Vasario 10 d. Birštono tarybos posėdyje patvirtintas 2020 metų biudžetas, priimti kiti svarbūs sprendimai

Vasario 10 d., pirmadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.

Biudžeto projektą pristatė O.Grigonienė.

Birštono savivaldybės taryba patvirtino 2020 metų biudžetą. Birštono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų suma – 8813771,35 Eur, 2020 metų Birštono savivaldybės biudžeto išlaidų suma – 8813771,35 Eur, iš jų:
• Birštono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų paskirstymui – 6196300,0 Eur
• Birštono savivaldybės 2020 metų mokymo ir kitų reikmių lėšų paskirstymui – 1261511,35 Eur
• Birštono savivaldybės valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų paskirstymui 2020 metams – 369340,0 Eur
• Birštono savivaldybės 2020 metų biudžetinių įstaigų pajamų programų lėšų paskirstymui – 312620,0 Eur
• Birštono savivaldybės 2020 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymui – 54000,0 Eur
• Birštono savivaldybės 2020 metų vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra lėšų paskirstymui – 420000,0 Eur
• Birštono savivaldybės 2020 metų biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojus (Iš Europos Sąjungos kompensuojamų lėšų) lėšų paskirstymui – 200000,0 Eur
Buvo patvirtintas 2020 m. pajamų finansavimas, skiriamas 8 programoms, kuriose yra nurodyti asignavimų valdytojai ir planuojamos skirti lėšos (iš viso programoms: 8813771,35 Eur):
• Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo programai – 1503558,00 Eur
• Švietimo veiklos programai – 2632690,35 Eur
• Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programai – 1300567,00 Eur
• Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai – 57600,00 Eur
• Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programai – 1160597,0 Eur
• Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai – 1840643,00 Eur
• Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo programai – 221316,00 Eur
• Urbanistinės plėtros programai – 96800,00 Eur
Biudžetas yra subalansuotas. Prioritetu išlieka švietimas, kultūra, sportas, visuomenės sveikata. Biudžetas – socialiai orientuotas, daug dėmesio skiriama socialinės paramos ir socialinių paslaugų sričiai, remiamos Birštono savivaldybės nevyriausybinės organizacijos. Pasikeitus baziniams dydžiams, taikomiems apskaičiuojant darbo užmokestį, LR Vyriausybės nutarimams, gerokai didinami atlyginimai socialinės ir kultūros srities darbuotojams. Taip pat yra baigiami įgyvendinti projektai su užsienio partneriais. Daugiausia lėšų skiriama 2 projektams: ,,Žaliųjų“ ir ,,mėlynųjų“ kelių jungtys gamtos paveldo teritorijose“ (dviračių takų Žvėrinčiaus miške sutvarkymas) ir ,,Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityje“ (Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos skyriaus įrengimas).
Taryba nusprendė patvirtinti Birštono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano naują redakciją, kurioje patikslintos asignavimų valdytojų veiklos bei numatomi finansavimo šaltiniai. Plane detalizuojamas Savivaldybės strateginio 2013–2020 metų plėtros plano prioritetų, tikslų ir uždavinių, Savivaldybės atskirų ūkio šakų bei funkcijų įgyvendinimas. Strateginio veiklos plano nauja redakcija sudaryta, atsižvelgiant į planuojamą 2020 metų Savivaldybės biudžetą ir kitus turimus išteklius.
Birštono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano programos: Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo programa; Švietimo veiklos programa; Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programa; Visuomenės sveikatos stiprinimo programa; Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programa; Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa; Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo veiklos programa; Urbanistinės plėtros programa.
Birštono savivaldybės taryba nusprendė pritarti susitarimui tarp Birštono savivaldybės administracijos ir UAB „Kaminta“ plėtoti infrastruktūrą Birštono mieste. Projektas parengtas, siekiant sudaryti teisines galimybes vystyti Birštono sav., Birštono m., Muziejaus g. 2, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, teritorijas, išspręsti automobilių stovėjimo vietų, reikalingų sklype, numatomų pastato aptarnavimui, trūkumo klausimą. UAB „Kaminta“ lėšomis suprojektuojamos ir įrengiamos dvi 29 automobilių stovėjimo vietų aikštelės su apšvietimu, pėsčiųjų takais bei apželdinimu, be teisės rezervuoti automobilių stovėjimo vietas. Vykdytojo lėšomis suprojektuojamos ir įrengiamos 2 elektromobilių įkrovimo aikštelės, 4 – automobiliams įkrauti, be teisės rezervuoti stovėjimo vietas. UAB „Kaminta“ lėšomis suprojektuojama ir įrengiama aikštelė (joje bus įrengiama ne mažiau kaip 8 sertifikuoti sportui bei žaidimams skirti įrenginiai) su apšvietimu, pėsčiųjų takais bei apželdinimu, skirta visuomenės poreikiams. Automobilių stovėjimo aikštelėmis būtų galima naudotis tik statinių eksploataciniams poreikiams, be teisės rezervuoti.
Taryba nusprendė patvirtinti Birštono savivaldybės gyventojų 2020 metų užimtumo didinimo programą, kuri skatins Birštono savivaldybės gyventojų užimtumą, integruos juos į darbo rinką bei mažins socialinę atskirtį. Programos tikslai: siekti visiško Savivaldybės gyventojų užimtumo; mažinti jų socialinę atskirtį ir stiprinti socialinę sanglaudą; atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius ir padidinti jų galimybes susirasti nuolatinį darbą; padėti įgyvendinti šalies užimtumo rėmimo politiką. Siekiant didinti Birštono savivaldybės gyventojų užimtumą, tikslinga vykdyti laikino pobūdžio darbus. Vadovaujantis ekonominio naudingumo principu, lėšos bus panaudotos maksimaliai ir racionaliai, bus sudaroma galimybė registruotiems Užimtumo tarnybos prie LR SADM asmenims užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Nemaža dalis Savivaldybės gyventojų, neturinčių darbo, yra sąlyginai žemos kvalifikacijos, kvalifikuotų darbų atlikimui jiems trūksta kompetencijos. Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Birštono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravo 4 501 gyventojas. Užimtumo tarnybos duomenimis, 2019 m. gruodžio 31 d. buvo registruoti 165 (2018 m. gruodžio 1 d. – 137) bedarbiai, gyvenantys Savivaldybėje, tai sudarė 6,8 proc. (2018 m. gruodžio 1 d. – 5,6 proc.) darbingo amžiaus Savivaldybės gyventojų. Informaciją apie Programą, organizuojamus darbus, darbo ieškančių asmenų skaičių, programos finansavimą Birštono savivaldybės administracija skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt. Taip pat apie Programą informacija pateikiama vietinės spaudos leidiniuose.
Taryba patvirtino Birštono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą. Socialinių paslaugų planas rengiamas ir tvirtinamas kiekvienais metais, juo siekiama užtikrinti prieinamas ir kokybiškas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, modernizuoti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą. Plane numatytos priemonės padės siekti kryptingesnio, kompleksiškesnio socialinių paslaugų teikimo Birštono savivaldybės žmonėms. Lėšos, skirtos socialinių paslaugų teikimui, bus panaudojamos tikslingiau ir efektyviau. Atsižvelgiant į pažeidžiamiausių visuomenės grupių poreikius, Birštono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plane orientuojamasi į teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų kokybės ir efektyvumo, socialinių paslaugų įvairovės ir prieinamumo užtikrinimą neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, šeimoms ir jų vaikams. 2019 m. Birštono savivaldybėje gyveno 15 šeimų, patiriančių socialinę riziką, šiose šeimose augo 28 vaikai. Šeimoms pagal poreikį teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Savivaldybėje taip pat gyveno ir 36 suaugę asmenys, patiriantys socialinę riziką. Birštono savivaldybės teritorijoje smurto atvejai gana reti, tačiau pasitaiko, todėl teikiama ir psichologinė pagalba, siekiama visais būdais užtikrinti labiausiai pažeidžiamų asmenų, ypač vaikų, saugumą. Teikiamomis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei tarpininkavimo ir kitomis paslaugomis, siekiama palaikyti ir atstatyti šeimų savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Bedarbiams savivaldybėje teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos tvarkant dokumentus, teikiant prašymus dėl socialinės paramos, vienkartinės pašalpos, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos ir kitos paslaugos. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius nuo 2016 m. sumažėjo vos ne dvigubai. Šiam sumažėjimui įtakos turėjo atsigaunantis turizmas Birštone, naujų darbo vietų atsiradimas besiplečiančiose sanatorijose ir pan., siekiant visiško Savivaldybės gyventojų užimtumo, mažinant jų socialinę atskirtį ir stiprinant socialinę sanglaudą bei įgyvendinant bendrą šalies užimtumo rėmimo politiką. 2019 metais programos įgyvendinime dalyvavo ir buvo įdarbinti 5 asmenys (2018 m. – 5 asmenys, 2017 m. ؘ– 8 asmenys). Programai skirtas finansavimas: 2018 m. – 5900,00 Eur, 2019 m. – 4300,00 Eur, 2020 m. – 5200,00 Eur. Siekiant integruoti asmenis į darbo rinką, vadovaujantis Birštono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarka, organizuojamas visuomenei naudingų darbų atlikimas, kurių metu darbingo amžiaus asmenys, gaunantys socialinę pašalpą, kviečiami atlikti Savivaldybės bendruomenei naudingus darbus. 2019 m. visuomenei naudingiems darbams buvo siųsti 52 asmenys, socialinių pašalpų gavėjai, iš jų darbus atliko 36 asmenys, 7 asmenys neatliko visuomenei naudingos veiklos dėl pateisinamos priežasties, 9 – neatliko, neturint pateisinamų priežasčių, jiems buvo nutrauktas socialinės pašalpos mokėjimas. Bedarbiai nukreipiami į BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybą, Birštono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrą, Sporto centrą, Seniūniją, BĮ Nemajūnų dienos centrą. Neatlygintinai visuomenei naudingai veiklai asmenys siunčiami, atsižvelgiant į poreikį bei galimybes. Skyriuje daugiausiai prašymų gaunama dėl socialinės priežiūros, dienos socialinės globos, integralios pagalbos paslaugų namuose, šių paslaugų poreikį 2019 metais tenkino BĮ Nemajūnų dienos centras, Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija. Socialines paslaugas siekiama užtikrinti visoms galimoms paslaugų gavėjų grupėms pagal poreikį – suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimų nariams, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir jose augantiems vaikams, vaikams su negalia ir jų šeimoms, vaikams, likusiems be tėvų globos. Pagrindiniais socialinių paslaugų gavėjais Birštono savivaldybėje išlieka senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos bei suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos. Kiti gavėjai – šeimos ir jose augantys vaikai, patiriantys socialinę riziką, suaugę asmenys, patiriantys socialinę riziką ir kt. Paslaugos gyventojams skiriamos įvertinus socialinių paslaugų poreikį. Laukiančiųjų dėl socialinių paslaugų suteikimo eilėse nėra. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys 2020 m. yra šios: alternatyvių socialinių paslaugų ilgalaikei socialinei globai senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems suaugusiems ir vaikams su negalia, socialinėje atskirtyje atsidūrusiems asmenims (šeimoms) teikimas; socialinių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos ir globėjams (įtėviams), socialinių paslaugų tinklo prieinamumas šeimoms ir vaikams. Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo finansavimo šaltinis yra Savivaldybės ir valstybės biudžetų lėšos. Tik nedidelę lėšų dalį sudaro paslaugų gavėjų mokamos lėšos ar Europos Sąjungos lėšos. Įvairios asociacijos savo veiklų vykdymui naudoja lėšas, gautas iš Savivaldybės biudžeto, taip pat dalyvauja projektinėse veiklose. Pradėjus teikti specialiąsias socialines paslaugas, Birštono savivaldybėje užtikrinamas socialinių paslaugų teikimas įvairių socialinių grupių asmenims. Birštono savivaldybės finansiniai ištekliai pakankami socialinių paslaugų organizavimui bei teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui. Ilgalaikės socialinės globos poreikis Birštono savivaldybėje patenkintas, eilių nėra. Socialinių paslaugų teikimo kokybė periodiškai tikrinama Nemajūnų dienos centro, Skyriaus specialistų. Nusiskundimų iš gyventojų ar iš jų artimųjų dėl socialinių paslaugų kokybės negauta. 2020 metų Socialinių paslaugų planas, jo vykdymas, rezultatai bus viešinami Birštono savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt.

Birštono savivaldybės informacija

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *