Rubrika Vakar, šiandien, rytoj…

Lietuvos valstybės 100 metų atkūrimo jubiliejui. Sovietinio genocido pradžia 1941 m. ( III). Sudaužyti krašto mokytojų likimai

1941 m. susimąstymai prie vaikų karstelių 1941 m. rugsėjo mėn. 17 diena. Barnaulas. Prie ketverių metų dukrytės Gražinos karsto sustojo mokytojai Skučai, mokytojavę Krokialaukyje. Prie sesutės karstelio taip pat stovi 9 metų broliukas Algimantas ir 7 metų Mindaugas,šiuo metu gyvenantis Jiezne. Sunkiomis atsisveikinimo ir kančios akimirkomis susimąstyme prabėgo visas tėvelių gyvenimas. Angelė Kandrotaitė – Skučienė gimė 1895 m. Sundakuose. Šeimoje dar augo brolis Antanas, sesės Veronika, Banė ir Antosė. Kandrotų šeima buvo darbšti, dievobaiminga, bet … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Sovietinio genocido pradžia 1941 m. (II) Tragiški krašto žmonių likimai

Šių metų birželio 14 dieną Jiezno krašto žmonės tremtiniai susirinks į tremčiai atminti skirtas mišias, sustos prie Tremtinių kryžiaus ir pagerbs iš mūsų krašto kilusių, čia dirbusių ir Sibire žuvusių tremtinių atminimą. Tarp jų – ketverių metukų Jiezno policijos nuovados viršininko padėjėjo Antano Baltrušaičio ir jo žmonos Domicėlės Nenartavičiūtės – Baltrušaitienės dukrytė Aldutė – Janina, žuvusi tremtyje. Ir sundakiškės Angelės Kandrotaitės – Skučienės bei jos vyro Kazio Skučo, mokytojų vaikai. 1941 m. gimęs Saulius Skučas, … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Prienų ir Išlaužo skautai 1991 – 2017 metais. Dvasinių patirčių, išgyvenimo ir draugiškumo mokykla (II)

Lietuvos skautų organizacijai – 100 ( Tęsinys. Pradžia „Gyvenimo“ nr. 39 ) Kiekvieną rudenį vis kitame mieste tradiciškai vykdavo Pietų krašto skautų rudens sueigos, kuriose aktyviai dalyvavo ir Prienų tunto nariai. 1999 metų vasarą Trakiškiuose, Varėnos rajone, ant Ūlos upės kranto, buvo surengta jubiliejinė 10 -toji Pietų Lietuvos krašto stovykla, kurioje stovyklavo ir Prienų, ir Išlaužo skautai. Šioje stovykloje net 6 sesės tapo patyrusiomis skautėmis. Stovykloje įvyko skautiškų dainų konkursas, o Prienų skautai gavo kvietimą … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Prienų ir Išlaužo skautai 1991- 2017 metais. Dvasinių patirčių, išgyvenimo ir draugiškumo mokykla (I)

Lietuvos skautų organizacijai – 100 Pačioje Atgimimo pradžioje vienoje siuntų iš užsienio mano brolis, universiteto docentas Algirdas Budrevičius rado lordo Roberto Baden – Powelio knygą „Skautybė berniukams“. Ją atidavė mūsų šeimai, taip mes susipažinome su skautais. 1991 metų pavasarį laikraštyje „Lietuvos Aidas“ radome skelbimą, kad Jonavos rajone, Santakos miške, Metelio rėvoje prie Šventosios upės, Kauno skautams organizuojama stovykla, kuriai vadovaus brolis Feliksas Šakalys. Pagalvoję, kad mūsų sūnums (penktokui Gediminui ir ketvirtokui Jonui) tai bus gera … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo 100 -mečiui. Sovietinio genocido pradžia 1941.06.13 – 06.19 (I)

Pasakojimą apie Jaunųjų laisvės kovotojų būrelio narsuolių Domijono Randžio ir kitų bebaimius žygius dar pratęsime. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai išties stebuklingi, jie tarsi akumuliuoja svarbius istorinius įvykius ir juos netikėtai papildo naujomis žiniomis. Labai ilgai mažai turėjome gyvų žinių apie mūsų krašto 1941 -ųjų birželio pirmuosius tremtinius. Tiesa, kai kurios statistinės žinios buvo. Tik jose buvo per maža gyvo, žmogiško ir nuoširdaus žodžio, tremties tragiško atminimo. Labai laukiau tų žmogiškų susitikimų. Laikas ragina skubėti, … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Žygis Prienai – Bačkininkėliai

Balandžio 28 d. įvyko pėsčiųjų žygis Prienai – Bačkininkėliai, skirtas Lietuvos valstybės ir Prienų krašto savivaldos atkūrimo šimtmečiui paminėti, kurį organizavo Jiezno seniūnija kartu su Lietuvos šaulių sąjungos Kauno Vytauto Didžiojo II rinktinės Prienų 206 -ąja kuopa. Tai jau šeštasis žygis aktyvaus poilsio mėgėjams, norintiems keliauti po savą kraštą, pažinti jį, susitikti ir bendrauti su vietos bendruomenėmis, pasidžiaugti jų pasiekimais, išgirsti įdomių istorijų, aplankyti žymius ir svarbius kultūros ir gamtos objektus. Organizatoriai šį kartą parinko … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Adolfo Ramanausko – Vanago gimimo 100 -mečiui. Domijonas Randis – Jaunųjų Jiezno laisvės kovotojų būrelio pogrindinės ir viso krašto partizaninės kovos smaigalyje (III).

Partizanų kovų atmintis – pagarba Lietuvos valstybei „Aš prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje,vardan kritusių brolių už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, uoliai dirbti Nepriklausomos Lietuvos atstatymo darbą, negailėdamas nei jėgų, nei gyvybės, griežtai pildyti vadovybės įsakymus, didžiausioje paslaptyje laikyti veikimą, nesusidėti su priešu ir viską pranešinėti savo vadui. Man yra žinoma, kad už šios priesaikos sulaužymą būsiu baudžiamas mirties bausme. Tai ką pažadu, tegul Dievas užlaikyti man padeda“ (Lietuvos Partizanų Tauro apygardos partizanų priesaika -„Aukštaitijos partizanų prisiminimai, … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Kaip Birštono kurortas pradėdavo sezoną anuomet

Atėjus pavasariškiems, šiltiems orams, į Birštono kurortą plūsta daug svečių, poilsiautojų. Šiuo metu Birštono balneologinis kurortas veikia ir priima lankytojus ir ligonius visus metus. Tačiau tarpukariu Birštonas buvo sezoninis kurortas, veikęs šiltuoju metų laiku – nuo vėlyvo pavasario iki ankstyvo rudens. Štai ką sužinome iš Birštono muziejaus fonduose saugomo dienraščio ,,Lietuvos aidas“ (1937 metai, birželio 2 d., Nr. 246). Straipsnyje ,,Gegužės mėnesį Birštone“ rašoma: „Birštono vasarvietė kasmet susilaukia daugiau vasarotojų. Kad nebūtų susigrūdimo, sezonas kasmet … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Apie istorinį laiką, kai Birštonas Lietuvos kariškiais žavėjosi. Birštono karo sanatorija (III)

Lietuvos prezidentai Birštone Trečiajame dešimtmetyje Birštoną aplankė ir Lietuvos Respublikos prezidentai.1924 m. rugpjūčio mėn. 18 d. vykdamas į Aukštųjų karininkų vadų kursų pratybas Varėnos poligone į Birštoną buvo užsukęs Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. 1927 m. birželio 12 dieną prezidentas Antanas Smetona vyko į Alytų, į Ulonų pulką. „Kelionėje poną Prezidentą lydėjo Kariuomenės vadas generolas Žukauskas, Prezidento kanceliarijos viršininkas daktaras Bielskus, generalinio štabo pulkininkas leitenantas Plechavičius, pulkininkas Petruitis, piliečių apsaugos departamento direktorius ponas Žilinskas ir … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Apie istorinį laiką, kai Birštonas žavėjosi Lietuvos kariškiais. Birštono karo sanatorija 1922 – 1939 (II)

Ambicingi kurorto planai Nepriklausomos Lietuvos valstybės augimas ir stiprėjimas darė poveikį ir po karo atsigavusiam Birštono kurortui. 1924 m. valstybės spaudos oficiozas „Lietuva“ rašė, kad 1924 m. gegužės 31 dieną atidarant Birštono kurortą, vidaus reikalų ministras A. Endziulaitis pažymėjo „valstybinę kurorto reikšmę, o Seimo narys daktaras Vilimas nurodė į gyvą reikalą sujungti Birštoną su geležinkelio šaka.Tas net finansiškai apsimokėtų, nes esant geresniam susisiekimui, turistai važiuos į Birštoną, todėl ir jų dabar išvežami pinigai liks Lietuvoje. … Skaityti toliau

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj... | Komentarų: 0