Patvirtinta kurorto bendrojo plano korektūra

Paskutiniame praėjusių metų Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.


Posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė aptarė 2019 metus, Tarybos veiklą, priimtus svarbiausius sprendimus ir kurorto įvykius.
Tarybos posėdžio metu Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros „Dėl Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros tvirtinimo“ keitimą. Priėmus šį sprendimo projektą, pripažįstamas netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialiojo plano patvirtinimo“, kadangi Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai konkretizuoja Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros sprendinius ir Savivaldybės tarybos sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai pripažįstami Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. Keičiant Savivaldybės lygmens bendrąjį planą, jie integruojami į atitinkamo bendrojo plano sprendinius.
Taip pat Taryba patvirtino Birštono savivaldybės strateginį 2020–2022 metų veiklos planą. Jame detalizuojamas savivaldybės strateginio 2013–2020 metų plėtros plano prioritetų, tikslų ir uždavinių, Savivaldybės atskirų ūkio šakų bei funkcijų įgyvendinimas. Strateginis veiklos planas sudarytas, atsižvelgiant į asignavimų valdytojus, planuojamą lėšų poreikį, numatomus finansavimo šaltinius, t.y. į 2020 metų savivaldybės biudžetą, taip pat žmogiškuosius išteklius. Birštono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano veiklos programos: Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo programa, Švietimo veiklos programa, Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programa, Visuomenės sveikatos stiprinimo programa, Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programa, Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa, Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo veiklos programa, Urbanistinės plėtros programa.
Tarybos posėdžio metu buvo nutarta pakeisti Studijų rėmimo fondo nuostatų tris punktus. Pakeisti punktai suteiks galimybę didesnei daliai studentų kreiptis dėl vienkartinių stipendijų. Studijų rėmimo fondo pirmininkė ir Tarybos nariai pastebėjo, kad nemažai studentų kreipėsi ir skambino telefonu dėl vienkartinių stipendijų skyrimo, tačiau neteikė dokumentų dėl vienam šeimos nariui viršijančių pajamų dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad pragyvenimo lygis ir infliacija didėja, keičiami pajamų dydžiai, tenkantys vienam šeimos nariui per mėnesį. Taip pat papildytas punktas – į bendras šeimos pajamas neskaičiuojamas studentų laikinų vasaros darbų darbo užmokestis, kai pajamos vienkartinės, vieno ar dviejų mėnesių. Projekto iniciatoriai – Studijų rėmimo fondo tarybos nariai.
Buvo nutarta užprenumeruoti 2020 m. 335 laikraščio „Gyvenimas“ priedo „Birštono versmės“ egzempliorius ir 25 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ egzempliorius Birštono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjui buvo pavesta, atsižvelgiant į Savivaldybėje veikiančių Nevyriausybinių organizacijų rekomendacijas, sudaryti ir patvirtinti bei, esant reikalui, koreguoti laikraščio „Gyvenimas“ priedo ,,Birštono versmės“ ir laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ prenumeratorių sąrašus. Pagal Birštono savivaldybės bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, paslaugas teikiančių įstaigų, Skyriaus pateiktus sąrašus, buvo nutarta suteikti paramą Birštono savivaldybės bendruomenės neįgaliems ir pensinio amžiaus asmenims, užprenumeruojant jiems Birštono krašto žmonėms skirtus leidinius, kuriuose periodiškai rašoma apie Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos veiklą, kitus gyventojams aktualius klausimus. 2018 m. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo užprenumeruota 344 laikraščio „Gyvenimas“ priedo „Birštono versmės“ egzemplioriai ir 36 laikraščio „Naujasis Gėlupis“ priedo „Prie Vytauto kalno“ egzemplioriai. Užprenumeravus pasirinktą Birštono krašto žmonėms skirtą spaudos leidinį, didelė neįgaliųjų ir pensinio amžiaus asmenų dalis turės galimybę daugiau sužinoti apie Savivaldybės tarybos ir Administracijos veiklą, krašto aktualijas. Spaudos leidiniai Savivaldybės neįgaliesiems ir pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims prenumeruojami nuo 2002 metų.
Parengta pagal Birštono savivaldybės informaciją

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *