Posėdžių tradicija – ginčai dėl teisinių niuansų

Kiekviename Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant sprendimų projektus, jei ne vienu, tai kitu klausimu išsiskiria projektų rengėjų ir Tarybos nario Audriaus Narvydo pozicijos, t.y. teisinė argumentacija. Kaip nekeista, ginče abi pusės remiasi įstatymais, kuriuos pritaikant praktikoje neturėtų rastis interpretacijų.


Rugsėjo 26 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje A. Narvydas vėl turėjo pastabų, pirmiausia Teisės ir personalo skyriaus vedėjai Vytautei Draugelytei pateikus tvirtinti naujus Savivaldybės administracijos veiklos nuostatus. Nors 15-kai už sprendimo projektą balsavusių Tarybos narių pasirodė, kad nuostatai parengti tinkamai, Tarybos narys tuo suabejojo, išvardindamas atskirų straipsnių punktus, anot jo, prieštaraujančius Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms. Jo teigimu, poįstatyminiu teisės aktu negalima sukurti bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymų normomis, nes taip būtų pažeista Konstitucijos įtvirtinta teisės aktų viršenybė. Manantiems kitaip jis pasiūlė teisines žinias pasitikrinti teisme. V.Draugelytė papriekaištavo A.Narvydui dėl to, kad, nors Savivaldybės administracijos nuostatų projektas Tarybos nariams buvo išsiųstas prieš dešimt dienų, iš jo pastabas ji išgirdo tik posėdžio metu. Todėl pranešėja siūlė parengtuose Nuostatuose nieko nekeisti. Tokios pat nuomonės buvo ir meras Alvydas Vaicekauskas, paskelbęs balsavimą dėl parengto sprendimo projekto. Kadangi projektui pritarta balsų dauguma, už A.Narvydo siūlymus nebalsuota.

Anuliuota ir patvirtinta iš naujo
Prienų rajono savivaldybė gavo Vyriausybės atstovo teikimą, kuriame nurodyta, jog 2019 m. gegužės 23 d. posėdyje, svarstant sprendimo projektą „Dėl pritarimo sutarties projektui“, buvo neteisingai suskaičiuoti balsavimo rezultatai, dėl šios priežasties minėtas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir priimtu. Pranešėja V.Draugelytė Tarybos narius supažindino su šiuo teikimu, kviesdama juos pritarti naujam Prienų rajono savivaldybės keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugų teikimo sutarties projektui, o ankstesnį sprendimą šiuo klausimu pripažinti netekusiu galios.
A.Narvydas pasiūlė šį sprendimo projektą išskirti į du atskirus klausimus, už kiekvieną balsuojant atskirai, kadangi vienam klausimui jis norėtų pritarti, kitam – ne, juolab kad ir sutartis yra ginčijama teisme. Teisės ir personalo skyriaus vedėjos tvirtinimu, sutartis su konkursą laimėjusiu vežėju nebus pasirašyta tol, kol vyks teisminiai ginčai su sutarties sąlygas apskundusia konkuravusia įmone. Jeigu teismas bus pralaimėtas, Tarybai bus teikiamas kitas sprendimo projektas. Nors A.Narvydas savo argumentais pasiekė balsavimo dėl sprendimo atidėjimo, tačiau už jį rankas pakėlė politikų mažuma. Alternatyvaus balsavimo metu ankstesnė sutartis su vežėju panaikinta ir pritarta naujai sutarčiai.

Mokestis už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose didės
Taryba patvirtino naują Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašą, kuriame nustatomas mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse dydis. Kaip sakė Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, šis aprašas keičiamas dėl kelių priežasčių.
Pirmiausia, Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu nuo šių metų rugsėjo 1 d. gydytojai švietimo įstaigoms neišduoda vaiko neatvykimą į darželį ar mokyklą pateisinančio lapelio (forma 094/a), kuriuo vadovaujantis už praleistą laikotarpį nebūdavo skaičiuojamas mokestis. Taip pat keitėsi vaiko dienos maitinimo normos; buvo gauti lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Pasaka“ ir „Saulutė“ prašymai padidinti vienos dienos mokestį už vaiko išlaikymą įstaigose; švietimo įstaigų vadovai išsakė poreikį įvesti mokestį vaiko ugdymo (si) reikmėms tenkinti ir aplinkai gerinti.
Todėl naujame apraše numatyta kitokia tėvų mokamo mokesčio už vaiko išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose sudėtis (jį sudaro vaiko dienos maitinimo normos mokestis ir fiksuotas 5 eurų mėnesio mokestis, skirtas vaiko ugdymo (si) reikmėms tenkinti ir ugdymo (si) aplinkai gerinti). Padidintas vaiko dienos maitinimo normos mokestis (ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje – 2,70 Eur; ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse – 3,00 Eur; savaitinėse ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse – 2,98 Eur; savaitinėse ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse – 3,33 Eur). Mokestis galės būti mažinamas pagal tėvų prašymus neskaičiuoti mokesčio už maitinimą tomis dienomis, kai vaikas nelankys ugdymo įstaigos.

Nemokamam neformaliajam švietimui dar nepribrendo
Trylikos politikų balsais (5 pritarus, 3 susilaikius ir vienam nebalsavus) buvo atmestas Tarybos nario Egidijaus Visocko parengtas sprendimo projektas dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo. Jis siūlė neformaliojo švietimo paslaugas Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose bei Kūno kultūros ir sporto centre teikti nemokamai visiems jas lankantiems mokiniams, taip pat kompensuoti patiriamas kelionės į jas išlaidas. Jo teigimu, mėnesinis mokestis būtų taikomas tik kitų savivaldybių formaliojo ugdymo įstaigas lankantiems mokiniams (išskyrus vaikus iš socialiai remtinų šeimų) bei suaugusiesiems. Mero A.Vaicekausko teigimu, sprendimas parengtas skubotai, jis neatitinka kai kurių teisės aktų reikalavimų. Be abejo, daugumos apsisprendimui turėjo įtakos ir Švietimo skyriaus vedėjo R.Zailsko perspėjimas, kad šių minėtų keturių įstaigų išlaikymui kitais metais trūksta per 300 tūkst. eurų.

Vandens tiekimo paslaugas garantuos Savivaldybė
Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į tai, kad šiuo metu geriamąjį vandenį Ašmintos kaimo gyventojams tiekiantis privatus asmuo atsisako teikti šią paslaugą, nusprendė iš jo nupirkti vandentiekio bokštą ir artezinį gręžinį neskelbiamų derybų būdu. Antraip bent 60 gyventojų, progimnazijos skyrius, Paramos šeimai centras liktų be vandens.

Kiti klausimai
Tarybos sprendimu nutarta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyrių dėl 0,1664 kv. m kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Beržų g., Bačkininkėlių k., Pakuonio sen., perdavimo Prienų r. savivaldybei valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise. Nustatyta, kad nurodytas žemės sklypas bus naudojamas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Ta proga tarp Tarybos narių kilo diskusija dėl NŽT detaliojo planavimo metu paliktų klaidų, dėl kurių gyventojai liko be kelio.
Taryba pritarė Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k. Kaimynų gatvės kapitalinio remonto projektui, prie kurio savivaldybė prisidės ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bei apmokės visas su projektu susijusias netinkamas finansuoti ir kt. išlaidas.
Tarybos sprendimu pakeistas Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašas, pagal kurį yra taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nenaudojamam, apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui. Jame įrašyta nuostata, kad nekilnojamasis turtas iš sąrašo gali būti išbrauktas, kai jis buvo įsigytas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki to turto įrašymo į sąrašą patvirtinimo dienos, ir duomenys apie tokį sandorį yra įrašyti Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
Pritarta Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimams: paramai gaisro ar nelaimės atveju gali būti skirta iki 4500 eurų (buvo 1000 eurų); iš kaimo plėtros rėmimo lėšų gali būti dengiama ne daugiau kaip 75 procentai išlaidų ir ne mažiau kaip 50 eurų (buvo 60 eurų). Paramos vienam subjektui einamaisiais metais suma – ne didesnė kaip 4500 eurų. Teikiamiems Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo pakeitimams buvo pritarta ir seniūnaičių sueigose.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotrauka

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *