automobilių išlaikymas“ pavadinimas pakeistas į „Socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų transporto priemonių išlaikymas“, numatant papildomą 3500 eurų finansavimą transporto išlaidoms iš Savivaldybės biudžeto lėšų maltiečių organizacijai, kuri vykdys projektą „Maistas ant ratų“ ir išvežios maistą vienišiems, neturintiems artimųjų, minimalias pajamas gaunantiems asmenims.
Posėdyje patvirtintos naujos mokytojų padėjėjų pareigybės ugdymo įstaigose, jie teiks pagalbą vaikams, turintiems didelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių: po 1 pareigybę įsteigta Prienų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ ir Skriaudžių pagrindinėje mokykloje ir 0,5 pareigybės – Išlaužo pagrindinėje mokykloje.
Taryba pritarė siūlymui įsteigti Jiezno gimnazijoje išlyginamąją klasę, kurioje Jiezno paramos šeimai centre gyvenantys prieglobsčio prašytojai iš užsienio šalių mokysis valstybinės lietuvių kalbos. Išlyginamajai klasei finansuoti 4 mėnesiams reikės vidutiniškai 6500 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų, kurios, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo R.Zailsko teigimu, bus nukreiptos iš 2 proc. mokymo lėšų, perskirstomų tarp mokyklų.“

Pritarta Šilavoto ir Skriaudžių mokyklų sujungimui
Daugumos Tarybos narių balsais patvirtintas Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrasis planas. Pagal jį numatyta iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti Šilavoto pagrindinę mokyklą, ją sujungiant su Skriaudžių pagrindine mokykla ir įsteigiant jungtinę mokyklą. Kitose mokyklose iki 2025 metų nenumatyta struktūrinių pokyčių.
Pristatydamas Mokyklų tinklo pertvarkos plano projektą, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pastebėjo, kad Šilavoto ir Skriaudžių mokyklų sujungimas bus naudingas abiem įstaigoms, ne tik Šilavoto mokyklai, kurioje mokinių skaičius yra mažėjantis. Visų pirma, bus išsaugotos abi mokyklos, neliks jungtinių klasių, pagerės švietimo paslaugų kokybė, mokiniams bus užtikrinamas programų prieinamumas, lygios galimybės pagal jų poreikius ir gebėjimus. Mokytojams teks pakankamas mokinių skaičius pagal pareigybę, bus racionaliau naudojami ištekliai. Be to, pasak R.Zailsko, vienoje iš mokyklų atsisakius direktoriaus, finansininko, galbūt raštvedžio etatų, bus sutaupyta ir nemažai valdymo lėšų, kurių šiuo metu Šilavoto pagrindinei mokyklai nepakanka.
Vedėjo teigimu, pertvarkos tikslas – švietimas, teikiamas už protingą, Savivaldybei pakeliamą kainą. Tarybos nario Vyto Bujanausko paprašytas patikslinti, kas slypi už šios formuluotės, R.Zailskas paaiškino, kad pakeliama kaina yra to-kia, kai Savivaldybės lėšos nešvaistomos tuščioms kėdėms klasėse, jų šildymui finansuoti. Anot jo, nors ministerija numačiusi lėšų mokyklų finansavimui, ten, kur susidaro nepilni klasių komplektai, papildomai lėšų iš savo biudžeto skiria Savivaldybė. Jo nuomone, šios lėšos galėtų būti nukreipiamos kokybiškam ugdymui ir kitoms reikmėms.
Mokyklų pertvarkos plano projekte pažymėta, kad vienam mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo programas, tenkančios ūkio lėšos Prienų rajone yra didesnės nei šalies didžiosiose kaimiškose savivaldybėse (1207 Eur ir 918 Eur); atitinkamai didesnės ir mokymo lėšos (2430 Eur ir 1744 Eur).
Tarybos narė Rima Zablackienė, kalbėdama šia jautria mokyklų bendruomenėms tema, palaikė R.Zailsko argumentus. Jos nuomone, šalyje ir pačiame rajone yra nemažai pavyzdžių, kuomet sujungtos mokyklos dirba sėkmingai, sutaupo lėšų, abiejose mokyklose dirbantiems mokytojams susidaro pilnas krūvis.
Arūnui Vaidogui parūpo, ar šiuo pandemijos laikotarpiu, kai susirinkimai negalimi, ketinimas sujungti mokyklas buvo aptartas su mokyklų bendruomenių nariais, tėvais, kokia buvo jų reakcija.
R.Zailskas sakė, kad sukviesti mokyklų bendruomenes nebuvo galimybių, tačiau su jų nariais buvo bendrauta virtualiai, prie Zoom platformos buvo prisijungę ir mokytojai, ir tėvai, ir mokiniai. Jo tvirtinimu, vienas iš susibūrimų buvęs itin gausus.
Ar pritarė abiejų mokyklų bendruomenių nariai būsimiems pertvarkymams, Tarybos nariai teiravosi ir Šilavoto pagrindinės mokyklos direktorės Valentinos Radzevičienės bei Skriaudžių pagrindinės mokyklos laikinosios vadovės Aidutės Jurešienės, kuomet jos pristatė mokyklų veiklos ataskaitas už 2020 metus. Iš jų atsakymų galima daryti išvadą, kad bendruomenių narių reakcijos nebuvo džiaugsmingos: kilo nerimo ir dėl mokyklų ateities, ir dėl darbo vietų, bet jie susitaikė su būsima situacija.
Artūro Buitkaus pastebėjimu, Šilavoto mokykla po šio susijungimo liks „našlaitėlio“ vietoje, nes ten, kur veiks mokyklos pagrindinė būstinė, bus ir didesnė tvarka. Jis turėjo omenyje, kad naujam mokyklų dariniui vadovaus Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorius, į kurio vietą konkursas jau paskelbtas.
Nors klausantis pasisakymų, Tarybos nariui Audriui Narvydui kilo prieštaringų minčių, jis pritarė mokyklų sujungimui, tačiau, jo nuomone, reikia nedelsti ir reorganizaciją atlikti greitai, dar iki šių metų rugsėjo 1-osios. Jo įsitikinimu, stagnacija ir laiko tempimas dar dvejus metus labai atsilieps mokinių ugdymo kokybei. Todėl jis pareiškė negalėsiąs balsuoti už tai, kad būtų trypčiojama vietoje.

Liks viena Prienų meno mokykla su dviem filialais
Kitu sprendimu Tarybos dauguma nusprendė iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti Jiezno muzikos mokyklą ir Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą, jas prijungiant prie Prienų meno mokyklos. Dėl šio sprendimo projekto kilo daug diskusijų, A.Narvydo ir A.Vaidogo iniciatyva buvo iškeltas ir alternatyvus pasiūlymas neribotam laikui atidėti sprendimą, tačiau balsavimo metu jam tepritarė 6 Tarybos nariai.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R.Zailskas, be kita ko, teigė, kad, sujungus mokyklas, bus sutaupyta lėšų valdymo išlaidoms, o geros kokybės meninis švietimas nenukentės. Bus išlaikytas neformaliojo meninio ugdymo veiklų tolygus išsidėstymas ir prieinamumas visame rajone, išsaugotos esamos programos, taip pat pasiūlyta ir naujų. Nors žingsnis nepopuliarus, bet mokyklų bendruomenėms jis išeis į gera, tvirtino R.Zailskas. Jo teigimu, Prienų rajono savivaldybė būtų ne pirmoji, kurioje veikia viena meno mokykla, turinti filialų atskirose vietovėse.
Tarybos nario A.Narvydo nuomone, kiekvienas toks sprendimas turi ir neigiamų, ir teigiamų pasekmių. Anot jo, net ir sunkiausiais metais, kai biudžetas ne kartą „braškėjo“, niekam nekilo minčių sujungti visas meno mokyklas į vieną, jos sėkmingai dirbo, įgyvendino programas, kūrė tradicijas, organizavo festivalius. Todėl jis linkęs manyti, kad dabartinis siūlymas gimė ne dėl lėšų stygiaus, bet buvo numatytas gerokai iš anksto. Tai patvirtina ir tas faktas, kad, kaip paaiškėjo posėdyje, net nebuvo skelbti konkursai Jiezno muzikos ir Veiverių meno mokyklų direktorių pareigoms užimti, nors viešai buvo kalbama, kad neatsiranda tinkamų kandidatų. Todėl A.Narvydas sakė manantis, kad priimti tokį drastišką sprendimą, norint užtušuoti savo vadybinius negebėjimus, yra nekorektiška. Jis siūlė neskubinti mokyklų sujungimo, o rimtai paieškoti kandidatų į mokyklų vadovus, paskatinti juos dalyvauti konkursuose, pamąstyti apie vadovų rezervą. R.Zailskas replikavo, jog vadovai yra ne ieškomi, o skiriami konkurso būdu.
Dovilė Ručytė teiravosi, ar prieš priimant sprendimą, buvo atlikta išsami analizė, įvardintos ne tik stiprybės, bet ir grėsmės. A.Vaidogas svarstė, kad likęs vienas direktorius gali nesusidoroti su padidėjusiu darbo krūviu, todėl prireiks steigti daugiau etatų.
Į tai R.Zailskas atsakė, kad mokyklos filialuose turės būti direktoriaus pagalbininkai, tačiau ir su šiais etatais bus sutaupyta nemažai valdymo lėšų.
R.Zablackienės nuomone, dabartinė situacija, kuomet Jiezno ir Veiverių mokykloms laikinai vadovauja tik priprašyti darbuotojai, yra neperspektyvi. Ji akcentavo, kad administracijos aparato centralizavimas mokyklose nėra blogas dalykas, taip dirba ir verslai. Kita vertus, sakė ji, steigėjas turi teisę iš direktoriaus pareikalauti, kad ugdymo kokybė Prienų meno mokykloje ir jos filialuose nenukentėtų.
Tarybos nariai turėjo progą pakalbinti ir neseniai dirbančią Prienų meno mokyklos direktorę Aidą Pūraitę-Jankauskę, ir laikinąsias Jiezno muzikos ir Veiverių A.Kučingio meno mokyklų vadoves bei išgirsti jų nuomones dėl reorganizavimo sąlygų. A.Pūraitė- Jankauskė pripažino, jog vadybiniu požiūriu vadovavimas trims dideliais atstumais viena nuo kitos nutolusioms įstaigoms jai bus didelis iššūkis. Nors, pasak jos, bus galima remtis sukaupta nuotolinio darbo patirtimi, visgi prižiūrint įstaigų ūkį, jai pagalbos reikės, o tai susiję su naujais etatais (Tarybos nariai siūlė šią problemą spręsti centralizuotai). Mokytojais ji sakė pasitikinti – jie yra savo srities profesionalai. Taip pat direktorė kalbėjo apie būtinybę steigti naujas neformalaus ugdymo programas, kurios padėtų pritraukti daugiau mokinių.
Veiverių A.Kučingio meno mokyklos l. e. p. direktorė Vilija Krasauskienė išsakė mokyklos bendruomenės nuogąstavimus dėl ugdymo kokybės, administracinės struktūros ir darbuotojų socialinių garantijų, taip pat perdavė prašymą, kad, rengiant reorganizavimo sąlygas, mokyklai būtų paliktas A.Kučingio vardas. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R.Zailskas leido suprasti, kad A.Kučingio vardo nebus atsisakoma, gali būti, kad jį perims Prienų meno mokykla.
Jiezno muzikos mokyklos laikinoji vadovė Vilma Grigonienė, Tarybos narių paklausta, ar nesumažės mokyklos patrauklumas jai tapus padaliniu, neslėpė, kad darbuotojams kyla įvairių baimių, taip pat ir dėl mokinių skaičiaus. Šiuo metu Jiezno muzikos mokykla yra reikšmingas meno lopšys šiame krašte, ji turi mokinių Stakliškių gimnazijoje, keletas mokinių atvyksta ir iš Aukštadvario. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, meras Alvydas Vaicekauskas pažadėjo gerinti muzikos mokyklos aplinką ir taip didinti filialo patrauklumą.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *