100 metų, kai augame ir auginame kitus

Nuolatinių pokyčių dinamikoje mokykla turi suteikti ne tik žinių, bet ir ugdyti gebančias mokytis, iniciatyvias, atviras, kūrybingas asmenybes. Todėl šiuolaikinės mokyklos pagrindas yra vadovai lyderiai, motyvuoti ir profesionalūs mokytojai. Šiandien drąsiai galime teigti, kad Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla yra ne tik šiuolaikiška, moderni mokykla, tačiau ir išskirtinė savo struktūra, vykdomomis programomis, joje dirbančiais žmonėmis.

„Revuonos“ pagrindinė mokykla tenkina mokinių savirealizacijos poreikius, sudaro sąlygas rinktis ugdymo turinį, įvairiapusę neformaliojo ugdymo veiklą. Šiuo metu įgyvendina priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, ikiprofesinio mokymo, suaugusiųjų pagrindinio (I dalies) ugdymo, individualizuotą pradinio ugdymo, individualizuotą pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, alternatyvųjį ugdymą 9 – 10 klasėse (viena iš 5 mokyklų Respublikoje). Mokykloje sudaryti 24 klasių komplektai, mokosi 350 mokinių, dirba 51 pedagoginis darbuotojas ir 31 aptarnaujančio personalo darbuotojas. Aukšta pedagogų kvalifikacija: mokytojai ekspertai ir mokytojai metodininkai sudaro 53 proc. visų dirbančių mokytojų.
Mokyklos vadovai ir mokytojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvaudami ne tik rajono, Respublikos, bet ir užsienio šalių organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Kvalifikaciją kėlė Vokietijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje, Kipre, Maltoje ir kt. šalyse. Ypač daug teko mokytis, mokykloje diegiant alternatyvųjį ugdymą. Įgytas žinias taiko pamokose, dirbdami su skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikais bei įgyvendindami įvairias ugdymo programas, taikydami naujus mokymo metodus ir įrankius, tinkamai organizuodami mokymo ir mokymosi procesus, sudarydami sąlygas kiekvienam mokiniui patirti sėkmę.
Mokyklos pedagogai savo patirtimi dalinasi su būsimaisiais specialistais: vadovavo trijų studentų bakalauro ir magistrantūros studijų praktikoms. Taip pat mokyklos komanda Produktyviojo mokymo patirtis pristatė parodoje LITEXPO „Mokykla 2017“, dalyvavome diskusijoje „Ugdymo inovacija Lietuvoje: produktyvusis mokymas“. Kasmet dalyvaujame Prienų švietimo pagalbos tarnybos organizuojamose metodinių darbų parodose. Mūsų mokytojų darbai būna tarp geriausių rajone. Mokykloje kiekvieną pavasarį organizuojamos metodinės konferencijos, kurių metu mokytojai skaito pranešimus iš kvalifikacijos kėlimo renginių. Mokytojai vadovauja ir kūrybiniams projektams, taip buvo sukurtas miuziklas „Z karta“.
Siekdama ugdyti mokytojus lyderius, mokyklos komanda dalyvavo Švietimo aprūpinimo centro organizuotame projekte „Lyderių laikas 2“, kurio metu buvo kuriamas lyderystės modelis „Mokytojų kūrybiškumo ir lyderystės plėtra Prienų rajone“, Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Pradinio ugdymo tobulinimas“ bei  tarptautiniame Europos Tarybos finansuojamame projekte „PUMO“, gamtos mokslų tobulinimo projekte Mascil, Erasmus+ projekte „Geras mokymas pažadina mokymąsi“, Erasmus +KA1 projekte „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“, Erasmus+KA1 projekte „Mokausi mokyti kitaip“ .
Kiekvienos mokyklos siekis – išugdyti ne tik išsilavinusius, bet ir kūrybingus vaikus, kurie gebėtų originaliai, efektyviai mąstyti, veikti ir kurti. Todėl šių dienų mokykloje nemažai dėmesio skiriama vaikų kūrybiškumui ugdyti – žadinami ir puoselėjami mokinių polinkiai ir gebėjimai. Mokykloje organizuojami respublikiniai renginiai: tradicija tapęs mokinių dailės ir technologijų konkursas „Žiemos improvizacija“, kuris šiais mokslo metais vyko jau 12 kartą, ir jau penktąjį kartą organizuojamas respublikinis mokinių konkursas „Aš galiu“. Didelį įspūdį mokiniams paliko dalyvavimas projekte „Mokausi iš kino“, daug patirties davė dalyvavimas tarptautiniame projekte „Aš – lietuvis“, kurį vykdėme kartu su Londono lietuvių šeštadieninės mokyklos „Kodėlčius“ mokiniais ir mokytojais.
Pateikus paraišką Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, mokykla buvo atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklose. Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Mokyklai buvo finansuojamos šešios edukacinės programos įvairiose Lietuvos vietovėse bei mokinių atvykimas į jas.
Mokykloje aktyvi gamtosauginė veikla, į kurią jau septintus metus įsitraukia ir mokiniai. Kiekvienais metais mokykla už aktyvią gamtosauginę veiklą apdovanojama tarptautine gamtosaugine vėliava ir sertifikatu.
Didžiuojamės, kad kuriame kitokius santykius tarp vaikų. Jau šeštus metus dalyvaujame patyčių ir smurto prevencinėje programoje Olweus. Esame Olweus vardo mokykla, turime ženklelį ir pasiekimus patvirtinančius sertifikatus.
Mums labai svarbu pastebėti kiekvieną vaiką, jo daromą pažangą. Išanalizavus PISA tyrimų įžvalgas ir atlikus mokyklos mokinių pasiekimų 2015 – 2017 metų lyginamąją analizę, nustatėme, jog pagerėjo mokinių mokymosi pažangumas bei mokinių mokymosi kokybė.
Nors ir kokie kompetentingi būtų mokytojai, šiuolaikinė mokykla, visų pirma, neatsiejama nuo joje besimokančių vaikų, kurie, kaip ir kiekviena karta, turi savų išskirtinumų, prie kurių mokykla turi prisitaikyti. Mokytojų pastangos tobulėti ir savo žinias perduoti mokiniams nenueina veltui. Nuolat galime džiaugtis mokinių pasiekimais Respublikoje ir rajone: mokiniai užima prizines vietas rajono bei Respublikos mokomųjų dalykų olimpiadose, tarptautiniuose konkursuose (Bebras, Kengūra, Olympis), poezijos ir raiškiojo skaitymo konkursuose, dailės ir technologijų, sporto varžybose. Už įvairią sportinę veiklą ir pasiektus rezultatus mokykla pateko tarp penkių sportiškiausių mokyklų Lietuvoje. Tikrai turime kuo džiaugtis ir didžiuotis.
Neatsiejama mokyklos veiklos sritis – mokyklos kultūra. Mokykla turi savo logotipą, vėliavą, himną, uniformą ir, be abejo, tradicijas. Tai – Tarptautinės mokytojo dienos paminėjimas, į kurį visuomet susirenka mokyklos mokytojai – senjorai, Padėkos diena, Šimtadienis, mokyklos gimtadienis „Gerumo, darbštumo ir mokslo spinduliukų šventė“, „Naktis mokykloje“, penktokų krikštynos. Daug dėmesio skiriama šeimų, bendruomenės santykiams, todėl vienas iš strateginių prioritetų yra „Bendruomenės santykiai“. Kartu su tėvais organizuojami renginiai: Kalėdinis šeimų krepšinio turnyras, „Šeimų šventė“, „Senolių ir anūkų vakaronė“, šeimų varžytuvės „Žaidžiu, kuriu, bendrauju“, šeimų projektas „Svajonių diena – saugi diena“.
Atsižvelgdami į mokyklos strategiją, kryptingai ir tikslingai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais, pasirašome su jais sutartis. 2017 metais pasirašėme sutartis su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybe, su viešąja įstaiga „Deko Resto“ dėl vaikų neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimo, 53 trišales bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis, kurios sutiko bendradarbiauti suteikdamos praktinio mokymosi vietas.
Per paskutinį dešimtmetį mokykla labai pasikeitė ir savo išore, ir vidumi, nes buvo renovuota, aprūpinta mokymo priemonėmis. Iš viso 2007 – 2014 metais mokyklos renovacijai skirta 1,6 mln. Eur. (5500000 Lt) ŠMM lėšų. Suremontuoti mokomieji kabinetai, aktų salė, sporto salė, persirengimo kambariai, dušai ir tualetai, mokyklos valgyklos salė. Atnaujintose patalpose įrengti specializuoti mokomieji kabinetai, du produktyviojo mokymosi kabinetai, ikiprofesinio mokymo programai įgyvendinti įrengtas siuvimo ir gaminių dizaino kabinetas. Kasmet atnaujinama kompiuterinė technika. Visos mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos ir aprūpintos internetine prieiga, trijuose kabinetuose įrengtos interaktyvios lentos. Vien per 2017 metus įsigyta 19 kompiuterių ir įrengtas dar vienas informacinių technologijų kabinetas, skirtas pradinių klasių mokiniams. Pradinių klasių korpuse įrengtos interaktyvios grindys bei Snoelezen multisensorinis kambarys Specialiojo ugdymo skyriaus patalpose.
Šiandien švenčianti 100 metų įkūrimo jubiliejų „Revuona“ šurmuliuoja, toliau kurdama ir tęsdama savo istoriją.
Gegužės 12 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla (pirmoji pradinė mokykla mieste) visus buvusius ir esamus mokinius, darbuotojus, partnerius ir mokyklos draugus kviečia į jubiliejinę šventę „100 metų, kai augame ir auginame kitus“. Šis gražus paminėjimas dar labiau suartins mokyklos bendruomenę ir leis pasidžiaugti garbinga mokyklos istorija ir dabartimi.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė, pavaduotoja ugdymui Dalia Skučienė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *