PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA

Prienų rajono savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė 2020 m. balandžio 9 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatė Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Kontrolės ir audito tarnyba) 2019 metų veiklos ataskaitą. Ataskaita paskelbta Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.prienai.lt.
Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Prienų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veiklos reglamentu, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatais ir 2019 metų veiklos planu. Ataskaita skirta Savivaldybės tarybai, kuriai Kontrolės ir audito tarnyba yra atskaitinga, bei Prienų rajono savivaldybės bendruomenei.
Kontrolės ir audito tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto. Kontrolės ir audito tarnybos tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas išorės audito ir kontrolės funkcijas, nurodančias prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Šioje ataskaitoje pateikti pagrindiniai 2019 metais atlikti darbai, Savivaldybės tarybai teiktos išvados, auditų rezultatai ir kita Kontrolės ir audito tarnybos veikla.
Kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme nustatytus skolinimosi ir skolos limitus ir į Savivaldybės skolą ir prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas dėl Savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai išvadą dėl ilgalaikės paskolos projektui „Darželio-mokyklos pastato, Kauno g. 2C, Prienai, modernizavimas“ finansuoti ir išvadą dėl galimybės Savivaldybės tarybai suteikti garantiją už akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ imamą ilgalaikę paskolą šilumos tiekimo tinklų Jiezno mieste paprastojo remonto projektui ir susidėvėjusių biokuro katilų keitimui naujais Jiezno m. katilinėje finansuoti. Rengiant išvadas, atkreiptas Savivaldybės administracijos dėmesys į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymu kiekvienas, valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, kurio planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai neviršytų jo pajamų.
Vykdydama Vietos savivaldos įstatymu numatytą pareigą, kaip ir kiekvienais metais, Kontrolės ir audito tarnyba parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai audito išvadas dėl Savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių teisingumo. Atlikdama Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimą, teikė rekomendacijas, kokių pokyčių reikia imtis. Įvertinus Savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų teisingumą, reikšmingų pažeidimų ar iškraipymų apskaitant Savivaldybės biudžeto lėšas ir sudarant biudžeto vykdymo ataskaitas nenustatyta. Dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio teisingumo pareikšta sąlyginė nuomonė, nes pateikta pastabų dėl neteisingai apskaitytų užbaigtų objektų rekonstrukcijos darbų išlaidų, neteisėtai perkeltų kelių ir gatvių nebaigtos statybos išlaidų, neapskaitytos gautinos vietinių rinkliavų sumos ir kitų trūkumų. Detalią informaciją apie audituotose įstaigose nustatytus neatitikimus ir pateiktas rekomendacijas galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtose finansinio audito ataskaitose (http://www.prienai.lt/index.php?1673932329).
Kontrolės ir audito tarnybos veikla yra viešinama. Savivaldybės interneto svetainėje (www.prienai.lt) skelbiamos auditų ataskaitos ir išvados, Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planai, veiklos ataskaitos. Veiklos ataskaitos kasmet dar skelbiamos viename iš vietinių laikraščių. Visuomenės informavimas apie nustatytus trūkumus drausmina viešojo sektoriaus subjektus, sudaro sąlygas veiksmingam teiktų rekomendacijų įgyvendinimui.
Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai dėkoja audituotų subjektų vadovams, finansininkams ir kitiems specialistams, padėjusiems rinkti auditams reikalingą informaciją.
Savivaldybės kontrolierė Violeta Gaidienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *