Apie Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Trečiadienį vykusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai. Remiantis LR vietos savivaldos įstatymu, dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo valstybėje, Birštono savivaldybės posėdis vyko nuotoliniu būdu, elektroninių ryšių priemonėmis.
Taryba pritarė sprendimui papildyti Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, t. y. dar viena periodine pašalpa, kuri būtų skiriama asmenims (šeimoms) dėl Ekstremalios situacijos paskelbimo praradusiems darbą ir netekusiems pajamų. Pašalpa bus mokama Ekstremalios situacijos metu ir du mėnesius po jos atšaukimo. Taip pat buvo padidintas skiriamos vienkartinės pašalpos dydis nuo 5 BSI (195 eurų) iki 7 BSI (273 eurų) sunkios ligos, traumos ir operacijos atveju. Atlikus pakeitimus, Birštono savivaldybės gyventojai, esant sunkiai materialinei padėčiai, galės gauti didesnę vienkartinę pašalpą ligos, traumos bei operacijos atveju ir periodinę pašalpą dėl Ekstremalios situacijos praradus darbą.
Tarybos nariai nusprendė patvirtinti BĮ Nemajūnų dienos centro socialinių paslaugų įkainius: pagalbos į namus paslaugų, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos socialinės globos paslaugų kainas. Paslaugų gavėjų bei suteiktų paslaugų valandų skaičius nuolat kinta dėl paslaugų gavėjų sveikatos būklės, darbuotojų atostogų, nedarbingumo ir kt. priežasčių. BĮ Nemajūnų dienos centras per 2020 m. I ketvirtį suteikė pagalbos į namus paslaugas 39 asmenims, dienos socialinės globos paslaugas – 13 asmenų, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas – 4 asmenims. Vidutinis suteiktų paslaugų valandų skaičius per mėnesį – 1742 val. II ketvirtį planuojamas teiktų valandų skaičiaus mažėjimas dėl paskelbto karantino. Planuojama, kad socialiniams darbuotojams, teikiantiems paslaugas, bus didinamas atlyginimas.
Taryba pritarė ir sprendimui visoje LR teritorijoje paskelbto karantino metu atleisti verslo subjektus nuo nuompinigių mokėjimo už nuomojamas patalpas: MB „Edvėja“, nuo nuompinigių mokėjimo už nuomojamas patalpas pastate Birštone, Vaižganto g. 2, ir pastate Birštone, Jaunimo g. 3; UAB „Niklita“ už nuomojamas patalpas pastate Birštone, Kęstučio g. 29, ir nuomojamą valgyklos įrangą bei inventorių; Žanetą Deltuvienę nuo nuompinigių mokėjimo už nuomojamas patalpas pastate Birštone, Vaižganto g. 2, kurios naudojamos prekybai gėlėmis; UAB „Kauteksa“ nuo nuompinigių mokėjimo už nuomojamas patalpas pastate Birštone, Jaunimo g. 4.
Posėdyje patvirtintas Birštono sav. vietinės reikšmės kelių ar inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ar remonto 2020–2022 metų prioritetinis objektų sąrašas. Kelių priežiūros ir plėtros programai 2020 metais skiriama 479.700 Eur, iš jų – ne mažiau kaip 55 proc. panaudoti kapitalui formuoti, ne mažiau kaip 5 procentai – saugaus eismo priemonėms, likusi dalis – einamiesiems tikslams. Taip pat buvo nutarta patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2020 metais objektams sąrašą. Pagal Birštono sav. administracijos sudarytus Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros prioritetinius sąrašus 2020–2022 metams komisija siūlo šias lėšas skirti Birštono miesto Jaunimo gatvės rekonstravimui – paviršinių nuotekų tinklų įrengimui, apšvietimo tinklų įrengimui, gatvės, šaligatvių ir pėsčiųjų-dviračių takų statybai (219.400,00 Eur) ir Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelių inventorizacijai (3.000,00 Eur).
Taryba nusprendė patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Birštono savivaldybei pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių paskirstymo 2020 metais objektams sąrašą. Remiantis šiuo sąrašu siūloma dalį lėšų, skirtų kurortams, panaudoti Mokyklos gatvės, užbaigtiems statybos darbams, Jaunimo gatvės rekonstravimui, centrinės Birštono miesto dalies senamiesčio gatvių rekonstravimo techninio projekto parengimo darbams apmokėti ir kt. Taip pat pasiūlyta atlikti paprastąjį šaligatvių remontą prie jau renovuotų gyvenamųjų namų Kęstučio g. 25, įvažiavimo į S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, 23A, 23B ties Druskupio g 7, Druskupio g. ties Druskupio g. 6, B. Sruogos g. nuo Vilniaus g. iki Druskupio gatvės. Šaligatviai minėtose gatvėse nebuvo remontuoti nuo pat jų įrengimo pradžios ir yra avarinės būklės. Taip pat siūloma suremontuoti B. Sruogos įvažiavimo į B. Sruogos 2A ir 4B atkarpą, kur atsivėrusios duobės ir kaupiasi kritulių vanduo, bei pakeisti apšvietimą ties S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Kęstučio g. kampu.
Buvo priimtas sprendimas sudaryti sąlygas rengti ir įgyvendinti projektą „Vandens transporto priemonių įlaidos į Nemuną Birštono mieste įrengimas“. Rengiamo projekto tikslas – įrengti vandens transporto priemonių įlaidą į Nemuną ties Pušyno gatve, Birštono mieste, pagal parengtą ir patvirtintą techninį projektą. Projekto preliminari biudžeto suma – apie 43 tūkst. Eur, iš jų – 30 tūkst. Eur (70 proc.) sudaro valstybės biudžeto lėšos, 13 tūkst. Eur (30 proc.) – Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.
Taryba nutarė papildyti Renginių organizavimo Birštono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašą, kuriuo nustatomi papildomi reikalavimai prekiautojams ar paslaugų teikėjams renginių metu. Vienas iš reikalavimų – nenaudoti vienkartinių plastikinių indų ir stalo įrankių viešųjų renginių metu – siūlomas, atsižvelgiant į 2019 m. gegužės 8 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtą direktyvą, kuria jau nuo 2021 m. Europos Sąjungos šalyse bus uždrausta parduoti ir naudoti vienkartinius plastikinius daiktus (stalo įrankius, lėkštes, puodelius, stiklines, gėrimų šiaudelius ir pakuotes, ausų krapštukus, balionų lazdeles). Tokie gaminiai paprastai skirti naudoti tik vieną kartą arba trumpą laikotarpį, o paskui išmetami. Išmesti jie ilgai nesunyksta ir labai teršia aplinką.
Taryba nusprendė perduoti Birštono vienkiemio bendruomenei (asociacijai), pagal panaudos sutartį 10 metų, gyvenamosios vietovės bendruomenės viešųjų poreikių tikslui tenkinti kabinetą ir jam priskirtą bendro naudojimo patalpų dalį Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Birštone, Birštono g. 14.
Posėdyje priimtas sprendimas pakeisti Birštono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą iš jo išbraukiant būstą Birštone, Pušyno g. 15-4. Būstas Birštone, Pušyno g. 15-4, šiuo metu yra laisvas. Panaikinus šiam būstui socialinio būsto statusą, šį būstą planuojama įtraukti į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Birštono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašą. Pagal sąrašą, tarnybinės gyvenamosios patalpos gali būti išnuomotos: įstaigų medicinos darbuotojams, švietimo, kultūros, sporto ir turizmo įstaigų darbuotojams, Savivaldybės tarybos, mero sekretoriato ir administracijos vadovams, skyrių vedėjams ir specialistams. Birštono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąraše yra įrašyti 4 būstai (butai) ir jie nustatyta tvarka jau išnuomoti. Sąraše tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomai yra įrašyti 3 asmenys (šeimos). Pritarta ir sprendimui patikslinti ir papildyti Birštono savivaldybės tarybos patvirtintą Birštono sav. tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašą. Įrašius būstą Birštone, Pušyno g. 15-4, į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Birštono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo sąrašą, jį būtų galima išnuomoti pagal Birštono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos“ patvirtintą Birštono savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašą.
Priimtame sprendime dėl Birštono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo nustatyta Birštono sav. finansinio prisidėjimo ir lėšų naudojimo tvarka, organizuojant jaunimo savanorišką tarnybą Birštono savivaldybėje. Taip Birštono savivaldybėje bus pradėtas įgyvendinti LR savanoriškos veiklos įstatymas, kuriame savanoriams numatyta teisė gauti dokumentą, patvirtinantį atliktą savanorišką veiklą bei įgytas kompetencijas, taip pat teisė į savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimą.
Posėdyje pritarta AB Birštono sanatorijos „Versmė“ valdybos nutarimui dėl banko paskolos padidinimo. Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“ yra Birštono savivaldybės kontroliuojama įmonė – Birštono savivaldybė nuosavybės teise valdo 83,52 proc. akcijų paketą.
Taryba nusprendė suteikti Birštono garbės piliečio vardą buvusiam partizanui, politiniam kaliniui Povilui Buzui (po mirties). Povilas Buzas – partizanas, politinis kalinys, pogrindinėje veikloje platino leidinį „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, buvo aktyvus Lietuvos Sąjūdžio veikloje, jo iniciatyva buvo įamžintos Laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietos, pastatytas atminimo kryžius ir paminklai Birštono ir Prienų krašte. Taip pat buvo nutarta suteikti Birštono garbės piliečio vardą ir dailininkui-skulptoriui, politiniam bei visuomeniniam veikėjui Stasiui Žirguliui. S. Žirguliui Garbės piliečio vardas suteikiamas už humanistinių skulptūrų ciklo ilgametę parodą Birštono kurorto centrinės dalies kultūrinėse viešose erdvėse, už nuolatinį bendradarbiavimą, idėjų sklaidą ir konsultacijas su Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriumi. Garbės piliečio ženklai bus įteikiami Birštono kurorto šventės iškilmingoje aplinkoje.
Taryba pritarė Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės 2019 metų veiklos ataskaitai. Su visa Merės ataskaita už 2019 metus galima susipažinti Birštono savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Mero veiklos ataskaitos“. Kaip pristatydama savo 2019 m. ataskaitą teigė N.Dirginčienė, praėjusieji metai buvo rinkimų metai: gyventojai tiesiogiai išrinko Merą ir valdančiąją daugumą, taip suformuodami Tarybą. Per 2019 metus vyko darbas ir Regionų plėtros taryboje, LSA valdyboje, Europos Tarybos Kongrese. Merė kontroliavo ir prižiūrėjo Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus ir Tarybos sprendimus. Buvo palaikomi nuotoliniai ryšiai su verslo atstovais, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Vyko aktyvus tarptautinis bendradarbiavimas, įvairūs susitikimai, vizitai. Didžiulis dėmesys buvo skiriamas socialiniams klausimams, teikiamų socialinių paslaugų plėtojimui, švietimo, kultūros ir sporto veikla buvo vienas svarbiausių prioritetų. Dirbta su investitoriais, buvo ruošiamasi naujų investicijų pritraukimui į Birštoną, vyko investicinių projektų rengimas. 2019 metų turizmo veiklos rezultatai džiuginantys: augimas – apie 30 proc., didėjo žinomumas. Metus užbaigėme sėkmingai – į biudžetą surinkta daugiau lėšų nei planuota, biudžetas buvo naudojamas racionaliai. „Noriu padėkoti už bendrą darbą 2019 metais – ir Tarybai, ir Administracijai. Išbandymai užklupo 2020 metais. Šiuo sudėtingu karantino ir ekstremaliosios situacijos LR valstybėje metu raginu visus laikytis griežtų karantino nurodymų, saugoti save ir kitus. Birštono savivaldybė ėmėsi ir toliau imsis visų reikalingų priemonių, priims skubius sprendimus, kad Birštono gyventojai būtų apsaugoti nuo koronaviruso plitimo. Būkime atsakingi, susitelkę, ištvermės ir sveikatos!“, – baigdama savo ataskaitinį pranešimą kalbėjo Birštono savivaldybės mere N. Dirginčienė.
Birštono savivaldybės informacija

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *