Pristatyta nauja knyga „Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“

Parodžiusi praeities kelią, tautos istorija turi padėti suprasti ir jos dabartį. Adolfas Šapoka
Vasario 27 dienos popietė, skirta Arimanto Dumčiaus knygos „Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“ sutiktuvėms, prasidėjo Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje šv. Mišiomis už Dumčių giminę, kurias aukojo kunigai Kęstutis Vosylius ir Kazimieras Skučas. Po pamaldų uždegta žvakių ir padėta gėlių ant kunigo Vincento Dumčiaus kapo bažnyčios šventoriuje.


Simboliška, kad į knygos pristatymo šventę susirinkome Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos salėje, buvusioje Mokytojų seminarijoje, kurią baigė net keturi Dumčiai: Petras (1879), Stepas (1910), Stepas (1913), Vaclovas (1911).
Šios mokyklos mokytoja Remigija Kasparaitytė smuiko garsais pakvietė susirinkusiuosius susikaupti, o PJMVB Veiverių bibliotekos bibliotekininkė Oksana Venckūnienė Justino Marcinkevičiaus eilėraščio „Gyvenimas“ žodžiais pradėjo knygos, į kurią autorius, paaukodamas ilgas valandas savojo laiko, įdėjo daugybę minčių ir istorinių žinių, šventę.
2019 metais V. Staniulio knygyno išleistą knygą „Dumčiai: kilmė, giminystės ryšiai, veikla“, kurią sudaro 9 skyriai, 383 puslapiai, pristatė pats autorius – Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, buvęs tremtinys, šaulys, širdies chirurgas, habilituotas daktaras profesorius Arimantas Dumčius. Leidinys gausiai iliustruotas įvairiomis nuotraukomis, žemėlapiais, dokumentais ir kitais socialiniais artefaktais; aprašytos Dumčių giminės ištakos nuo geografinio/teritorinio prūsų – sūduvių arealo; pristatyta Dumčių gyvenviečių, vadinamų „dumčynėmis“, Šakių, Vilkaviškio ir Marijampolės rajonuose žemėlapis bei Dumčių giminės genealogijos schema.
Iš Dumčių giminės išaugo nemažai Lietuvos šviesuolių – mokytojų, kunigų, karininkų, ūkininkų ir visuomenės veikėjų, kurie, nors ir nukentėję nuo kelių okupacijų, visais istoriniais laikotarpiais prisidėjo prie lietuvių tautos, valstybės, kalbos, raštijos ir krikščioniškos dvasios gyvybingumo stiprinimo.
Veiveriečiams labiausiai svarbus šios garbingos giminės atstovas Vincentas Dumčius. Būsimas kunigas gimė 1886 metais vasario 28 d. Nuo 1940 metų iki pat gyvenimo saulėlydžio kunigavo, vėliau tarnavo kaip altarista Veiverių parapijoje. Pokariu kunigui Vincentui pavyko išvengti represijų, tad savo erudicija ir krikščioniškojo žodžio sklaida buvo mylimas ir gerbiamas parapijiečių dvasios ganytojas. V. Dumčius mokėjo aštuonias kalbas, buvo plačiai apsiskaitęs, garsėjo kaip puikus giesmininkas ir pamokslininkas. Domėjosi tautosaka, jo užrašyti dainų tekstai saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Kartu su broliu kanauninku Jonu Dumčiumi rėmė brolio Juozo, gyvenančio Pikžirniuose, sūnaus Jono Dumčiaus (1905–1968) studijas Kauno Vytauto Didžiojo ir Šveicarijos Bazelio universitetuose. Šis gabus jaunuolis tapo pasaulinio lygio klasikinės filologijos mokslininku, profesoriumi, antikos žinovu – Hesiodo, Herodoto, Platono, Petronijaus, Aristofano, Menandro, Plauto, Aischilo, Aristotelio, Nikomacho, Senekos ir kt. autorių veikalų vertėju į lietuvių kalbą.
Veiveriuose išgyvenęs beveik iki 100 metų, kunigas Vincentas Amžinybėn iškeliavo 1986 metų vasario 7 dieną.
Malonu, kad į popietę, skirtą Dumčių giminei atminti, atvyko nemažas būrys garbingų svečių: knygos autoriaus žmona Elona Dumčiuvienė, LR Seimo narė Irena Hasė (Haase), dimisijos majoras Gediminas Reutas, Prienų garbės pilietis kunigas Kazimieras Skučas, Vilkaviškio katedros kapitulos garbės kanauninkas Kęstutis Vosylius, LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos narės Ona Stašaitienė ir Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė, Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos atstovai, Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė Renata Liagienė, Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos laikinai direktoriaus pareigas einanti Vilija Krasauskienė, Veiverių PSPC direktorė Lina Kazlauskienė, Veiverių seniūnijos seniūno pavaduotoja Audronė Lazdauskienė ir kitos seniūnijos darbuotojos. Daugeliui iš šių dalyvių knygos autorius padovanojo po knygą.
Daug gražių, prasmingų žodžių susirinkusieji išsakė ir knygos autoriui prof. A. Dumčiui, o LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos narės Ona Stašaitienė ir Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė prof. Arimantą Dumčių, birutietės Konstancijos Dumčiuvienės sūnų, pasveikino ir garbingo jubiliejaus proga apjuosdamos tautine padėkos juosta, padovanota A. Dumčiaus bendražygio, šviesios atminties Tauro apygardos partizano Antano Lukšos šeimos.
Veiverių bibliotekos informacija

Rubrikoje Jaunimo skveras. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *