„Dėkosime už trečiąjį Lietuvos palaimintąjį Mykolą Giedraitį…“

Šventasis Tėvas Pranciškus 2018 m. lapkričio 7 d. patvirtino dekretą apie didvyriškas dorybes ir pripažino nenutrūkstantį nuo senų laikų egzistavusį palaimintojo Mykolo Giedraičio gerbimo kultą. Tai – jau trečiasis palaimintuoju paskelbtas lietuvis po Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio.

Iškilmės Krokuvos šv. Morkaus bažnyčioje.

Kadangi palaimintojo Mykolo Giedraičio žemiškieji palaikai ilsisi Krokuvos šv. Morkaus bažnyčioje, kurioje jis tarnavo, pirmosios padėkos šv. Mišios ir vyko būtent Krokuvoje. O Lietuvoje iškilmingos padėkos šv. Mišios už garbingojo M. Giedraičio paskelbimą palaimintuoju bus aukojamos birželio 22 dieną (šeštadienį) Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčioje (Molėtų r.) Kaišiadorių vyskupijoje. Beje, įdomus faktas tas, kad du iš trijų palaimintųjų lietuvių – Teofilius Matulionis, kurio paskelbimo palaimintuoju metines kaip tik minėjome praėjusį savaitgalį, ir Mykolas Giedraitis yra kilę iš Kaišiadorių vyskupijos.
Birželio 8 dieną vykusiose padėkos šv. Mišiose šv. Morkaus bažnyčioje dalyvavo ir Kaišiadorių vyskupijos generalinis vikaras, Jiezno šv. Mykolo Arkangelo ir Jono Krikštytojo parapijos klebonas Rolandas Bičkauskas. Jo ir paprašėme pasidalinti įspūdžiu apie tai, kaip ši Lietuvai ir Lenkijai džiugi žinia buvo priimta Krokuvoje.
– Padėkos šv. Mišioms už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Becciu. Iškilmėse taip pat dalyvavo Krokuvos ir Vilniaus arkivyskupai Marekas Jedraszewskis ir Gintaras Grušas, Kaišiadorių, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupai Jonas Ivanauskas, Rimantas Norvila ir Linas Vodopjanovas, aštuoni kunigai ir grupė piligrimų iš Lietuvos.„Palaimintasis Mykolas Giedraitis buvo gražiausias ir vienas iš pirmųjų jaunosios Bažnyčios Lietuvoje žiedų, tapęs viena iš brangiausių dovanų Lenkijai, – sakė homilijoje kardinolas Becciu. – Mykolo Giedraičio šventumas, Bažnyčios oficialiai pripažintas ir patvirtintas, yra tarsi dangaus palaimintas dvasinis šio ypatingo ryšio antspaudas. Nuolankusis Giedraitis dar stipriau suriša abi nuo seno labai artimas tautas, kurios nūdieną pašauktos atnaujinti ir atgaivinti savo draugystės ryšius.“
Džiugu, kad Sekminių dieną (06.09) ir popiežius Pranciškus priminė apie palaimintojo Mykolo iškilmę Krokuvoje ir išreiškė viltį, jog pal. Giedraitis taps Lenkijos ir Lietuvos santykių atnaujinimu…
– Šiandien labai svarbu prisiminti šios iškilios asmenybės gyvenimo faktus.
Palaimintasis Mykolas Giedraitis gimė Giedraičiuose ar Videniškiuose (Molėtų r.) apie 1420 metus, vos kelioms dešimtims metų praėjus po jo Lietuvos Krikšto. Ten pragyveno beveik 40 metų, po to atvyko į Krokuvą. Jis buvo vienas pirmųjų ir gražiausių žiedų jaunoje Lietuvos Bažnyčioje, vėliau tapo brangi dovana Lenkijos žemei.
Šaltinių stoka neleidžia atsakyti į klausimą, kas paskatino kilmingos Giedraičių giminės žmogų atsisakyti kilmės privilegijų ir stoti į atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje (dabartinės Baltarusijos teritorijoje). Vienuoliškus įžadus jis davė Krokuvoje ir apsistojęs prie šv. Morkaus bažnyčios gyveno ten iki mirties.
Palaimintasis baigė filosofijos mokslus Krokuvos universitete, gyveno kukliai ir pamaldžiai, ne ordino bendruomenės namuose, prižiūrėjo bažnyčią – atlikdavo tai, kas įprasta zakristijono tarnystei.
Mykolą Giedraitį palaimintuoju pradėta laikyti dar XVI šimtmetyje (minimi 1544 metai). Krokuvos vyskupija tuo laikotarpiu ėmėsi kai kurių veiksmų, reikalingų skelbimui palaimintuoju. Mykolo palaikai buvo perkelti į sargofagą altoriuje viešai gerbti. Betifikacijos byla buvo pradėta 1634 metais, tačiau baigta tik 2018 -ųjų lapkritį.
Neseniai patvirtintas kultas, kuriuo jis gerbtas nuo senų laikų, yra didelis sustiprinimas Bažnyčiai čia, Lenkijoje, ir Lietuvoje, kad jos tęstų piligrimystę drauge. Jo šventumas, oficialiai pripažintas ir patvirtintas Bažnyčios, yra dvasinis antspaudas ir Dievo palaiminimas tam ypatingam ryšiui. Jo nuolankus asmuo dar stipriau jungia abi tautas, kurios nuo amžių yra labai artimos ir šiandien yra kviečiamos atnaujinti bei sustiprinti draugystės ryšius.
Padėkos Mišių Krokuvoje pabaigoje Vilniaus ir Kaišiadorių ordinarams, arkivyskupui Grušui ir vyskupui Ivanauskui buvo įteiktos pal. Mykolo Giedraičio relikvijos, kad jas parvežtų į palaimintojo tėvynės sostinę ir gimtinės vyskupiją. O Kaišiadorių vyskupas visus Mišių Krokuvos Marijos bazilikoje dalyvius pakvietė birželio 22 d. atvykti į palaimintojo gimtąją parapiją Videniškiuose, kur Šv. Lauryno bažnyčioje rengiamos Bažnyčios Lietuvoje padėkos Mišios už pal. Mykolo Giedraičio beatifikaciją. Šv. Mišių metu dėkosime už trečiąjį Lietuvos palaimintąjį.
– Ačiū už pasidalintas mintis.
Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė

Mieli broliai kunigai, brangūs broliai ir seserys,
Su džiaugsmu sutikome žinią, kai 2018 m. lapkričio mėnesį Popiežius Pranciškus pripažino mūsų tautiečio Garbingojo Dievo tarno Mykolo Giedraičio šventumo garsą nuo neatmenamų laikų ir paskelbė Palaimintuoju. Tai džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai. Taip pat didelis džiaugsmas mūsų vyskupijai, kadangi Mykolas Giedraitis gimė dabartinės Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje. Giedraičiuose arba Videniškiuose, apie 1420 metus, Lietuvos didikų šeimoje. Turėdamas apie 40 metų įstojo į Atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje, o vėliau išvyko į Krokuvą. Kaip vienuolis apsigyvenęs prie šv. Morkaus bažnyčios ėjo zakristijono pareigas. Pasižymėjo išskirtiniu pamaldumu į Nukryžiuotąjį Jėzų, paprastu ir nuolankiu gyvenimu. Buvo prieinamas visiems žmonėms, kurie dažnai kreipdavosi prašydami maldos, ieškodami patarimo. Mirė 1485 metų gegužės 4 dieną Krokuvoje. Buvo palaidotas šv. Morkaus bažnyčioje šalia altoriaus. Po mirties tikintieji per jo užtarimą iš Dievo patyrė daug malonių.
Palaimintasis Mykolas – pirmasis Lietuvis šventasis po Lietuvos krikšto 1387 metais. Apie jį daug vėliau šv. Jonas Paulius II rašys: „Kristaus kančios, apreiškusios dievo meilę žmonijai, kontempliavimas Mykolo gyvenime sužadino meilę, kurią jis be paliovos liudijo. Šiandien […] prisimename šį „mažuose dalykuose ištikimą“ (Mt 25,21) vyrą, kuris mūsų akyse iškyla visu ryškumu. Bažnyčia jį pagerbia ir meldžiasi prie jo relikvijų, prašydama gailestingąjį Dievą, kad mūsų kartos žmonės galėtų jo gyvenimo pavyzdžiu atrasti tikėjimo šviesą, vilties stiprybę ir meilės uolumą“…
Broliai ir seserys,
Įvertindamas šio įvykio svarbą noriu Jus pakviesti gausiai dalyvauti paskelbimo palaimintuoju padėkos iškilmėje, kuri, Lietuvos vyskupams nutarus, vyks šių metų birželio 22 d. Kaišiadorių vyskupijoje, Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčioje, Molėtų rajone.
Iškilmėje dalyvaus Lietuvos vyskupai, taip pat vyskupai iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, svečiai iš kitų šalių. Palaimintojo relikvija bus išstatyta pastoviam pagerbimui jo garbei skirtoje koplyčioje, altoriuje, Videniškių parapijos bažnyčioje.
Iškilmės programa skelbiama kiekvienoje parapijoje, taip pat Kaišiadorių vyskupijos internetinėje svetainėje. Vykstančius į šventę savo patogumui prašytume turėti kėdutes ir lietpaltį. Pamaldose dalyvaujantiems bus parengta šv. Mišių liturgijos maldų ir giesmių knyga. Po iškilmingų pamaldų – visus kviečiu agapei ir šventiniam koncertui, kurie vyks šalia bažnyčios.
Dalyvaukime ir drauge melskimės dėkodami gerajam Dievui už naująjį mūsų tautos Palaimintąjį.
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *