BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS IR MERĖS NIJOLĖS DIRGINČIENĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I dalis

2021-ieji metai, bent jau pirmoji jų pusė, ir Birštonui, ir Lietuvai buvo nelengvi. Tebesitęsiant pasaulinei COVID-19 pandemijai, daugelis įstaigų negalėjo veikti arba veikė ne visu pajėgumu, teko atšaukti daugelį tradicinių renginių arba keisti jų formatą, bendravimas dažniau vyko stebint vieniems kitus per ekraną, ilgintis žmogiškojo artumo.
Tačiau pamažu prisitaikėme prie pasikeitusio gyvenimo ritmo ir čia įžvelgėme perspektyvų: pavyzdžiui, Birštono turizmo informacijos centras pasiūlė originalių pasivaikščiojimų maršrutų, subalansuotų ir pažinti mūsų kraštą, ir bendrauti gamtoje, laikantis saugių atstumų. Prie mūsų visų saugumo prisidėjo ir 2021 m. sausį prasidėjusi vakcinacija. Noriu padėkoti ne tik medicinos darbuotojams, uoliai vykdžiusiems skiepijimo procesą, bet ir visiems savivaldybės gyventojams – vakcinuota daugiau nei 70 proc. žmonių! Ačiū už jūsų pilietiškumą ir sąmoningumą, praskynusį kelią į mūsų visų sveikesnį bei laisvesnį gyvenimą.
Džiugu, kad, pasibaigus antrajam karantinui. turistų skaičius kurorte nors ir nežymiai, bet pradėjo augti: per 2021-uosius sulaukėme 331 306 turistų (2020 m. jų buvo 317 540). Nors šis skaičius gerokai skiriasi nuo iki karantininio laiko (2019 m. Birštone ilgėliau svečiavosi 443 642 žmonės), tikiu, kad netrukus ir jį „praaugsime“.
Jau pasiekėme, kad žodžiai „tvarus“, „darnus“ ir „žalias“ taptų Birštono sinonimais. 2021 m. Savivaldybė apdovanota „Auksine Krivūle“ „Už žaliąjį pokytį“, be konkurencijos išsiveržėme į pirmąją vietą vieno iš didžiųjų šalies naujienų portalų paskelbtame Žaliųjų savivaldybių reitinge. Prie 175-ojo kurorto jubiliejaus proga mano inicijuotos medžių sodinimo akcijos „Mano dovana Birštonui“ noriai jungėsi įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir kurorto gyventojai. Dar kartą dėkoju Jums visiems – Jūsų dėka žaliuosius Birštono, plaučius, papildė daugiau nei 300 įvairių rūšių medelių!

Birštono savivaldybės tarybos ir mero veikla
Taryboje dirba 8 moterys ir 7 vyrai. Tarybos narių bendras amžiaus vidurkis yra 51 metai. Per 2021 metus vyko 11 Tarybos posėdžių, iš kurių du vyko Birštono savivaldybės posėdžių salėje, 9 – nuotoliniu būdu, iš viso priimti 206 sprendimai. Tarybos darbas buvo dalykiškas ir kryptingas: prieš daugumą posėdžių darbas vyko frakcijose, komitetuose, juose buvo aktyviai aptariami projektai, teikiami pasiūlymai, užduodami svarbūs klausimai.
Ataskaitiniais metais pagrindiniai svarstomi Savivaldybės veiklos klausimai buvo Savivaldybės turto valdymas ir naudojimas, miesto infrastruktūros gerinimas. Dėl ataskaitiniais metais šalyje tebesitęsusios pandemijos daugumai Birštono savivaldybėje veikiančių įmonių buvo suteiktos įvairios žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio, nuomos mokesčio lengvatos.
Birštono savivaldybės taryba pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos dėl projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo 85,669 iki 89,069 km kapitalinis remontas įrengiant taką“ vykdymo. Planuojama įrengti dviračių taką nuo Pavasario g. Birštono mieste iki Beržų g. Geležūnų k.
Tolesnis parengto techninio projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įgyvendinti susitarimą dėl Pietų Lietuvos dviračių takų bendros trasos, kuri patektų ir į tarptautinius maršrutus, įrengimo. Tai sudarytų prielaidas augti lankytojų ir turistų srautams Birštono savivaldybėje.
Priimtas sprendimas dėl dalyvaujamojo biudžeto. Savivaldybės gyventojų projektų idėjos, skirtos gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, bus įgyvendinamos kasmet, numatant tam priemonę Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir lėšas Savivaldybės biudžete.
Birštono savivaldybės taryba patvirtino Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ar remonto 2021–2023 metų prioritetinį objektų sąrašą, kuriuo siekiama suformuoti ilgalaikę kelių ir gatvių remonto bei priežiūros darbų strategiją, kryptingai gerinti Savivaldybės teritorijos infrastruktūrą ir tinkamai įsisavinti Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Savivaldybės biudžeto lėšas.
Taryba patvirtino Birštono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų, kuris yra svarbiausias kiekvienos savivaldybės strateginio planavimo dokumentas, nustatantis plėtros ir veiklos gaires ilgajam laikotarpiui.
Taip pat Taryba patvirtino Birštono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašą. 36 600,00 Eur buvo paskirstyta B. Sruogos g. paprastajam remontui ir Jaunimo g. rekonstrukcijos darbams.
Vienas iš svarbiausių 2021 m. priimtų sprendimų – vietinės rinkliavos, mokamos už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja infrastruktūra, didinimas. Vietinės rinkliavos dydis nuo 1 Eur padidintas iki 2 Eur už parą (kai apsistojama 1–7 paras). Nuo 8 paros taikoma 1 Eur vietinė rinkliava. Padidinus rinkliavą, į Savivaldybės biudžetą tikimasi surinkti daugiau lėšų, kurios yra naudojamos kurorto infrastruktūrai gerinti, gėlynų ir želdinių priežiūrai, kurorto reklamai.
Savivaldybės taryba pritarė susitarimui ir toliau leisti tęsti VšĮ „Versli Lietuva“ bendradarbystės centro „Spiečius“ projekto įgyvendinimą.
Tarybos sprendimu į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą įtrauktas pastatas, esantis Druskupio g. 3, Birštone. Dėl į Sąrašą įtraukto neprižiūrimo pastato galima imtis papildomų sankcijų, raginant jį sutvarkyti ir tinkamai eksploatuoti.
Taip pat nuspręsta parengti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Birštono savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatus ir Birštono miesto vietų, kuriose už automobilių statymą mokama vietinė rinkliava, padalijimo į zonas schemą. Įgyvendinus šį sprendimą, bus tobulinamas eismo organizavimas, reguliuojami transporto eismo srautai, skatinami alternatyvūs kelionių būdai, gerinama gyvenamosios ir miesto aplinkos ekologinė būklė.
Birštono savivaldybės taryba patvirtino Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 11,0000 ha ploto žemės sklypo Birštone, Prienų g. 27, pardavimo aukcione pradinę pardavimo kainą. Tarybos sprendimu nustatyta pradinė minimo sklypo pardavimo kaina – 1 200 000 Eur. Džiugu, kad 2022 m. pradžioje vykusio aukciono metu šis žemės sklypas buvo parduotas už didesnę kainą, nei buvo numatyta Tarybos sprendime.
2021 pabaigoje nutarta pakeisti Mokesčio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos aprašą. Pakeitus mokesčio už maitinimą dydį, įstaigos galės organizuoti ir užtikrinti vaikų maitinimą už realią situaciją atitinkančią maitinimo kainą, kuri atitiks visas patiekalų gaminimo sąnaudas, pakitusias dėl degalų ir maisto produktų kainų bei patiekalų gamybos sąnaudų padidėjimo.

Birštono kurorto plėtra
Dažnai eidama į darbą ne tik bendrauju su žmonėmis, išklausau jų džiaugsmus ir problemas, bet taip pat nužvelgiu ir įvertinu kurorte vykdomus darbus, matau, kam reikia skirti dar daugiau dėmesio. Dažnai vakarais automobiliu apvažiuoju Birštono kaimiškąją teritoriją – juk tik pats pamatęs realią situaciją gali imtis atitinkamų veiksmų, ieškoti išeičių, kad kiekvieno Birštono krašto žmogaus gyvenimas būtų kokybiškas.
2021 m. baigti daugiafunkcio sporto paskirties pastato statybos darbai. Jau 2022 m. gegužės 6 d. Sporto ir sveikatingumo centras bus atidarytas oficialiai. Bendra statybos ir viso įgyvendinimo proceso vertė – 4 938 352,83 Eur. Ataskaitiniais metais atlikti šie pastato statybos darbai: užbaigti vidaus buitinių nuotekų sistemos įrengimo, pastato vidaus sienų ir kolonų bei kiti apdailos, vidaus elektrotechnikos, sklypo sutvarkymo darbai, įrengtos pirmojo ir antrojo aukštų erdvės, sumontuotos vidaus vitrinos ir durys, įrengta apšvietimo sistema, įsigyta įrangos bei inventoriaus, skirto pastato eksploatacijos pradžiai.
Toliau tęsiami Birštono meno mokyklos rekonstravimo darbai. Bendra pastato rekonstravimo proceso vertė – 1 126 922,64 Eur. Per 2021 metus atlikta statybos darbų ir suteikta paslaugų už 300 000,00 Eur. 2021 metais atlikti darbai: pakeisti langai ir lauko durys, baigta šiltinti cokolis, išorinės sienos ir stogas, atlikti patalpų perplanavimo darbai, pradėti vykdyti vidaus patalpų apdailos darbai, įrengtas šilumos punktas, pradėti šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos ir elektroninių ryšių sistemų darbai, pradėti gaisrinės ir apsauginės signalizacijų įrengimo darbai, atlikti kiti smulkūs pastato rekonstravimo darbai.
2021 m. užbaigti Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ rekonstravimo darbai. Per 2021 metus atlikta statybos darbų už 257 324,05 Eur. 2021 metais atlikti šie rekonstravimo darbai: pabaigti demontavimo darbai, baigti keisti langai ir lauko durys, suremontuoti tambūrai ir laiptinės, įrengta išorinių sienų ir cokolio apdaila, įrengta nuogrinda, įrengtas keltuvas žmonėms su negalia, atlikti pristatomos pastato dalies perdangos stiprinimo ir grindų įrengimo darbai, pabaigta šiltinti cokolis ir išorinės sienos, suremontuotos ir sustiprintos šlaitinio stogo laikančiosios konstrukcijos, apšiltinta pastogė, įrengti lauko laiptai, įrengta šildymo sistema, pabaigti elektrotechninės sistemos rekonstravimo darbai, įrengta žaibosaugos sistema, atlikti smulkūs pastato rekonstravimo darbai.
Užbaigti Žvėrinčiaus miško dviračių ir pėsčiųjų tako remonto darbai. Nuo šiol atnaujintu dviračių ir pėsčiųjų taku galėsime eiti ar važiuoti iki pat Prienų rajono savivaldybės. 2021 m. atlikta darbų už 143 105,00 Eur.
Ataskaitiniais metais buvo tęsiami Jaunimo gatvės rekonstravimo darbai. Bendra darbų vertė – 2414 175,00 Eur, per 2021 m. atlikta darbų už 921 341,00 Eur. Gatvės rekonstrukcijos darbai planuojami baigti 2022 m. gegužės mėn.
Ataskaitiniais metais atlikti B. Sruogos gatvės atkarpos paprastojo remonto darbai (31 400,00 Eur), Kampiškių gatvės atkarpos paprastojo remonto darbai (15 000,00 Eur), taip pat Birštono seniūnijos kelio A16-Škėvonys kapitalinio remonto darbai (228 645,00 Eur). 2021 m. parengti techniniai projektai Birštono seniūnijos vietinės reikšmės keliams (BR-24, BR-17, BR-18 ir BR-7 atkarpos) kapitaliai remontuoti.
Suremontuota 632 metrų (buvo numatyta 588 m) miesto šaligatvių. 2021 m. atliktų darbų vertė – 70200,00 Eur.
Pabaigti naujos Nemajūnų kapinių teritorijos aptvėrimo ir apželdinimo darbai. Kapinių teritorija praplėsta ir aptverta segmentine tvora, kurios ilgis – 840 metrų, įrengti vartai ir varteliai. Siekiant sukurti gražesnę ir žalesnę aplinką, iš viso pasodinti 275 medžiai. Tikimasi, kad prigiję medžiai suteiks aplinkai žalumo, tvarumo, darnos su gamta bei ramybės pojūtį. Projektą įgyvendino Birštono savivaldybės administracija kartu su Alytaus rajono vietos veiklos grupe, partnere – Nemajūnų bendruomenės santalka. Ateityje planuojama įrengti ir patogius privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, kolumbariumą, įvesti vandentiekį, suformuoti takus.

Įstaigų veikla
Birštono gimnazijoje suteikiamos kokybiškos ugdymo paslaugos, mokosi 515 mokinių, sudarytos 25 klasės. Ataskaitiniais metais neliko nepastebėtas rezultatyvus Birštono gimnazijos kolektyvo darbas, ugdant ir motyvuojant savivaldybės jaunąją kartą, bei puikūs mūsų gimnazistų pasiekimai.
Bendrame 2021 metų Lietuvos gimnazijų, neturinčių teisės atsirinkti mokinius, reitinge iš 356 gimnazijų Birštono gimnazija užima 34 vietą. Aukščiausius įvertinimus mūsų abiturientai pasiekė laikydami anglų kalbos ir informacinių technologijų egzaminus.
Birštono savivaldybės abiturientai 2021 m. daugiausia rinkosi laikyti anglų kalbos – 88,24 proc. (šalyje – 68,44 proc.) ir matematikos – 76,47 proc. (šalyje – 60,62 proc.) brandos egzaminus. Ir Birštono savivaldybėje, ir šalyje mažiausiai abiturientai rinkosi chemijos – 8,82 proc. (šalyje – 7,05 proc.) brandos egzaminus. Ypač mažai Birštono abiturientų ataskaitiniais metais rinkosi laikyti geografijos – 5,88 (šalyje –16,66), sumažėjo besirenkančiųjų laikyti informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų skaičius – 8,82 (šalyje –11,79).
Valstybinius brandos egzaminus laikiusių abiturientų vidutinis egzaminų įvertinimas visų dalykų, išskyrus fiziką bei lietuvių k. ir literatūrą, yra didesnis už šalies bendrojo ugdymo mokyklų vidurkius. Lyginant su šalies vidurkiu, žymiai didesnis vidurkio rodiklis yra geografijos (Birštono abiturientų – 77,5 proc., šalies vidurkis – 47,3 proc.) ir informacinių technologijų (Birštone – 74,3 proc., šalyje – 43,1 proc.) VBE.
Birštono vaikų lopšelį-darželį ,,Vyturėlis“ lanko 142 vaikai. Veikia 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 32 vaikai, 8 ikimokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 107 vaikai. Birštono vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ pasirinkęs sveikos gyvensenos ugdymo kryptį. Dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“. Vykdo veiklas tarptautiniame eTwinning projekte. Tėvų pageidavimu sudarytos sąlygos neformaliam ugdymuisi įstaigoje. Lopšelyje-darželyje sukurtos erdvės lauke paįvairina ugdymo(si) procesą kieme. Edukacinei veiklai įsigyta palapinių, stalų, interaktyvios grindys.
Birštono lopšelyje-darželyje ,,Giliukas“ 2021 m. veikė viena ankstyvojo ugdymo grupė (vaikai nuo 2 m. amžiaus), dvi ikimokyklinio amžiaus grupės (3–5 m. vaikai) ir viena priešmokyklinio amžiaus grupė (6 m. vaikai). Rugsėjo 1 d. Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytiniai pasitiko atnaujintame pastate. Neabejotina, kad estetiškoje, šviesioje, modernioje aplinkoje bus išugdyta dar daugiau laisvų, kūrybiškų, smalsių, aktyvių vaikų.
Birštono meno mokykloje mokėsi 178 vaikai ir 14 suaugusiųjų. Vykdytos programos: dailės ugdymo, muzikinio ugdymo, dizaino studijos ir ankstyvojo meninio ugdymo. 2021 m. tebesitęsiant Birštono meno mokyklos pastato renovacijai, užsiėmimai mokiniams vyko Birštono gimnazijoje ir Birštono kultūros centre.
Birštono sporto centre buvo sukomplektuota 20 vaikų ir jaunimo sportinio ugdymo grupių, kuriose aktyviai sportavo 256 sportininkai. Sportininkai galėjo rinktis iš 7 sporto šakų: lengvosios atletikos, jėgos trikovės, galiūnų varžybų, irklavimo, krepšinio, futbolo, teniso, šachmatų. Ataskaitiniais metais vyko net 89 varžybos Lietuvoje (daugiausia – 28 – krepšinio, 16 – lengvosios atletikos, po 15 – teniso ir futbolo). Birštone suorganizuotos dvejos tarptautinės varžybos (XXXIV A. Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos, tarptautinis galiūnų turnyras „Nemuno galiūnas 2021“). Suorganizuoti 3 sveikatinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 190 žmonių.
Ataskaitiniais metais Sporto centro sportininkai Lietuvos čempionatuose iškovojo 4 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos medalį.
Savivaldybės investicijos į sporto bazių statybą ir renovaciją teigiamai veikia teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę ir užtikrina, kad būtų įgyvendintas uždavinys teikti kokybiškas sporto paslaugas. Pradėtos teikti Sporto ir sveikatingumo centro salės nuomos paslaugos leis Sporto centrui užsidirbti papildomų lėšų, kurios bus panaudotos infrastruktūrai gerinti, reikiamam sporto inventoriui įsigyti.
Birštono savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklas nesikeitė. Paslaugas teikė centrinė biblioteka Birštone ir Siponių, Nemajūnų, Birštono vienkiemio padaliniai. Ataskaitiniais metais bibliotekoje užregistruoti 22 468 lankytojai.
Populiarėjo knygnešystės paslauga, ja pasinaudojo 89 neįgalūs, senyvo amžiaus gyventojai, kuriems sunku ateiti į biblioteką. Ataskaitiniais metais suorganizuoti 235 renginiai, kuriuose apsilankė 4 063 lankytojai.
Gyventojai, bibliotekos vartotojai nuolat mokomi skaitmeninio raštingumo.
Taip pat populiarėjo Birštono viešosios bibliotekos sukurta programėlė „Meditacinė biblioterapija“, skirta jaučiantiems psichologinį diskomfortą.
Dar viena Birštono viešosios bibliotekos iniciatyva – knygomatas. Tai nemokama paslauga, kurios metu užsakytas knygas skaitytojai gali pasiimti bet kokiu jiems patogiu paros metu, bet kurią savaitės dieną. Beje, knygomatas išskirtinis – jis dekoruotas birštoniečių vaikų piešiniais.
Birštono muziejų aplankė 9658 lankytojai, vestos 59 ekskursijos, parengti 9 edukaciniai užsiėmimai, vyko 9 muziejaus renginiai, kurie buvo informatyvūs, plečiantys lankytojų akiratį. Tebesitęsiant nepalankiai epidemiologinei situacijai, muziejaus veikla buvo vykdoma taip, kad lankytojai galėtų pasijusti tarsi muziejuje: interaktyvūs turai leido susipažinti su muziejaus eksponatais. Daug lankytojų pritraukė lauko paroda ,,Žmonės, gatvės, namai“.
Birštono kultūros centre 2021 metais veikė 17 įvairių mėgėjų meno kolektyvų, jų veikloje dalyvavo 251 entuziastas. Pagal Lietuvos liaudies kultūros centro meno kolektyvų sugrupavimą, įvertinant jų meninį lygį, Birštono kultūros centro kolektyvai yra aukščiausio meninio lygio. 2021 metais kurorte surengta 128 respublikiniai, regioniniai ir lokalūs renginiai, kuriuose apsilankė per 23 tūkst. žmonių.
Pagrindiniu socialinių paslaugų teikėju Birštono savivaldybėje 2021 metais išliko BĮ Nemajūnų dienos centras, teikiantis ir bendrąsias, ir specialiąsias socialines paslaugas (asmens higienos, transporto, kirpimo, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, maisto produktų dalinimo, medikamentų, higienos ir kitų būtinų prekių nupirkimo ir pristatymo). Centro teikiamų paslaugų spektras papildytas laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinės globos paslaugas, bei naujai pradėta teikti mediacijos paslauga.
Centras 2021 m. sėkmingai organizavo vaikų vasaros stovyklas „Stovyklaukime, draugaukime, pramogaukime“. Jose dalyvavo 40 vaikų. Mažieji Birštono savivaldybės gyventojai klausėsi paskaitų apie tvarų vartojimą, išbandė meno terapiją, žygiavo, maudėsi, mėgavosi kino vakarais Centro patalpose, vyko į įvairias ekskursijas.
UAB „Birštono šiluma“ šilumai gaminti naudoja trijų rūšių kurą: biokurą, gamtines dujas ir durpes. Pagrindinis kuras – medienos kilmės biokuras. 2021 m. jį naudojant buvo pagaminta 15 848,47 MWh šilumos (79,5 proc. visos įmonės pagaminamos šilumos).
Dėl išaugusio poreikio ataskaitiniais metais bendrovė realizavo 13,3 proc. daugiau šilumos nei 2020 m., tačiau 4,7 proc. mažiau nei 2019 m.
Bendrovė taip pat yra karšto vandens tiekėja Birštono daugiabučių namų gyventojams. Per 2021 m. „Birštono šiluma“ nupirko 19,35 tūkst. m3 geriamojo vandens karšto vandens ruošimui (2020 m. –20,16). 2021 m. atliktas vieno biokuro katilo kapitalinis remontas.
Ataskaitiniais metais bendrovėje vykusių planinių ir neplaninių Aplinkos apsaugos inspekcijos patikrų metu jokių teršalų normų nenustatyta. Bendrovė artimiausiais metais yra numačiusi įgyvendinti daug priemonių, kurios sumažintų gamybos sąnaudas, garantuotų saugias darbo sąlygas ir kokybišką šilumos paslaugos tiekimą vartotojams.
UAB „Birštono vandentiekis“ 2021 m. pabaigoje aptarnavo 2486 namų ūkius ir 101 įmonę.
Lyginant su 2020 m. padidėjo naujų vartotojų skaičius (3,06 proc. įmonių, 1,18 proc. – namų ūkių). Ascenizacijos transporto priemonės surenkamų nuotekų kiekis padidėjo net 18,78 proc.
Įmonė toliau sėkmingai vykdo projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje“. 2021 m. įvykdyta 48 proc. projekto darbų (už 540 100 Eur). Minėtą projektą ketinama baigti 2022 m. Tais pačiais metais ketinama baigti ir projektą „Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Birštono savivaldybės kaimiškosiose teritorijose“.

Tęsinys kitame numeryje.

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

 

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *