„Bendruomeninė veikla it skruzdėlynas: gali praeiti pro šalį, gali žvilgtelti vidun…“

Prienų rajono savivaldybėje yra registruota beveik 60 kaimo ir miesto bendruomenių, asociacijų, klubų ir kitų nevyriausybinių organizacijų. Kai kurios iš jų dėl įvairių priežasčių savo veiklą yra pristabdžiusios. Kitos gi – ir pandeminiais metais savo veikloje stabdžių nenuspaudė. Tiesa, 2020 metais dėl karantino ribojimų vieši renginiai beveik nevyko, todėl bendruomenės tvarkė gyvenamąją aplinką, remontavo patalpas, įsigijo reikiamo inventoriaus ir priemonių paslaugų teikimui, verslo pradžiai, ruošė „dirvą“ būsimoms edukacinėms, kultūrinėms, socialinėms veikloms…

Savivaldybė skatino už iniciatyvas pritraukti papildomų lėšų
2020 metais pagal Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programą Prienų rajono savivaldybė nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) skyrė 59 818 eurų, buvo finansuoti 42 pareiškėjai.
Nevyriausybinių organizacijų veiklų aktyvinimui pernai skirta simbolinė parama, solidžiau paremtos tos NVO, kurios savo iniciatyva teikė didesnės apimties projektus aplinkos tvarkymui, verslumo įgūdžių ugdymui, socialinei ir užimtumo veiklai bei pritraukė papildomų lėšų iš kitų šaltinių – Socialinės ir darbo ministerijos, kitų valstybės institucijų, Prienų miesto ir Prienų rajono vietos veiklos grupių, ES fondų, kitų rėmėjų.
Taip pat buvo kompensuotos komunalinės išlaidos (11 996 Eur) toms organizacijoms, kurios yra įsikūrusios Savivaldybės patalpose. Praėjusiais metais Savivaldybė iš dalies finansavo ir trijų jaunimo organizacijų veiklas, vienai iš jų kompensavo įsikūrimo išlaidas.

Veikla įvairi, apimanti skirtingas gyventojų grupes
Praėjusią savaitę per ZOOM vaizdo konferencijų platformą vykusiame virtualiame susitikime rajono nevyriausybinių organizacijų pirmininkai bei atstovai pristatė, kokioms reikmėms panaudojo iš Savivaldybės gautas lėšas, papasakojo apie įgyvendintas ir planuojamas veiklas. Iš jų ataskaitų galima susidaryti įspūdį, kad daugumos nevyriausybinių organizacijų veikla iš „bendruomenių vakarėlių“ etapo peraugo į kitą lygmenį ir yra įvairialypė, orientuojama į kultūrinę, socialinę, edukacinę, sveikatingumo sritis, paslaugas ir verslumą, aprėpia skirtingus žmonių segmentus: vaikus, jaunimą, darbingo amžiaus žmones, senjorus, neįgaliuosius, žmones, kuriuos vienija panašūs pomėgiai ir interesai.
Nedideles kelių šimtų eurų sumas, kuriomis jų veiklą parėmė Savivaldybė, bendruomenės panaudojo skirtingai: pėsčiųjų žygiams organizuoti ir kt. reikmėms (Dvariuko, Jiezno kraštiečių ir Vyšniūnų bendruomenės), renginių įgarsinimo aparatūrai, koncertinei aprangai, kitoms priemonėms įsigyti (N.Ūtos, Pieštuvėnų, Balbieriškio krašto, Paprienės ir kitos bendruomenės), tradiciniams renginiams, jubiliatų apdovanojimui, koplytstulpių atnaujinimui, koplytėlės įrengimui (klubas „Versmenė“, Užuguosčio kaimo bendruomenė „Radasta“, Jiestrakio ir kt. bendruomenės).
Prienų ir Birštono diabeto klubas „Versmė“ už Savivaldybės skirtas lėšas pirko diagnostinių juostelių, Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas teikė visokeriopą pagalbą savo nariams.
Visame bendruomenių kontekste savo veikla itin išsiskiria kelios bendruomenės, kurių nariai ne tik puikiai leidžia laiką kartu, bet ir prisiima atsakomybę dėl svarbių gyvenimo klausimų: ieško būdų, kaip socializuoti vaikus, neįgaliuosius, ugdyti žmonių verslumo ir kitus įgūdžius, užsidirbti pinigų bendruomenių patalpų išlaikymui ir bendroms veikloms.
VšĮ „Galimybių dirbtuvės“, skirtos žmonių su intelekto negalia įdarbinimui, yra pirmoji „kregždė“ mūsų rajone. Tai pavyzdys, kaip reikia kurti silpnesniais nariais besirūpinančią bendruomenę. Socialinių dirbtuvių Prienuose įkūrėjai Auksė Griškonienė su vyru Sauliumi Jasevičiumi tikisi jas išauginti į savarankiškai iš uždirbtų lėšų išsilaikančią įstaigą. A.Griškonienė dėkojo Savivaldybei už tai, kad patikėjo, palaikė idėją, skyrė patalpas ir lėšų transporto išlaidoms.
Jolita Mažeikienė iš Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo kartu su bendraminčiais pasišventė šios nuošalios vietovės gaivinimui. Jų dėka neveikianti mokykla kiekvieną vasarą atgyja – į joje rengiamą karybos ir kūrybos stovyklą susirenka iki 65 vaikų, stovyklos atviruose renginiuose dalyvauja apie 300 žmonių. Be savivaldybės, šią stovyklą remia LR Krašto apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija ir kiti rėmėjai.
Žemaitkiemio kaimo bendruomenė praėjusiais metais dalį Prienų r. VVG ir Savivaldybės skirtų lėšų panaudojo pertvarkant buvusios mokyklos katilinės patalpas į pirtį ir edukacijų erdvę. Bendruomenės pirmininkas Vaidotas Kupstas akcentavo, jog už šias lėšas perkamos statybinės medžiagos, o darbus atlieka patys bendruomenės nariai. Jis padėkojo Savivaldybei ir už prisidėjimą, finansuojant vaikų vasaros socializacijos, žalingų įpročių prevencijos stovyklą, kurioje dirbo bendruomenės nariai, savanoriai. Veiverių seniūnijos bendruomenės centras už gautas lėšas taip pat surengė vaikų stovyklą ir vykdė projektą, skatinantį moteris sportuoti.
Stipri ir iniciatyvi Prienų bendruomenė 2020 metais vykdė penkis projektus: tęsė vaikų dienos centro veiklą, vykdė neformaliojo švietimo programas, susijusias su daile ir amatais; organizavo veiklas pagal šeimos gerovės ir darbingo amžiaus bedarbių reintegracijos į darbo rinką, neformalaus profesinio švietimo projektus. Savivaldybės lėšos buvo skirtos komunalinėms išlaidoms kompensuoti ir vaikų dienos užimtumo veikloms. Iš viso įvairias paslaugas dienos centre gavo 40 vaikų ir 18 šeimų, surengtos dvi stovyklos.
Panašia veikla, tik mažesnėmis apimtimis, užsiima ir Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenės Šeimos dienos centras.
Panaudodamos SADM ir Savivaldybės skirtas lėšas, pasirinktas viešąsias erdves sutvarkė Pakuonio krašto, N.Ūtos, Jiestrakio, Vyšniūnų bendruomenės. Balbieriškio, Paprienės bendruomenės esamus aikštynus praturtino sportiniais, vaikų žaidimų aikštelių įrenginiais.
Pasakodama apie tai, kaip Želkūnų gyventojai siekia pažangos, pristatydama dviejų kaimo bendruomenės parengtų projektų rezultatus, bendruomenės pirmininkė Sonata Labanauskienė nustebino iš įvairių šaltinių pritrauktų lėšų suma. Pernai bendruomenė laimėjo prekybos tinklo „Maxima“ organizuotą konkursą „Mes bendruomenės“, gavo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės finansavimą vietos plėtros projektui „Socialinių veiklų įvairinimas, puoselėjant krašto amatus bei ugdant bendruomenės narių verslumą“.
Už pirmojo projekto lėšas baigiama suremontuoti 123 kv. m salė bendruomenės renginiams ir užimtumui. Antrasis projektas taip pat sėkmingai įgyvendinamas: bendruomenės centre suremontuotos patalpos, kuriose įsikurs grožio salonas, pastatyta duonkepė krosnis; įsigyta rūkykla. Ateityje bus rengiamos edukacijos, verslumo mokymai. Prie rėmėjų skirtos paramos, įgyvendinant abu projektus, prisidėjo ir Prienų rajono savivaldybė, ir patys bendruomenės nariai.
Į Veiverių krašto gyventojų užimtumą, siekiant didinti jų verslumo įgūdžius, orientuojasi ir bendruomenė „Veiverių kraštas“ bei Veiverių bendruomenės centras. 20 metų veikiančios Šilavoto Davatkyno bendruomenės nariai puoselėja didelę svajonę – įkurti laisvalaikio parką bendruomenės susibūrimams. Šiuo tikslu jie renka aukas ir iš privataus asmens ketina įsigyti žemės. Ketinama įveiklinti ir iš miško kirtėjų „atsikovotą“ sklypelį, kuriame yra mitologiniai šaltiniai.

Bendruomenės juda teisinga kryptimi
Tai, ką išgirdo nevyriausybinių organizacijų ataskaitose, nudžiugino susitikime dalyvavusius Prienų rajono savivaldybės vadovus, specialistus, Tarybos narius.
– Bendruomeninę veiklą palyginčiau su skruzdėlynu: galima praeiti pro šalį, bet galima į jį pažvelgti iš vidaus. Išgirdau apie tai, kaip kiekvienas jūsų neša po savąjį „šapelį“ – mažesnį ar didesnį, bet tai, ką darote, yra svarbu, tai teikia vienijantį džiaugsmą… Linkiu ateityje nesumažinti apsukų, kitiems šaukimams teikti savo svajonių projektus, lėšas investuoti ten, kur jos prigyja ir augina naują „produktą“. Kiek per šimtą ar daugiau eurų jūsų veiklai – tai nėra dideli pinigai. Dėl to, kad aktyvios ir veiklios bendruomenės būtų finansuojamos didesnėmis sumomis, sutikčiau peržiūrėti Savivaldybės biudžetą,– kalbėjo Savivaldybės tarybos narys Gintautas Bartulis.
–Akivaizdu, kad bendruomenės juda teisinga kryptimi – veiklos įdomios, prasmingos ir atsakingos. Manau, kad pasiteisino pernai pradėta taikyti nauja bendruomenių finansavimo tvarka – toms NVO, kurios dalyvavo aplinkos tvarkymo projektuose, Savivaldybė skyrė tokią pat sumą, kaip ir SADM. Skatinsime ir tuos projektus, kurie turės ilgalaikę naudą, pvz., edukacijų rengimą, kurios padės pritraukti į rajoną daugiau turistų, – pabrėžė Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė.
Bendruomenių pastangas gyventi gražiau ir prasmingiau, į veiklas įtraukti įvairias gyventojų grupes teigiamai įvertino ir mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius, virtualia galimybe susipažinti su bendruomenių veikla ir vieniems pasimokyti iš kitų pasidžiaugė mero patarėja Agnė Dargužienė.
Meras Alvydas Vaicekauskas priminė apie dalyvaujamajam piliečių biudžetui numatytas lėšas, kvietė bendruomenes aktyviai siūlyti savo idėjas kaimo ir miesto viešųjų erdvių sutvarkymui, balsuoti už jas bei pasinaudoti galimybe gauti nemenką pinigų sumą.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Tai, kas išaugina.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *