Prienų ir Išlaužo skautai 1991- 2017 metais. Dvasinių patirčių, išgyvenimo ir draugiškumo mokykla (I)

Lietuvos skautų organizacijai – 100

Pačioje Atgimimo pradžioje vienoje siuntų iš užsienio mano brolis, universiteto docentas Algirdas Budrevičius rado lordo Roberto Baden – Powelio knygą „Skautybė berniukams“. Ją atidavė mūsų šeimai, taip mes susipažinome su skautais.

Prienų krašto skautų vadovai: Jonas ir Lina Aleknavičiai, Audronė Ramoškienė ir Alma Liutkienė.

1991 metų pavasarį laikraštyje „Lietuvos Aidas“ radome skelbimą, kad Jonavos rajone, Santakos miške, Metelio rėvoje prie Šventosios upės, Kauno skautams organizuojama stovykla, kuriai vadovaus brolis Feliksas Šakalys. Pagalvoję, kad mūsų sūnums (penktokui Gediminui ir ketvirtokui Jonui) tai bus gera gyvenimo patirties mokykla, nuvežėme juos į stovyklą. Ten juos globojo brolis Zenonas Račkauskas iš Kauno. Mūsų berniukams didžiausią įspūdį paliko masinis žaidimas „Karas“, kuriam vadovavo Valdas Rakutis.
1992 m. kovo 11 d. Kauno r. Kleboniškio miške, dalyvaujant vyr. skautininkui br. Feliksui Šakaliui, pirmieji Prienų skautai davė įžodį. Tai buvo Jonas Aleknavičius su sūnumis Gediminu ir Jonu. Taip mes pradėjome skautauti Prienuose.
Prienai – šilų kraštas, todėl tais pačiais metais Prienuose įkūrę skautų draugovę, ją pavadinome „Šilo“ vardu. Draugininkas – Jonas Aleknavičius.
1991 – 1992 m. vasarą jau stovyklavome Zervynose, Varėnos rajone. Į stovyklą pakvietėme ir berniukus iš Birštono.
1993 metais Tautinėje stovykloje, vykusioje Palangoje, dalyvavo 10 skautų iš Prienų. 1992 – 1995 m. skautų vasaros stovyklose stovyklaudavome su Pietų Lietuvos krašto skautais. 1996 m. balandžio 27 d. dalyvavome pavasario skautų šventėje Kaune prie Kauno pilies, rikiuotė vyko Prezidentūros kiemelyje. Atsirado daugiau skautų veikla besidominčių vaikų. Pradėjome ieškoti vadovų, kurie padėtų mums išplėsti veiklą.
1996 m. į skautišką veiklą įsitraukė vadovė Alma Liutkienė iš Prienų, tuo metu dirbusi mokytoja Nemuno pradinėje mokykloje. Jos vadovaujamoje klasėje mokėsi mano dukra Eglė Aleknavičiūtė. Vasarą kartu su sese Alma ir jos klasės mokiniais išvykome stovyklauti į Pietų Lietuvos krašto stovyklą Nemunaityje, Alytaus rajone.

Skautai Veiverių skausmo kalnelyje.

Prienamss atstovavo 30 skautų. Keletas iš jų ir dabar aktyviai dalyvauja skautiškoje veikloje, tai – Simona Padvelskytė, Karolina Alminaitė, Titas Abramavičius. Nuo 2012 m. skautai persikelia į Prienų „Ąžuolo“ progimnaziją.
1996 m. lapkričio mėn. Nemuno pradinėje mokykloje vykusi Prienų rajono skautų sueiga buvo ypatinga, nes pakvietėme Veiverių ir Šilavoto ateitininkus, moksleivius ir mokytojus iš Prienų miesto ir Balbieriškio, Šilavoto mokyklų, kad jie susipažintų su skautiška veikla. Vyko iškilminga rikiuotė, buvo įnešta Trispalvė, sugiedotas Lietuvos himnas, skambėjo skautų raportai. Skautoramas vedė patyrę skautai, jie laisvai ir nuoširdžiai dainavo, vaidino vakaro „laužo programoje“: ypač išradingi buvo vilkiukai ir paukštytės.
Mes, vadovai, pamatėme, kokią didžiulę naudą ir patirtį įgijo vaikai, vasarą stovyklavę Pietų krašto skautų stovykloje Nemunaityje. Šios sueigos metu galėjome pristatyti savo veiklą viso rajono mokyklų bendruomenėms. Nuo to meto mūsų veikla tapo žinoma ir vertinama.
1997 m. birželio 25 – liepos 4 d. Nemunaityje, Alytaus r., vyko Pietų krašto stovykla. Vadovų gretas papildė Audronė Ramoškienė, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos mokytoja su 20 jaunųjų skautų. Audronės dukra Eglė ir sūnus Karolis lankė skautų būrelį Prienuose. Mokytoja Audronė, susipažinusi su skautijos veikla, jos principais, veiklos būdais, matydama akivaizdžią naudą vaikams, tapo skautų organizacijos nare ir pradėjo vadovauti skautams savoje mokykloje. Didelio palaikymo ji sulaukė iš mokyklos direktorės Rasos Žilinskienės. Iki šiol Išlaužo pagrindinėje mokykloje vyksta daug skautiškų renginių: sueigų, konkursų.
Netrukus Prienų tuntą papildė Išlaužo draugovė. Išlaužo pagrindinėje mokykloje kasmet skautauja 12 – 20 skautų.

Skautų stovykloje, 2007 m.

Prienų skautų veikla ypač suaktyvėjo, kai į ją įsitraukė vadovės Alma Liutkienė ir Audronė Ramoškienė. 1998 m. Nemunaityje vyko Tautinė stovykla. Jos metu į skautų gretas įsijungė ir mokytoja Janina Joneliūnienė iš Veiverių.
1999 metais Pietų Lietuvos krašto vadijos posėdyje nuspręsta įsteigti Prienų tuntą, kuriam Lietuvos skautijos tarybos posėdyje suteiktos juridinio asmens teisės. Tuntininkė – Lina Aleknavičienė. Įsteigus tuntą, mes galėjome rašyti projektus vasaros stovykloms ir gauti finansinę paramą veiklai vykdyti, tapome dar labiau girdimi ir matomi.
Parengė vyr. skautininkė
Lina Aleknavičienė
(Bus daugiau)

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *