Paminėjo Birštono Carito veiklos 30 -metį

Sausio 28 dieną Birštono parapijos Caritas savanoriai, pagalbininkai, rėmėjai ir svečiai kartu paminėjo šios katalikiškos organizacijos veiklos kurorte 30 -metį. Šią datą ženklino 29 degančių žvakučių kompozicija, 30 -ąją, jubiliejinę žvakutę, kaip būsimų ateities darbų, minčių, idėjų simbolį, buvo patikėta uždegti organizacijos Caritas pirmininkui, Birštono parapijos klebonui, dekanui monsinjorui Jonui Dalinevičiui. Jis pasveikino Carito savanorius ir svečius, primindamas, kad ši šventė sutampa su organizacijos ataskaitiniu susirinkimu, kurio tikslas – įvertinti jos socialinę, projektinę, humanitarinę, švietėjišką ir kt. veiklą.

Birštono Carito pirmininko pavaduotoja Vilma Burbienė savo pranešime pristatė vienos didžiausių katalikiškos tarptautinės organizacijos Caritas istoriją. Lietuvoje ši organizacija veikė 1926 – 1940 metais, jos veikla atsinaujino kartu su Lietuvos valstybės atgimimu. Todėl neatsitiktinai Carito savanorė Inesa Rutkauskienė meninę šventės dalį pradėjo simboline daina „Laisvė“.
1988 m. rugpjūtį slapta susitikus aštuonioms moterims, kurioms vadovavo vienuolė Albina Pajarskaitė, ir pasirašius katalikiškojo moterų sambūrio Caritas įkūrimo aktą, ši organizacija pradėjo veiklą. Dvi iš šių moterų buvo birštonietės Stasė Belickienė ir Ona Valatkaitė, kurios tais pat metais ir tapo Carito veiklos pradininkėmis kurorte. Oficiali Carito organizacijos Birštone įkūrimo data – 1989 m. balandis, kuomet įvyko steigiamasis jos susirinkimas.
Pirmąja Birštono Carito vadove tapo Ona Valatkaitė. Nuo 1994 m. Birštono parapijos Caritui vadovauja Birštono parapijos klebonas, dekanas mons. Jonas Dalinevičius. Organizacinėje veikloje jam daugelį metų talkino Carito reikalų vedėja savanorė Stasė Belickienė. Šio laikotarpio veiklos viltys siejosi su organizacijos šūkiu „Kilti ir kelti“, kurio esmė – dvasiškai tobulėti patiems ir padėti tobulėti greta esantiems.
Apie tai, kaip suvokė savanorystės, pagalbos artimui idėjas ir pritaikė jas kurorto bendruomenės gyvenime, filmuotoje medžiagoje pasakojo Carito senbuvės Stasė Belickienė, Regina Žičkienė, Zita Grigonytė, Ona Jakimavičienė, Janina Bronislava Jasiulaitienė, Ona Valatkaitė. Pasak jų, skleisdamos krikščioniškąją dvasią, rūpindamosi vienišais, sergančiais, vargstančiais ir kenčiančiais žmonėmis, jos jautėsi besančios reikalingos, praturtėjusios dvasiškai.
Carite susikūrė moterų maldos grupė, buvo rengiamos paskaitos ir seminarai. Kartu su Birštono jaunaisiais savanoriais prieš šventes buvo tvarkomi globojamų žmonių būstai. Viena iš tuometinių svarbiausių karitiečių veiklos sričių – ligonių lankymas namuose, pagalba negalintiems savimi pasirūpinti ar sunkiai judantiems žmonėms drabužiais, avalyne, maisto produktais, vaistais. Karitietės tvarkė ir dalino iš užsienio gautą labdarą. Kartu su moksleiviais parduotuvėse rinko maisto produktus – juos skyrė daugiavaikėms šeimoms, vienišoms mamoms ir kitiems gyventojams. Caritas moterys šiuo metu rūpinasi, kad maisto produktai iš intervencinių atsargų tektų labiausiai nepasiturintiems asmenims.
Vilma Burbienė pasakojo apie pasiteisinusias Carito akcijas „Gerumas mus vienija“, „Ištiesk gerumui ranką“ ir kitas, kuomet surinktos aukos papildė organizacijos fondą. Iš jo buvo suteikta materialinė parama šeimoms bei vaikams nelaimės, sunkios ligos bei kitais atvejais.
Graži ir prasminga karitiečių iniciatyva prieš Rugsėjo 1 -ąją padėti mokyklinio amžiaus vaikams pasirengti mokyklai. Praėjusiais metais, Lietuvai švenčiant garbingą gimtadienį, karitiečiai aplankė ir pasveikino 100 vienišų, sergančių, vyresnio amžiaus birštoniečių, įteikdami jiems po tulpės žiedą, arbatų rinkinį ir šokoladą – saldumynus dovanojo UAB „Ernas“. Carito pirmininkas dekanas mons. J. Dalinevičius apibendrino per tris dešimtmečius sėkmingai įgyvendintus projektus, kuriems finansavimas buvo skirtas iš įvairių šaltinių – iš Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, Nyderlandų fondų Centrinei ir Rytų Europai remti, pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lecko savivaldybės (Vokietija), Birštono savivaldybės. Gavus rėmėjų paramą, buvo sukurtas veiklos pagrindas. Pirmiausia buvo įrengti Birštono parapijos Carito bendruomenės namai, po vienu stogu subūrę bendradarbiaujančias nevyriausybines organizacijas. Įsikūrus šiuose namuose, organizacijoms atsivėrė platesnės veiklos galimybės, tapo paprasčiau organizuoti renginius, priimti svečius. Pastatas buvo pritaikytas neįgaliesiems, jame įrengtas liftas. Iš projektinių lėšų surengti įvairūs mokymai, stiprinantys Carito organizacijos ir NVO institucinius gebėjimus teikti sociokultūrines, socialines paslaugas rizikos grupės asmenims ir kt.; nupirktas autobusas, kuriuo nevyriausybininkai išvyksta į kultūrinius renginius, seminarus, konferencijas, pažintines keliones, sporto varžybas.
Organizuotų mokymų metu daug dėmesio skirta savanorių pritraukimo ir motyvavimo programoms.
Dekano mons. J.Dalinevičiaus teigimu, Carito organizacija sėkmingai įgyvendino projektą „Birštono savivaldybės socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integravimas į darbo rinką“. 2012 – 2014 m. 90 kurorto gyventojų įgijo naujų, persikvalifikavimui ir darbinei veiklai reikiamų įgūdžių, 30 mokymus baigusių birštoniečių buvo įdarbinti. Birštone apsilankę Europos socialinio fondo agentūros projektų valdymo skyriaus stebėtojai teigiamai įvertino projekto rezultatus.
Kaip sakė Carito pirmininkas, šiuo metu kartu su Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Carito bendruomene pradėtas vykdyti dar vienas socialinis projektas.
Birštono dekanato Carito vadovė Nijolė Jakimonienė papasakojo apie bendradarbiavimą su ugdymo įstaigų mokytojais ir mokiniais. Kartu buvo įgyvendinti įdomūs meniniai ir socialiniai projektai, papuoštos bažnyčios ir kitos erdvės, vyko velykinės ir kalėdinės akcijos, įvairūs renginiai savanoriams, popietės kurorto bendruomenėms. Švenčių progomis buvo lankomi ligoniai, o vieniši birštoniečiai kasmet kviečiami į Kūčių vakarienę Carito bendruomenės namuose. Taip pat pasidalinta Carito bendruomenės narių ekskursijų, išvykų, piligriminių kelionių įspūdžiais, dvasine patirtimi.
Svečias, Kaišiadorių vyskupijos Carito direktorius kun. Rimvydas Jurkevičius birštoniečiams gražios sukakties proga perdavė J.E. vyskupo Jono Ivanausko linkėjimus, pasidžiaugė prasmingais Birštono Carito darbais, kurie, jo teigimu, yra meilės Dievui ir žmonėms išraiška.
„Tikėti lengva, bet gyventi tikėjimu reikia aukos,“- pabrėžė kun. R.Jurkevičius. Jam imponuoja tai, kad Birštono Caritas nariai į žmones (vaikus, suaugusiuosius, ligotus, senjorus, neįgaliuosius) žvelgia kaip į vertybę ir tai paliudija savo veikla. Už tarnystę žmonėms ir sklandų Carito organizacijos darbą jis įteikė vyskupo padėkas Birštono Carito pirmininkui kun. J.Dalinevičiui, pirmosioms ir ilgametėms savanorėms Stasei Belickienei, Onai Valatkaitei, taip pat aktyvioms bendradarbėms Vilmai Burbienei ir Nijolei Jakimonienei.
V.Burbienė pažymėjo, kad, norint nuveikti daug darbų, svarbus ir organizacijos narių skaičius. Šiuo metu Carito organizacija buria 33 savanorius. Carito pirmininkas J.Dalinevičius kiekvienam iš jų padėkojo už asmeninį, net ir menkiausią indėlį į organizacijos veiklą, bei įteikė 17 padėkos raštų ilgamečiams karitiečiams.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pastebėjo, jog birštoniečiai į karitatyvinį darbą įsitraukė dar sovietmečiu, o tam reikėjo drąsos. Dėkodama visiems, savanoriškai įsitraukusiems į šį veiklos barą ir dirbantiems neatlygintinai, merė skyrė padėkos raštus Onai Jakimavičienei, Bronislavai Janinai Jasulaitienei, Antaninai Šestilienei.
Už bičiulystę Carito organizacijos nariams dėkojo Bendruomenės namuose veikiančių Birštono nevyriausybinių organizacijų, taip pat jaunimo atstovai.
Susirinkusieji į Bendruomenės namus po oficialios šventės dalies turėjo progą pabendrauti su bendraminčiais prie kavos puodelio, pasidžiaugti retomis atokvėpio minutėmis, aptarti būsimus projektus.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *