Ir valdantieji, ir oponentai sprendimus priėmė sutartinai

Sausio 30-oji, ketvirtadienis, politikams buvo palanki diena – jie sklandžiai patvirtino svarbiausią Prienų rajono savivaldybės finansinį dokumentą – 2020 metų biudžetą, kuriame numatyta surinkti 28 164,5 tūkst. eurų pajamų.

Patvirtino 2020 metų Savivaldybės biudžetą
Palyginti su 2019 m., Savivaldybės biudžetas didėja daugiau nei 10 proc. Asignavimų poreikis programoms finansuoti – 28 714,5 tūkst. Eur (26 383,2 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų – 17 687 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui ir 2 321,1 tūkst. Eur turtui įsigyti). Praėjusių metų nepanaudotas lėšų likutis (550,0 tūkst. Eur) bus nukreiptas įsiskolinimui padengti. Asignavimai paskirstyti pagal septynias programas, didžiausia lėšų dalis (44,3 proc.) tenka ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimui. Naujoji Finansų skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė pabrėžė, jog ženkliai didėja darbo užmokesčio fondas, mažėja valdymo tobulinimo programai skirtų lėšų dalis, 10 tūkst. eurų pridėta Kaimo plėtros rėmimo programai (50 tūkst. Eur).
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas atkreipė dėmesį į šių metų veiklos prioritetus ir lėšų poreikį. Jo teigimu, naujajame biudžete numatytas finansavimas Turizmo ir verslo informacijos centro įkūrimui ir veiklai, iš dalies – Veiverių savarankiško gyvenimo namų įkūrimui (lėšų iš paslaugų užsidirbs ir pati įstaiga). Šiemet dvigubai padidinta Investicijų programa – jai numatyta 1178300 Eur. Kadangi europinių lėšų mažėja, savivaldybei teks biudžeto lėšomis prisidėti prie projektų užbaigimo, taip pat apmokėti nefinansuojamus darbus. Anot mero, svarbiausias lėšų pokytis – kelių priežiūroje, pasikeitus finansavimo tvarkai, Kelių direkcijai nefinansuojant kai kurių darbų, šiai sričiai iš biudžeto bus skirta apie 200000 Eur.
Kaip minėjo meras, dėl minimalaus atlyginimo didinimo, įsipareigojimų didinti kultūros darbuotojų atlyginimus šiais metais Savivaldybė privalės surasti daugiau lėšų darbo užmokesčiui (šis fondas didėja 3 116 000 Eur), auga ir socialinei sričiai, savivaldybės įstaigų remontui reikiamų lėšų poreikis.
Savivaldybės meras sakė, jog gautas pritarimas Valstybės investicijų programos projektams, todėl bus galima tęsti pradėtus darbus, baigti kai kuriuos renovacijos projektus. Pažadėta skirti 1 625 000 Eur baseino statybai, 90 000 Eur – Stakliškių gimnazijos remontui, 74 000 Eur – „Ąžuolo“ progimnazijos stadiono rekonstrukcijai. Savivaldybė turėtų gauti ir 54 900 Eur – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro remontui, 95 000 Eur – Jiezno PSPC remontui. Visgi, kaip pastebėjo meras, šių lėšų įrengti slaugos ligoninę Jiezne nepakaks, juolab kad reikalingas ir keltuvas, todėl savivaldybei gali tekti ieškoti finansavimo biudžete, jei tik jo surinkimas bus sėkmingai vykdomas.
Mero A.Vaicekausko teigimu, kadangi lėšų poreikis įvairioms reikmėms buvo didesnis, nei Savivaldybė įstengtų įgyvendinti, teko eiti į kompromisus. Jis dėkojo koalicijos partneriams ir opozicijos atstovams už bendrą darbą, patvirtinant biudžetą, atsakė į Tarybos narių klausimus ir pastabas.
Tarybos narys Arūnas Vaidogas pateikė pasiūlymą nutraukti sutartį su Kauno regioninės plėtros agentūra, nes jos veikla yra vangi. Tuomet maždaug 20 tūkst. eurų, kuriuos Savivaldybė, kaip agentūros dalininkė, jai sumoka, liktų biudžete. Meras patikino, jog yra parengęs raštą Kauno regiono plėtros agentūros tarybai, kviesdamas peržiūrėti jos veiklą, tuomet būtų galima svarstyti klausimą dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

Tarybos nariui Egidijui Visockui parūpo, ar didėjo atlyginimai merui ir jo pavaduotojui, jis pastebėjo, jog šiemet sporto programoje vėl daugiausia lėšų skirta krepšiniui.
Tarp Savivaldybės plėtros prioritetų – verslas ir turizmas
Praėjusiais metais Prienų rajono savivaldybės gyventojų bendruomenėse, dirbančiųjų auditorijose vyko apklausos, buvo renkami pasiūlymai ir diskutuojama dėl Savivaldybės vystymosi krypčių. Suformuluoti trys plėtros prioritetai: patrauklios verslui ir turizmui aplinkos gerinimas; išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra; patogios ir švarios aplinkos užtikrinimas. Šie prioritetai įtraukti į Strateginį Prienų rajono savivaldybės plėtros planą iki 2028 metų, kuris buvo patvirtintas Tarybos posėdyje. Tarybos nariai pritarė ir Savivaldybės strateginiam vystymosi planui 2020–2022 m. laikotarpiu.
Vienas iš svarbiausių Strateginio plano tikslų – gyventojų verslumo bei vietos ekonomikos konkurencingumo didinimas, todėl savivaldybėje bus įsteigtas Verslo ir turizmo informacijos centras ir išplėtota paslaugų rinkodara, organizuojami informaciniai renginiai, mokymai, sukurta bendradarbystės erdvė verslą pradedantiems asmenims. Taip pat bus dedamos pastangos į savivaldybę pritraukti potencialius investuotojus, jiems pasiūlant parengtas investicines galimybes (bendradarbiavimo pasiūlymus).
Daugiau dėmesio bus skiriama Savivaldybės žinomumą didinančioms priemonėms: dalyvavimui parodose, mugėse ir kt.
Plano rengėjai numatė ir kompleksinių priemonių, skatinančių viešosios, informacinės infrastruktūros ir turizmo plėtrą rajone. Tai – kultūros paveldo ir gamtos objektų, rekreacinių teritorijų sutvarkymas ir pritaikymas turistams bei vietos bendruomenių nariams, pėsčiųjų – dviračių takų plėtra, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas viešosiose vietose, pažintinių maršrutų ir edukacinių programų kūrimas, prieplaukos Nemune įrengimas.
Užsibrėžta gerinti Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, stiprinti darbuotojų kompetencijas.
Prienų rajono savivaldybės Strateginiame plėtros plane iki 2028 m. įtrauktos ir priemonės, didinančios kaimo vietovių konkurencingumą. Jos susijusios su visuomeninės paskirties žemės įteisinimu, melioracinių sistemų priežiūra ir įrengimu, amatų kiemelių steigimu, gyvenamosios aplinkos gerinimu, inžinerinių tinklų atnaujinimu ir tobulinimu, bešeimininkių, apleistų namų bei įrenginių likvidavimu.
Įgyvendinant kitus Savivaldybės prioritetus, bus didinamas miesto ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumas, optimizuotas rajono ugdymo įstaigų tinklas, modernizuojamos švietimo įstaigos, daugiau suaugusiųjų įtraukiama į neformalųjį švietimą.
Socialinėje srityje Savivaldybė prioritetą teikia nestacionarinėms socialinėms paslaugoms, todėl, be bendruomeninių vaikų namų, rajone turėtų būti įkurti ir grupinio gyvenimo namai asmenims, turintiems proto ar psichinę negalią, ir savarankiško gyvenimo namai, atsirasti kitų socialinės globos įstaigų. Ketinama sukurti ir daugiau paslaugų pažeidžiamų grupių asmenims: dienos ir darbinio užimtumo, laikinosios priežiūros ir kt. Taip pat bus gerinama socialinių būstų būklė, šiai paskirčiai pritaikomos negyvenamosios patalpos.
Aštuonerių metų laikotarpiui numatyti ir uždaviniai sveikatos priežiūros, sporto, kultūros, bendruomenių veiklos, susisiekimo, aplinkos kokybės gerinimo srityse.

Pakeisti dviejų Administracijos skyrių pavadinimai
Tarybos nariai neprieštaravo pakeitimams Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūroje. Švietimo skyriui priskyrus sporto sritį, pakeistas ir skyriaus pavadinimas – jis tapo Švietimo ir sporto skyriumi. Kultūros, sporto ir jaunimo skyrius nuo šiol vadinsis Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriumi. Šis sprendimas inicijuotas, atsižvelgiant į Vyriausybės įstatymo ir Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatas, pagal kurias praėjusiais metais buvo pakeistas Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas, ministerijos veikloje atsirado veiklos sritys ir funkcijos, susijusios su sporto politikos formavimu.

Teiks projektą melioracijos statinių remontui
Nedažnai taip būna, visgi šiame posėdyje ir valdančiosios koalicijos nariai palaikė Tarybos opozicijos atstovo Arūno Vaidogo parengtą projektą „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“, kuris bus teikiamas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Pagal jį Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti 21,1 proc. projekto išlaidų bendrąjį finansavimą ir padengti netinkamas finansuoti išlaidas (maždaug 63 300 eurų).
A.Vaidogo pristatytame rašte rašoma, kad šiuo metu rajono melioracijos statinių būklė yra prasta ir valstybės skiriamų lėšų jų remontui nepakanka. Pagal 2019 m. liepos 18 d. Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti komisijos posėdžio duomenis, šiuo metu pagal pateiktus prašymus nesuremontuota 15 avarinių melioracijos gedimų, nesuremontuota 11 melioracijos griovių, kurių ilgis yra 10,7 km. Nesuremontuotų melioracijos gedimų skaičius gali būti didesnis, nes dar nėra įvertinti prašymai melioracijos statinių gedimų remontui, gauti po 2019 m. liepos 18 d.

Trys įstaigos persikelia į kitas patalpas
Užimtumo tarnybos prašymu, Taryba pritarė su ja sudarytos nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimui prieš terminą. Užimtumo tarnyba jau kuris laikas veikia „Sodros“ pastato patalpose, ankstesnės patalpos, esančios Kauno g. 1, jos funkcijoms nereikalingos. Meras teigė, jog į laisvas patalpas planuojama įkelti Prienų švietimo pagalbos tarnybą. O jos patalpos bus perduotos Prienų miesto seniūnijai. Seniūnijos reikmėms bus skirtas ir vienas iš dviejų tarnybinių automobilių, kuriuos Prienų rajono savivaldybės administracijai leista įsigyti (vienas bus perkamas, kitas – nuomojamas).
Kiti klausimai
Tarybos nariai patvirtino VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų socialinės globos paslaugų kainą: suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 890 Eur per mėn.; suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 790 Eur per mėn.
Posėdyje nesvarstytas vienas iš darbotvarkės projektų, kuriame buvo numatyta mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, gydytojų ir slaugytojų, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų važiavimo į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarka. Sprendimo priėmimas atidėtas šio klausimo rengėjo Tarybos nario Audriaus Narvydo prašymu – jis negalėjo dalyvauti posėdyje.

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *