Tarybos posėdis

Rugpjūčio 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta 40 klausimų.

Nevykdys Vyriausybės atstovo reikalavimo
Daugumos (19 Tarybos narių) balsais buvo atmestas Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje reikalavimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo buvusiam Savivaldybės administracijos direktoriui, Tarybos nariui Egidijui Visockui. E.Visocko elgesiui įvertinti sudaryta komisija 2019 m. balandžio 2 d. išvadoje tuometį Savivaldybės administracijos direktorių pripažino padarius tarnybinį nusižengimą, tačiau nepasiūlė tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti paskirta. Anot klausimą pristačiusios mero patarėjos Agnės Dargužienės, kadangi ši išvada neatitinka Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo, o Savivaldybės taryba šių metų gegužės 23 dienos posėdyje nepritarė jos patikslinimui, Vyriausybės atstovo reikalavimo vykdymas neatitiktų sprendimams taikomo teisėtumo reikalavimo.
Tarybos nario Audriaus Narvydo primygtinai prašoma pranešėja taip ir neįvardino asmenų, inicijavusių šio sprendimo projektą, niekas jam taip ir neatsakė į klausimą, kas praėjusios kadencijos Taryboje sudarytai komisijai sutrukdė iš karto parašyti išvadą, atitinkančią įstatymų reikalavimus. A. Narvydo teigimu, teisinėje valstybėje visos valdžios institucijos privalo paklusti įstatymams. Todėl jis komisijos negebėjimą pasiūlyti nuobaudos akivaizdžiai tarnybinį nusižengimą padariusiam E.Visockui pavadino neįgalumu ir pasiūlė merui sudaryti komisiją ankstesnės komisijos veiksmams įvertinti. Kita vertus, jis vylėsi, jog Vyriausybės atstovas bus principingas, ir teisingumas anksčiau ar vėliau bus įgyvendintas.
Pakeitė Tarybos veiklos reglamentą
Kitu sprendimu pakeisti kai kurie Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto prieš ketverius metus, punktai ir papunkčiai, susiję su darbo laiko, atliekant Tarybos nario pareigas, apskaičiavimu ir apmokėjimu, balsavimu bei kitomis pareigomis.
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta galimybė Tarybos nariui atlyginimo atsisakyti, tokiu atveju jis privalo pateikti prašymą dėl savivaldybės Tarybos nario pareigų atlikimo visuomeniniais pagrindais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo praktika, buvo pažymėta, kad balsavimas Tarybos posėdyje yra Tarybos nario teisė, bet ne pareiga, todėl užsiregistravęs balsavimo metu jis gali ir nepareikšti jokios savo pozicijos. Tokiu atveju jis yra laikomas dalyvaujančiu Tarybos posėdyje, bet nebalsavusiu, ir jo balsas neskaičiuojamas.
Tarybos narys A. Narvydas pasiūlė savivaldybės Tarybos veiklos reglamento 48 punktą, kalbantį apie Tarybos sprendimų teisėtumą, formuluoti pasinaudojant teismine praktika, tačiau jo pasiūlymas nesulaukė nei mero, nei valdančiosios koalicijos narių, nei savivaldybės teisininkės pritarimo. Jų nuomone, tokias svarbias pataisas reikėtų pateikti ir apsvarstyti prieš posėdį. Nebuvo atsižvelgta ir į pasiūlymą už reglamento pakeitimus balsuoti atskirai. Svarbiausias savivaldybės Tarybos veiklą reglamentuojantis dokumentas priimtas 13 – kos valdančiosios koalicijos narių balsais, 10 politikų už parengtą sprendimo projektą nebalsavo.
Mažėjant mokinių, klasės jungiamos
Rugsėjo 1-osios išvakarėse Taryba patvirtino klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2019–2020 mokslo metais.
Šiais mokslo metais rajono ugdymo įstaigose veiks 14-ka pirmų klasių, iš jų penkios – „Ąžuolo“ progimnazijoje. Esant nepakankamam mokinių skaičiui klasėse, Tarybos sprendimu keliose mokyklose suformuotos jungtinės klasės. N.Ūtos pagrindinėje mokykloje ir „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiajame skyriuje veiks po keturias, „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkciame centre ir Šilavoto pagrindinėje mokykloje – po dvi jungtines klases. Pakuonio pagrindinėje mokykloje vieną jungtinę klasę sudarys 6 ir 7 klasės. Šį rugsėjį nesusirinkus mokinių, Išlaužo ir N.Ūtos pagrindinėse mokyklose nebus formuojamos devintos klasės. Į dešimtąsias klases Šilavote, N.Ūtoje, Išlauže atėjo po 5 – 6 mokinius, todėl Taryba apsisprendė patvirtinti nepilnas klases, nes 9 – 10 klasės nėra jungiamos.
Sprendimo projektas dėl lėšų skyrimo papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti iš savivaldybės biudžeto buvo išbrauktas iš darbotvarkės, nes Vyriausybė pakoregavo finansavimo tvarką. Nepilnų klasių išlaikymui Savivaldybė 2019–2020 m. m. iš savo biudžeto papildomai būtų turėjusi skirti maždaug 44 tūkst. eurų mokymo lėšų (4 mėnesiams).
Vaikų priėmimo į ikimokyklines ugdymo įstaigas tvarka
Pakeistas Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas taps lankstesnis.
Tėveliai prašymus galės pateikti ne tik užsukę į Švietimo skyrių, bet ir elektroniniu paštu, siunčiant skenuotą pasirašyto prašymo kopiją. Prašyme jie prioritetine tvarka galės nurodyti tris Prienų miesto lopšelius-darželius. Pageidaujant lankyti Prienų rajono savivaldybės mokyklose ir jų ikimokyklinio ugdymo skyriuose esančias ikimokyklinio ugdymo grupes, prašymas teikiamas tos mokyklos vadovui.
Numatyta daugiau galimybių, kada vaikai į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami be eilės, ne tik tuomet, kai jiems skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, bet ir tais atvejais, kai einamaisiais metais vaikai pradėti globoti ar įvaikinti arba auga šeimose, kurioms teikiamos atvejo vadybos paslaugos. Pirmumą lankyti darželius turi ir dvynukai bei trynukai.
2019–2020 m. m. Prienų r. savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose ketina ugdytis 211 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Priešmokyklinis ugdymas rajone bus organizuojamas pagal šešis modelius, jo grupės veiks lopšeliuose-darželiuose „Gintarėlis“ ir „Pasaka“ (tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkciame centre, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, „Revuonos“, Skriaudžių, Šilavoto pagrindinėse mokyklose, Veiverių Tomo Žilinsko ir Jiezno gimnazijose, Stakliškių gimnazijos Stakliškių ir Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriuose.
Didės vietinės rinkliavos mokestis
Atsižvelgiant į tai, kad rajone diegiama maisto atliekų surinkimo paslauga bei stambiųjų atliekų surinkimo aikštelėse įrengti tinkamų naudoti daiktų mainų punktai, posėdyje buvo pristatyti Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai. Pakeisti ir Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.
Taip pat nustatytas mišrių komunalinių atliekų išvežimo skaičius per metus bei nuobaudos netinkamai rūšiuojantiems atliekas. Pagal nuostatus, jeigu savivaldybė ar atliekų surinkimo administratorius nustato netinkamo komunalinių atliekų rūšiavimo faktą, rinkliavos dydis  už tą mėnesį indeksuojamas du kartus ir komunalinių atliekų surinkimo konteineris, į kurį sudėtos nerūšiuotos atliekos, netuštinamas.
Bankrutavusių ir likviduotų įmonių bei įmonių, laikinai sustabdžiusių savo veiklą (iki veiklos sustabdymo sumokėjusioms mokesčius) ir kuriose jokia veikla nevykdoma, sugriuvusių pastatų savininkų (pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos atliekamos statinio apžiūros aktą), mirusių asmenų, kai per 2 metus neatsiranda jų nekilnojamojo turto paveldėtojų (pagal seniūno išduotą pažymą, patvirtinančią, kad gyvenamajame būste niekas negyvena), skolos pripažįstamos beviltiškomis.
Negyvenamosios paskirties statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis, mokėjimų pranešimai nesiunčiami.
Tarybos nariai apsisprendė nuo 2020 metų sausio 1 d. didinti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą. Nauji įkainiai už atliekų surinkimą ir tvarkymą buvo patvirtinti 14 – kos Tarybos narių balsais, 5 politikai tam nepritarė, 3 susilaikė, vienas nebalsavo. Posėdyje dalyvavęs ARATC direktorius Algirdas Reipas aiškino, jog toks žingsnis neišvengiamas, nes šiuo metu nustatyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įkainiai yra per maži, kad padengtų būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas. Jo teigimu, per keletą metų susidarė šimtatūkstantinė savivaldybės skola, jos augimui turėjo įtakos ir kai kurie nepamatuoti Tarybos sprendimai, pavyzdžiui, sumažinti konteinerių pakėlimų skaičių. Kita vertus, valstybė kasmet didina sąvartyno vartų mokestį, atliekų tvarkymo kaštai išaugo ir dėl neatsiperkančios užstato surinkimo bei atliekų deginimo sistemų.
Tarybos narys Arūnas Vaidogas kvietė šį, jo nuomone, socialiai neteisingą sprendimą atidėti. Audrius Narvydas pasisakė prieš dvigubas sankcijas netinkamai rūšiuojantiems ir vietinės rinkliavos mokesčio didinimą. Taip pat jis siūlė atsisakyti nuostatos, kad, mirus asmeniui ir per 2 metus neatsiradus jo nekilnojamojo turto paveldėtojų, skolos už nesumokėtą vietinės rinkliavos mokestį pripažįstamos beviltiškomis. Į šiuos pasiūlymus nebuvo atsižvelgta.

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *