Darbotvarkė trumpa, o diskusijų daug…

Tarybos posėdis

Gruodžio 30 d. vykusiame paskutiniame 2019 m. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai balsavo dėl iš anksto parengtų septynių sprendimo projektų, apsvarstė ir į darbotvarkę įtrauktus penkis papildomus klausimus.

Paskutiniame 2019 m. savivaldybės tarybos posėdyje už ilgametį darbą padėkota Finansų skyriaus vedėjai N.Paužienei ir buvusiam Prienų miesto seniūnui A.Matulevičiui.

Patvirtinta religinių bendruomenių rėmimo tvarka
Po diskusijų penkiolikos politikų balsais patvirtintas Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis Prienų rajone registruotos religinės bendruomenės ir bendrijos galės pretenduoti į savivaldybės dalinę finansinę paramą. Ji galės būti naudojama maldos namų atnaujinimui, remontui, renovacijai, į kultūros paveldo registrą įrašytų vertybių restauracijai, avarinės būklės šalinimo darbams ir tvarkybai, socialinę atskirtį mažinančioms prevencinėms programoms ir kitoms veikloms. Savivaldybė finansuos iki 85 proc. paraiškos sąmatoje prašomų lėšų, bet ne daugiau kaip 5000 Eur vienam projektui įgyvendinti, mažiausia vienam projektui skiriama suma yra 100 Eur.
Aprašo projekte buvo pažymėta, kad religinės bendruomenės ir bendrijos, siekiančios gauti Savivaldybės finansavimą, turi atitikti Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės sąvoką. Šią įstatyminę nuostatą sukritikavęs Tarybos narys Audrius Narvydas teigė, kad ji diskriminuoja kitas Teisingumo ministerijoje registruotas religines bendruomenes, kurios įvardijamos netradicinėmis. Pasak jo, Tarybos nariai pirmiausia atstovauja žmonėms, todėl, tvirtinant Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašą, reikėtų laikytis jų lygiateisiškumo principo. Taip ir buvo padaryta – Apraše sąvokos „tradicinė“ atsisakyta.
Šiuo metu pagal Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą valstybės paramą gali gauti devynios religinės bendruomenės, priskiriamos tradicinių kategorijai, tai – lotynų apeigų katalikai, graikų apeigų katalikai, evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai, stačiatikiai, sentikiai, judėjai, musulmonai sunitai, karaimai. Dar keturios bendruomenės laikomos valstybės pripažintomis, kitos įregistruotos bendruomenės, pavyzdžiui, Jehovos liudytojų, senovės baltų religinė bendrija „Romuva“, Metodistų bažnyčia, siekia valstybės pripažinimo, suteikiančio tam tikrų privilegijų.

Steigs kirpyklas, rengs edukacines programas
Su daugumos Tarybos narių pritarimu Žemaitkiemio ir Želkūnų kaimų bendruomenėms, Šilavoto bendruomenės centrui, bendruomenei „Veiverių kraštas“, Veiverių seniūnijos bendruomenės centrui atsivėrė galimybės gauti europinių lėšų parengtiems vietos plėtros projektams įgyvendinti. Savivaldybė dalyvaus projektų veikloje partnerio teisėmis ir finansiškai prisidės prie projektų įgyvendinimo iki 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip po 5 000 Eur kiekvienam projektui.
Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“, vykdydama projektą, ketina stiprinti bendruomenės materialinę bazę, edukacines sąlygas. Suremontavus patalpas, bus pradėtos vykdyti įvairios edukacinės programos: sviesto mušimo, kugelio kepimo, vaistažolių degustacijos, sodų pynimo, sveikatingumo ugdymo ir kt.
Šilavoto bendruomenės centras pagal projektą įsigys įrangos ir priemonių kirpyklai įrengti, taip pat – įvairių treniruoklių ir įrangos bendruomenės narių sveikatai stiprinti.
Bendruomenė „Veiverių kraštas“ taip pat numačiusi įgyvendinti edukacines programas, skatinančias amatų plėtrą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą, ketina organizuoti švietėjišką veiklą, įsigyti veikloms reikalingos įrangos.
Veiverių seniūnijos bendruomenės centras vykdys projektą, skirtą šio krašto gyventojų užimtumo didinimui, socialinės atskirties mažinimui, aplinkos tausojimui, dirbant su antrinėmis žaliavomis. Tuo tikslu bus įgyvendinamos edukacinės programos, susijusios su amatų plėtra, sveiko gyvenimo būdo propagavimu. Želkūnų krašto bendruomenė projekto lėšomis planuoja įsigyti kirpyklos ir rūkyklos įrangą, įsirengti krosnį-duonkepę, kad galėtų vykdyti edukacines veiklas bendruomenėje.

Įrengti mobiliojo ryšio antenas atsieis brangiau
Nuo 2006 m. pagal pasirašytą, o 2014 m. atnaujintą sutartį UAB „TELE2“ buvo leista įrengti mobiliojo ryšio antenas ant Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pastato stogo. Kadangi sutarties galiojimo ir atnaujinimo terminas pasibaigė, šiame Tarybos posėdyje pasiūlyta skelbti naują nekilnojamojo turto – 5 kv. m ploto techninės patalpos (ventiliatorinės) Vytauto g. 35, Prienų m. – nuomos viešą konkursą, nustatant 100 eurų nuomos mokestį per mėnesį. Sprendimo projekte buvo įrašytas pradinis turto nuompinigių dydis – 2,00 Eur (be PVM) per mėnesį, valdančioji koalicija siūlė jį didinti iki 50 eurų, o bendru sutarimu mokestis padvigubintas.

Patirtos išlaidos sugrąžintos bendrovei
Nuo 2015 m., kai buvo pasiektas susitarimas su tuometine UAB „Prienų energija“ dėl sutarties nutraukimo, AB „Prienų šilumos tinklai“ savivaldybės nurodymu iš bendrovės lėšų UAB „Trakų energija“ (buv. „Prienų energija“) sumokėjo 360 488,38 Eur be PVM.
Šio susitarimo teisėtumu suabejojęs Audrius Narvydas kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo ir pasiekė, jog Kauno apygardos teismas 2015-07-31 sudarytos sutarties mokestinę dalį pripažintų negaliojančia bei pritaikytų restituciją, priteisdamas minėtą sumą iš UAB „Trakų energija“ Prienų rajono savivaldybės naudai. A.Narvydo įsitikinimu, iš susigrąžintų lėšų būtina kompensuoti gyventojams patirtus nuostolius už permokėtas sąskaitas. Meras A.Vaicekauskas patikino, kad permokėta suma vartotojams sugrįš per patvirtintą šilumos kainą.
UAB „Trakų energija“ įvykdė teismo įpareigojimą ir pervedė lėšas į Savivaldybės administracijos sąskaitą. 18 Tarybos narių pritarė Prienų rajono savivaldybės administracijos ir AB „Prienų šilumos tinklai“ susitarimui dėl patirtų išlaidų grąžinimo bendrovei, nepaisant A.Narvydo prieštaravimo, esą reikėtų luktelėti, kol LR Aukščiausiasis teismas kasacine tvarka išnagrinės UAB „Trakų energija“ skundą.
Kita vertus, Tarybos narys, posėdyje taip ir neišgirdęs atsakymų į jam rūpimus klausimus, pzv., kurio asmens nurodymu UAB „Prienų šilumos tinklai“ pervedė šimtatūkstantinę sumą, patikino, kad šioje istorijoje taško dar nedės… Juolab kad prieš pat Kalėdas paaiškėjo dar viena gerai neapsvarstytos šilumos ūkio nuomos sutarties su „Prienų energija“ skuboto nutraukimo pasekmė. Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ buvo priteista per 90 tūkst. eurų bauda ir bylinėjimosi išlaidos už 2015 m. nesuvartotą ir neapmokėtą pagal sutartį privalomą suskystintųjų dujų kiekį iš SGD terminalo. Todėl A.Narvydui rūpi išsiaiškinti ir tai, kas ir kodėl tuomet nusprendė nevykdyti Dujų tiekimo sutarties, nes priteista suma, ko gero, vėlgi bus padalinta visiems šilumos vartotojams.

Teiks paslaugas ir seniūnijose
Taryba pavedė Savivaldybės administracijai sudaryti vidaus sandorį su UAB „Prienų butų ūkis“ dėl Prienų rajono savivaldybės gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, laiptų, aikštelių, vejų, žolynų ir gėlynų priežiūros paslaugų teikimo pagal nustatytus įkainius nuo 2020 m. sausio 1 d. Preliminari vidaus sandorio suma – 1 993 728 Eur su PVM – 2020 m. didės iki 24 9216 Eur su PVM. Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė tai sieja su išaugusiomis darbų apimtimis – seniūnų prašymu, bendrovė teiks įvairias paslaugas (pvz., medžių pjovimo) ir kaimiškoje teritorijoje. Visgi ji patikino, kad darbai bus perkami pagal užsakovo poreikį, atsiskaitoma pagal pateiktas sąskaitas ir kitus dokumentus.
Tarybos narys A. Narvydas savo pasisakyme pažymėjo, jog svarstomas vidaus sandorio klausimas yra aktualus, tačiau pasiūlė sprendimo nepatvirtinti, kol šalies Prezidentas nepasirašė Viešųjų pirkimų įstatymo. Vis dėlto į šį teisiškai pagrįstą A.Narvydo siūlymą nebuvo atsižvelgta, nulėmė jo kolegos Henriko Radvilavičiaus išsakyti ekonominiai argumentai, esą laiku nesudarius sandorio, nebus kam valyti šaligatvių, jei žiema parodys nagus.

Prašomą neprivatizuoti sklypą sumažino perpus
Taryba apsvarstė asociacijos „Pilutė“ prašymą į neprivatizuojamų ir negrąžinamų objektų sąrašą įtraukti 6,8322 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Pašventupio kaime, Pakuonio seniūnijoje. Jį palaikė Tarybos narys Jonas Vilionis, daug prisidėjęs tvarkant Pašventupio I piliakalnį ir jo prieigas. Tačiau Taryba balsavo ne tik už pateiktą sprendimo projektą, bet ir už mero pasiūlymą sumažinti šį sklypą iki 3,5 hektaro, motyvuojant tuo, kad seniūnija bus nepajėgi prižiūrėti tokią teritoriją. Šiai alternatyvai pritarė 14 politikų, penki pasisakė prieš, du nedalyvavo balsavime.
Prašyme asociacija „Pilutė“ nurodė, kad 2019 metais išasfaltavus į Pakuonį vedantį kelią, Pašventupio I piliakalnis ir teritorija šalia jo tapo patrauklesni lankytojams ir vietos bendruomenės nariams. Šiuo metu minėtas valstybinės žemės sklypas yra apaugęs menkaverčiais krūmais ir medžiais, juos išretinus šalia piliakalnio ketinama įrengti parką.

Perdavė „Saulutės“ nekilnojamąjį turtą
Posėdyje vienbalsiai buvo pritarta siūlymui lopšelio-darželio „Saulutė“ patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą perduoti Savivaldybės administracijai. Artimiausiu metu „Saulutė“ persikels į naujai suremontuotą pastatą, esantį Kauno g. 2C, Prienų m., o jos senajame pastate planuojama įkurdinti Prienų miesto įstaigas, viešąsias įstaigas (asociacijas) ir nevyriausybines organizacijas, kurios pareiškė norą naudotis minėto pastato patalpomis.

Perėmė nuosavybėn lėktuvus ir automobilius
Taryba neprieštaravo, kad Prienų rajono savivaldybė perimtų savo nuosavybėn valstybės turtą, priklausantį Lietuvos sporto centrui. Perduodamo turto sąraše – 21 lėktuvas JAK-52, JAK-50, JAK-18T ir CESNA 150G bei trys GAZ ir MAZ markių automobiliai likutine 24 eurų verte. Tokiu būdu siekiama užtikrinti Kauno parašiutininkų klubo veiklos tęstinumą Pociūnuose, toliau plėtoti aviacinį sportą, propaguoti aktyvų laisvalaikio praleidimą tarp gyventojų ir svečių.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *