Prienų ir Išlaužo skautai 1991 – 2017 metais. Dvasinių patirčių, išgyvenimo ir draugiškumo mokykla (II)

Lietuvos skautų organizacijai – 100

( Tęsinys. Pradžia „Gyvenimo“ nr. 39 )
Kiekvieną rudenį vis kitame mieste tradiciškai vykdavo Pietų krašto skautų rudens sueigos, kuriose aktyviai dalyvavo ir Prienų tunto nariai.
1999 metų vasarą Trakiškiuose, Varėnos rajone, ant Ūlos upės kranto, buvo surengta jubiliejinė 10 -toji Pietų Lietuvos krašto stovykla, kurioje stovyklavo ir Prienų, ir Išlaužo skautai. Šioje stovykloje net 6 sesės tapo patyrusiomis skautėmis. Stovykloje įvyko skautiškų dainų konkursas, o Prienų skautai gavo kvietimą į respublikinį dainų konkursą. Ypač turininga stovyklos dvasinė programa, kuriai vadovavo kun. Vidmantas Striokas. Neišdildomą įspūdį paliko žaidimas, kada buvo „suimta“ stovyklos vadija, o skautai „ištremti“ iš stovyklos. Ši stovykla ir visos kitos skautams buvo išgyvenimo patirčių, draugiškumo mokykla, pozityvių įspūdžių neišsenkantis šaltinis.
1999 m. lapkričio mėn. Pietų Lietuvos krašto rudens sueiga organizuota Prienuose. Susirinko 260 skautų iš Marijampolės, Kybartų, Prienų, Vilkaviškio, Seirijų, Lazdijų, Sangrūdos, Vištyčio, Varėnos, Rudaminos, ypač daug skautų atvyko iš Alytaus – net 60. Sueiga prasidėjo šv. Mišiomis, vyko skautoramos, skautiškas „laužas“, viktorinos, žodžių mūšis, sportinės varžybos. Antrąją dieną skautai dalyvavo žygyje, buvo supažindinti su Prienų bei Birštono apylinkėmis ir žymiomis vietomis.
Prienų skautai dalyvauja Lietuvos skautijos tradiciniuose renginiuose: skautiškų dainų konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“, respublikinėse pavasario šventėse, BTU akcijoje. Ypač mes džiaugiamės, kad vadovės Almos Liutkienės vadovaujami skautai jau 11 metų skautiškos dainos konkurse tampa laureatais ir prizininkais. Dainuoja ir mūsų vadovės Alma Liutkienė bei Audronė Ramoškienė.
Kasmet dalyvaujame Betliejaus ugnies akcijoje: skautai, parsigabenę ugnelę, dalina ją Prienų miesto ir Išlaužo miestelio bendruomenės nariams.
Įsimintina 2005 metų respublikinė skautų pavasario šventė „Įmink pėdą“, vykusi Prienuose ir Birštone. Šventės tikslas – gražiai ir linksmai bendrauti ir taip mokytis įveikti bet kokį blogį pasaulyje. Tikslui įgyvendinti pasitelkėme piligriminį žygį iš Prienų į Birštoną per Žvėrinčiaus mišką. Jo metu skautų laukė įvairūs netikėtumai, nuotykiai ir užduotys.

2005 m. Prienuose ir Birštone vyko respublikinė skautų pavasario šventė „Įmink pėdą“.

Prienų skautų vadovai aktyviai dalyvauja ruošiant skautų vasaros stovyklas. Draugininkas Jonas Aleknavičius vadovavo stovykloms 2000 m. – Trakiškiuose, 2002 m. – Nemunaityje, 2006 m. – Puvočiuose. Pastarojoje „Merkio“ stovykloje Audronė Ramoškienė ėjo stovyklos viršininko pavaduotojos pareigas. Alma Liutkienė ir Audronė Ramoškienė ruošė stovyklos programą ir vadovavo jos vykdymui. Lina Aleknavičienė visose stovyklose yra atsakinga už stovyklautojų sveikatą.
2010 m. dalyvavome Marijampolės krašto skautų stovykloje „Metų ratas“. Joje prisiminėme kalendorines metų šventes ir senąsias lietuvių liaudies tradicijas. Ši stovykla buvo įsimintina Liudui Kindaravičiui, Oskarui Zeleniakui, Tadui Abramavičiui, Violetai Keturakytei, Andriui Marcinkevičiui, Kasparui Urbanui ir kitiems, kurie sėkmingai įveikė visus išbandymus, baigė didįjį skautišką žygį ir tapo patyrusiais skautais.
Nuo 1999 m. Prienų skautai dalyvauja rajoniniame jaunimo organizacijų sąskrydyje „Tvarkome kultūros paminklus“. Nuolatinė skautų pareiga – išvirti sąskrydžio dalyviams košę. Prisidėjome prie Paverknių, Žarijų, Noreikiškių, Ivoniškių, Pašventupio I piliakalnių, Alksniakiemio kapinaičių ir Atminties tako, Kunigiškių senkapių, Nemuno krantinės, Veiveriukų kapinaičių, tvarkymo.
2001 metų vasarą buvo vykdomas įdomus ekologinis projektas ,,Ir srovė judina akmenis“, kurį inicijavo tuometinis Prienų moksleivių kūrybos centras. Tyrėme Nemuno kilpų regioninio parko upelius, stebėjome augalus, gyvūniją, bendravome su vietos gyventojais.
2001 m. sesės Almos iniciatyva buvo organizuota akcija „Pasidalinkime gerumu“. Skautai bendravo su Prienų specialiosios mokyklos mokiniais, juos pakvietė pažaisti ir padainuoti, pamokė skautiškų šūkių, pasidalino savo žaislais.
2007 m. dalyvavome projekte ,,Šalis ta Lietuva vadinas”. Jo metu skautai lankė muziejus, susipažino su Prienų krašto istorija, lankė ir tvarkė partizanų kapus, ruošė viktorinas vilkiukams ir paukštytėms. Įspūdingai praėjo istorijos pamoka Vanguose prie Lietuvos partizanų žeminės.
Mūsų tradiciniai renginiai: Vasario 16-osios, Kovo 11 -osios dviejų dienų sueigos su nakvyne (vyksta Išlaužo pagrindinėje mokykloje), Gerojo darbelio akcija. Sueigų metu vyksta veiklos, grindžiamos principu – ugdomės pavyzdžiu. Sueigų metu visas veiklas organizuoja ir vykdo patyrę skautai ir skautės. Dalyvaudami Gerojo darbelio akcijoje, padedame vyresniojo amžiaus bendruomenių nariams ūkio darbuose, tvarkome žydų ir partizanų kapus, aplinką.
Kiekvieną vasarą mes pakviečiame stovyklauti maždaug 50 – 60 Prienų miesto ir Išlaužo skautų. Per 25 -erius metus skautiškoje veikloje dalyvavo beveik 363 skautai. Vyko ir rudeninės stovyklos.
Vaikams įsiminė stovyklos, surengtos prie jūros. Viena iš jų – 2003 metų vasaros stovykla Palangoje tapo išbandymu mūsų patyrusioms sesėms Simonai Padvelskytei, Giedrei Olsevičiūtei, Eglei Aleknavičiūtei, kurios paruošė stovyklos programą. Rytais bėgdavome maudytis į jūrą, buvo organizuojami žaidimai, psichologiniai užsiėmimai, gaminami lankai. Brolio Juliaus vadovaujami skautai kelias dienas pynė tinklą paplūdimio tinkliniui. Žygiui vadovavo Donatas Olsevičius ir Martynas Raugevičius. Stovyklavo 70 Prienų ir Išlaužo skautų.
2006 metais Prienų skautų organizacijai sukako 15 metų. Vyko jubiliejinė Prienų tunto sueiga „Rudenėlis jau atėjo, skautai sueigon suėjo“.
Įdomi ir vertinga sueiga „Žvaigždžių keliais“ vyko 2005 metais. Sesės Vytenė Šliumpaitė, Monika Raugevičiūtė ir Joana Gelbūdaitė, sugrįžusios iš stovyklos ,,Žvaigždologas“, su kitais pasidalino įspūdžiais ir žiniomis apie paslaptingąjį dangaus kūnų pasaulį.
Marijampolės krašto vasaros stovyklos, kuriose dalyvaudavome, išsiskirdavo ypatinga dvasine programa, kurią ruošdavo skautai, vadovaujami Onutės Šarakauskaitės iš Kybartų. Prisiminimuose išliko įspūdingas 2006 m. Puvočiuose, ant Merkio kranto, vykęs susikaupimo vakaras. Sugrįžę iš žygio skautai susėdo ant upės kranto, upėje buvo uždegtas laužas, skambėjo dainos, giesmės, buvo skaitomi dvasingi žodžiai, į vandenį leidome degančias žvakutes. 2004 m. stovykloje prie Dusios ežero susikaupimo vakaras vyko Kryžių koplyčioje. Buvo rodomas spektaklis, kurį režisavo sesė Onutė.
Į stovyklas kviečiame liaudies meistrus, kurie skautus moko įvairių darbelių. Dažnai mus aplankydavo liaudies meistrai Edita ir Gintautas Ačai. Iš klevo lapų gaminome gėles, iš nendrių pynėme indus, lipdėme darbelius iš molio, drožinėjome lazdas, darėme švilpynes ir laivelius.
Vadovės Alma Liutkienė ir Audra Ramoškienė kiekvienąkart moko liaudies šokių ir dainų, Lina perteikia pirmosios pagalbos žinias.
Stovykloje viena diena tradiciškai skiriama ekskursijoms, jų metu skautai aplanko žymias vietas, esančias netoli stovyklos. Atliekami gerieji darbeliai: Merkinėje skautai ravėjo Kryžių kalnelį, Margionyse tvarkė Kerdžiaus namelio vidų, padėjo įrengti muziejų, aplankytos Puvočių šeimininkės mokė gaminti vietinius patiekalus (bapkas iš grikių, kmynų girą).
Mes džiaugiamės Prienų tunto aktyviais ir patyrusiais skautais: Gediminu, Jonu ir Egle Aleknavičiais, Viktorija Podlipajeva, Jurgita Kačiušyte, Agne Zabityte, Kristina Kederyte, Titu Ambramavičiumi, Edvinu Liutkumi, Simona Padvelskyte, Vytautu Bajoru, Karolina Alminaite, Giedre Gudauskaite, Dovile Žilinskaite, Martyna Padvelskyte, Giedre Smolskaite, Joana Gelbūdaite, Onute Frolova, Ignu Žilinsku, Andriumi Marcinkevičiumi, Kasparu Urbonu, Žilvinu Liutkumi, Dominyku Bilskiu, Ignu Marcinkevičiumi, Vladu Šatu, Aivaru Baniu, Liveta Alevackaite, Gintare Lėckaite, Martynu Raugevičiumi, Monika Raugevičiūte, Giedre Valentinaite, Emile Skrupskaite, Matu Skrupsku, Gabriele Černiauskaite, Kotryna Jurkute, Liudviku Juodsnukiu, Vita Turytaite, Julija Markovskaja.
Skautų vadovės Alma Liutkienė, Audra Ramoškienė, Lina Aleknavičienė yra apdovanotos rajono vadovų, LR Švietimo ministerijos padėkos raštais ir Lietuvos skautijos medaliais.
Nuoširdžiai dėkojame visiems skautų tėveliams, kurie yra pagrindiniai rėmėjai organizuojant renginius, išvykas, sueigas ir stovyklas.
Parengė vyr. skautininkė Lina Aleknavičienė
(Pabaiga. Pradžia „Gyvenimo“ nr. 39)

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *