Po ketverių metų principinių ginčų atsisveikino su dėkingumu

Vasario 23 dieną vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje per kelias valandas priimta daugiau nei 30 sprendimų, išklausytos kelios informacijos, patvirtintos merės Nijolės Dirginčienės ir jos vadovaujamos Savivaldybės tarybos, Administracijos direktorės Jovitos Tirvienės, savivaldybės kontrolierės Janinos Blekaitienės bei švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų ataskaitos. Intensyviai padirbėję, vieni kitiems mandagiai padėkoję, paskutinįkart kartu papozavę bendrai nuotraukai ir kartu išgėrę kavą, vieni su kitais atsisveikino Birštono savivaldybės tarybos 2019 – 2023 metų kadencijos nariai. O kovo mėnesį darbą pradės naujai išrinkti politikai.

Palankiai įvertino ataskaitas
Pasak merės N.Dirginčienės, praėjusieji ketveri metai nestokojo iššūkių viešajame ir

Birštono savivaldybės tarybos 2019-2023 m. kadencijos nariai po paskutinio posėdžio. Nuotraukoje nėra Tarybos nario J.Aleksandravičiaus.

politiniame gyvenime. Pandemija, Ukrainoje prasidėjęs karas įnešė tam tikro nesaugumo ir nežinomybės, tačiau ir tokiomis sąlygomis Savivaldybės taryba, tiesa, kartais aštriai pasiginčydama, dirbo sklandžiai ir priėmė gyventojams svarbius sprendimus. Padėkojusi politikams už bendrą darbą, merė N.Dirginčienė savo ataskaitoje apžvelgė per kadenciją Savivaldybėje įgyvendintus projektus, kurie žymiai pagerino kurorto infrastruktūrą, skirtą sportui, turizmui, verslui, susisiekimui, paslaugų teikimui, trumpai apžvelgė atskirų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, pasidžiaugdama sėkmę ir pripažinimą nešančiomis iniciatyvomis ir Savivaldybės gautais apdovanojimais.
Šios kadencijos metu merė ne tik vadovavo Savivaldybei, bet ir eina svarbias pareigas Kauno regiono plėtros tarybos kolegijoje, yra Europos regionų komiteto narė. Todėl opozicinėms frakcijoms priklausantys Tarybos nariai, be padėkos merei, jos teiravosi apie apčiuopiamą tokio atstovavimo naudą Birštonui. Pasak merės, dalyvavimas europinių ir regioninių institucijų veikloje suteikia galimybę pirmam išgirsti apie Europos Komisijoje formuojamos politikos tendencijas ir kryptis bei pagal jas planuoti atskirų sričių projektus regione ir savivaldybėje, taip pat yra proga pasidalinti patirtimi bei garsinti Birštono vardą.
Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė Tarybos nariams pristatė Administracijos veiklos ataskaitą už 2022 metus, aptarė, kaip buvo įgyvendinamos priskirtos funkcijos, panagrinėjo personalo sudėtį, kvalifikaciją, kaitą, taip pat apžvelgė Savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas. Jos teigimu, praeitais metais į biudžetą pajamų surinkta 3 mln. eurų daugiau, nei 2021 m. Pajamas padidino papildomi asignavimai: lėšos, gautos už žemės sklypų pardavimą, iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos – kelių plėtrai ir remontui, iš Ekonomikos ir inovacijų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų – daugiafunkcio sporto centro įrengimui ir kt. Daugiausia biudžeto lėšų panaudota Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo, Švietimo veiklos, Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programoms įgyvendinti.
2022 m. buvo paskelbta 10 konkursų į valstybės tarnautojo pareigas (iš jų du konkursai įvyko ir priimti darbuotojai). Pasak Administracijos direktorės, kandidatų į vyr. inžinieriaus poziciją taip ir neatsirado, todėl šias funkcijas atlieka Administracijos specialistai. Keturi konkursai į biudžetinių, viešųjų bei Savivaldybės valdomų įstaigų vadovų pareigas buvo sėkmingi, priimti nauji jų vadovai. VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro ir Birštono meno mokyklos direktorės prisistatė ankstesniuose Tarybos posėdžiuose, šiame posėdyje Tarybos nariai susipažino su lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriumi Almantu Jakimavičiumi ir UAB „Birštono vandentiekis“ vadovu Žydrūnu Stankevičiumi.
Politikai palankiai įvertino J.Tirvienės pateiktą išsamią ataskaitą, padėkojo už glaudų Administracijos ir Tarybos darbą, tačiau jai turėjo ir klausimų, ir pasiūlymų, į kokias sritis reikėtų labiau susitelkti.
Tarybos nariai išklausė ir patvirtino 2021 m. Birštono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą, kurią pakomentavo Kauno visuomenės sveikatos biuro direktorius Laurynas Dilys, atkreipdamas dėmesį į nepalankius sveikatai rodiklius, šlubuojantį prevencinių programų vykdymą.
Tech-park Kaunas vadovas Paulius Nezabitauskas pateikė kuruojamo Birštono bendradarbystės centro „Spiečius“, kuriame pernai užregistruota dvylika naujų narių, metinės veiklos ataskaitą, papasakojo apie kelerių metų įdirbį, smulkiajam ir vidutiniam verslui skirtas nemokamas paslaugas, verslumo mokymus jaunimui bei pasidalino šių metų veiklos planais. Keliami konkretūs uždaviniai – pritraukti dešimt naujų „spietiečių“, suteikti jiems erdvę susitikimams ir darbui, surengti 23 verslui skirtus renginius, suteikti 140 konsultacijų, toliau vykdyti verslo akseleravimo, mentorystės ir kitas programas, teikti edirbtuvių, verslo diagnostikos ir kitas paslaugas, rengti verslo įgūdžių skatinimo mokymus.
Birštono savivaldybė prisideda prie „Spiečiaus“ išlaikymo, todėl vieno iš politikų paprašytas palyginti, kas neša didesnę naudą verslui – ar finansinė parama, skiriama iš Savivaldybės verslo rėmimo fondo, ar „Spiečiaus“ veikla, P. Nezabitauskas pastebėjo, kad pradedančiajam verslui neužtenka skirti vien lėšų, reikia suteikti žinių, įgūdžių, ryšių ir finansinės paramos, kad įsitvirtintų rinkoje. Kilus diskusijai apie tai, kas padėtų į Birštoną pritraukti daugiau verslų, svečias siūlė kurorto išskirtinumą panaudoti konferencinio turizmo, populiaraus kituose kurortuose, skatinimui.

Išklausė įstaigų vadovus
Savivaldybėje veikiančių švietimo, kultūros, sporto įstaigų ataskaitos už 2022 metų veiklą buvo išsamiai pristatytos Tarybos komitetuose, todėl posėdyje apsiribota klausimais įstaigų vadovams. Birštono viešosios bibliotekos direktorei Alinai Jaskūnienei, kurios novatorišką veiklą, vykdomus projektus, Birštono jubiliejui skirtus renginius puikiai įvertino Savivaldybės vadovai, teko aiškintis dėl, opozicijos nuomone, per didelės darbuotojų kaitos per pastaruosius penkerius metus ir mikroklimato įstaigoje.
Birštono muziejaus veiklos ataskaita patvirtinta be paklausimų. Kultūros centro direktoriaus Zigmo Vileikio teigimu, kultūrinę veiklą kurorte geriausiai atspindi skaičiai: praėjusiais metais surengta 190 renginių, kurių metu surinkta 88600 eurų pajamų, taip pat išlaikyti kolegiški santykiai su festivalių, stovyklų Birštone rengėjais.
Naujoji Meno mokyklos direktorė Rasa Norvilienė pasidžiaugė atnaujintomis mokyklos patalpomis, renginių gausa, mokytojais, paruošiančiais puikius atlikėjus. Direktorė išsikėlusi tikslą – siekti geros emocinės aplinkos, kurioje bendradarbiautų mokytojai – mokiniai – tėvai.
Dar tik mėnuo Birštone dirbantis lopšelio – darželio „Vyturėlis“ direktorius Almantas Jakimavičius pagyrė pirmtakų veiklą, anot jo, įstaigoje sudarytos puikios ugdymo(si) sąlygos, suremontuotos patalpos, įsigyta daug priemonių, įrengtos edukacinės erdvės. Naujasis vadovas užsibrėžęs tikslą aktyvinti darbą su ugdytinių tėvais, išklausyti jų lūkesčius, taip pat glaudžiau bendradarbiauti su partneriais. Tarp prioritetinių darbų – įstaigos internetinės svetainės, feisbuko grupės sukūrimas, ugdytinių informacinių gebėjimų stiprinimas.
Lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorė Regina Gustaitienė pasinaudojo proga padėkoti Tarybai už sprendimus, kurių dėka atnaujinta ugdymosi aplinka tapo patrauklesnė ir pritraukia daugiau vaikų, taip pat ir iš Prienų.
Stabiliu mokinių skaičiumi, gerais mokinių pasiekimais per pastaruosius metus džiaugėsi ir Birštono gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius, pasidalinęs ir laukiančiais patyriminio bei savivaldaus mokymosi iššūkiais.
Birštono sporto centro direktorius Saulius Smailys sakė, kad centre sukurta infrastruktūra įpareigoja ją įveiklinti, t. y. pritraukti į sporto ir sveikatingumo veiklas kuo daugiau savivaldybės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų. Kitas uždavinys – uždirbti pakankamai pajamų šiai infrastruktūrai išlaikyti, todėl bendradarbiaujama su sporto federacijomis, klubais dėl varžybų, stovyklų ir kitų renginių organizavimo Birštone, teikiami projektai renginių finansavimui, įrangos įsigijimui gauti.
Tarybos nariai neprieštaravo, kad, plečiantis Birštono sporto centro teikiamų paslaugų spektrui, atidarius treniruoklių salę, darbuotojų etatų skaičius būtų padidintas dar dviem etatais – salės instruktoriaus ir kasininko.

Kiti aktualūs sprendimai
Tarybos nariai pritarė Birštono PSPC dalyvavimui partnerio teisėmis bandomajame projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“, jam pasiteisinus būtų kuriamas vieningas šios paslaugos teikimo modelis visoje Lietuvoje. Projekto pareiškėjas – Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis.
Nustatyta UAB „Birštono šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (kainos dedamosios) antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo Gintauto Žilio teigimu, į kainą įtraukti nuostoliai, kuriuos patyrė įmonė, ženkliai išaugus energetinių išteklių kainoms.
Tarybos posėdyje priimti sprendimai, susiję su valstybės, savivaldybės, kilnojamojo ar nekilnojamojo turto perėmimu, perdavimu, nurašymu.
Pritarta Birštono savivaldybės partnerystės sutarties su Kagos miestu (Japonija) pasirašymui bei Administracijos dalyvavimui bendruose 2021 – 2027 metų Interreg VI-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programos projektuose.
Patvirtinta Birštono savivaldybės gyventojų 2023 metų užimtumo didinimo programa, kuriai iš Savivaldybės biudžeto skirta 7300 eurų.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotrauka

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *