„Lietuviška mokykla kuria naują Lietuvos gyvenimą“

Lietuvos Respublikos prezidentas A. Smetona rašė: „Kas yra ėjęs svetimą mokyklą, tas kaip iš slogaus sapno nubudęs, laimina šiandien atgimusią Lietuvą ir negali atsidžiaugti sužvilgusiais savo tautinės šviesos židiniais. Kokia didelė laimė mokyti ir mokytis savoje mokykloje. Mokytis ir gyventi, veikti ir dirbti, žinoti ir gražiai jausti  –tai tikra laimė. Lietuva bus tiek stipresnė, kiek jos naujosios kartos bus pranašesnės už senąsias. Jaunieji turi ataugti ir peraugti vyresniuosius. Tokia yra tikrosios pažangos esmė. Lietuviška mokykla kuria naują Lietuvos gyvenimą.“

1918 metais įkurta mažutė Prienų liaudies mokykla su dviem klasėmis. „Mokykloje yra tik suolai, stalelis, lenta, skaitliuojamoji mašina ir judamoji abėcėlė. Klasės ilgis 5,5 m, plotis 4,24 m, aukštis 2,5 m. Mokyklą lanko 11 mergaičių ir 26 vaikai. Vadovėlius ir rašomąją medžiagą mokiniai perkasi vietinėse krautuvėse. Prie mokyklos nėra bendrabučio ir valgio vaikai negauna. Mokytojui kambario nėra.“ Tokią ataskaitą 1918 m. gruodžio 17 d. surašo mokytojas Jonas Rinkevičius. Čia mokyklos pradžia.
1919 m. mokyklos vedėjas Povilas Garmus rašo: „ Reikalingas mokyklai naujas namas, nes šis yra netinkamas, reikia kėdžių, stalų, mokiniams suolų ir mokytojams bibliotekos.“
1920 m. mokykloje įregistruoti 182 vaikai. Norinčių mokytis buvo daug daugiau. Pirmąjį skyrių mokyti mokytojui P. Garmui teko po pietų. Po metų pažymima, kad būtinai reikia naujų patalpų, nes mokykla įsikūrusi įvairiose skirtingose Prienų mieste esančiose patalpose: vieną mokyklos komplektą nuo kitų dviejų skiria vienas kilometras.
Kadangi daugėjo mokinių, nuolat augo ir keitėsi ir mokytojų kolektyvas. Trečiajame dešimtmetyje dirbo P. Garmus, O. Jasinskienė, A. Karpavičius, R. Grybauskas, J. Chmieliauskas, V. Svetavičaitė, M. Narijauskaitė.
1928 m. Švietimo ministerijos ministras parašo įsakymą dėl naujo mokyklos pastato statybos ir mokyklos vedėju skiria Povilą Garmų. Šiam miesto šviesuoliui teko daug jėgų, sveikatos ir asmeninių santaupų paaukoti, kad būtų pastatyta mokykla, nes burmistras nenoriai skyrė lėšų statyboms.
Nuo 1952 metų rugsėjo 1 d. Prienų pradinė mokykla perorganizuota į septynmetę mokyklą. Mokyklai vadovavo direktorė a.a. Stasė Mikalauskienė. 1959 m. dalis klasių buvo perkelta į Prienų vidurinę mokyklą, o septynmetės patalpos perduodamos Prienų miesto mokyklai internatui. 1961m. rugsėjo 1 d. mokykla tampa aštuonmete, jai vadovauja Antanas Katilius. Mokykla dirbo dviejuose mediniuose pastatuose, Šviesos ir Tarybų gatvėse. 1966 m. Prienų aštuonmetė mokykla persikėlė į vienas patalpas, nes buvo pastatytas dešimties komplektų priestatas. Mokyklos statybose dalyvavo mokyklos mokiniai ir mokytojai. 1975 m. birželio 17 d. Prienų aštuonmetė mokykla Lietuvos švietimo ministro įsakymu Nr. 145 perorganizuota į vidurinę mokyklą ir pradėta vadinti Prienų 2 -ąja vidurine mokykla. Tuomet mokėsi 810 – 819 mokinių, buvo 19 kabinetų, 6 klasės, sporto salė, valgykla. Veikė 18 būrelių, 7 pailgintos darbo dienos grupės. 1977 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą, auklėtoju buvo a.a K. Padvelskis. Šioje laidoje mokėsi šiandieninė pradinių klasių mokytoja Danutė Kazakevičiūtė -Baranauskienė. 1999 m. mokyklai buvo išrinktas gražus „Revuonos“ vardas, ji gavo finansinį savarankiškumą.
Mokyklai augti padėjo joje dirbantys mokytojai. Lenkiam galvą visiems mūsų mokykloje dirbusiems ir į amžinybę išėjusiems pedagogams – pradinių klasių mokytojoms: J. Balkevičienei, St. Bielinskienei, E. Birenienei, A.Jakinevičienei, O. Marčiulaitienei, matematikos mokytojams: A.Andriulienei, A. Bartkevičiui, A. Mickai (buvęs mokyklos direktorius), rusų k. mokytojams I. Calko, A.Bagdonui, lietuvių k. mokytojoms P. Mickienei, N. Abramavičienei, M. Simanaitienei, anglų k. –mokytojams: A. Kazlauskienei, A. Mažeikienei, D. Asilavičienei, A. Stankaičiui (vakarinės mokyklos direktorius), istorijos mokytojai F. Degutienei, biologijos – M. Kirdeikienei, geografijos – St. Katilienei (direktoriaus pavaduotoja), chemijos – O. Mickienei, fizikos – J. Paužai ir daugeliui kitų. Jų kilnų, prasmingą darbą tęsia nauja mokytojų karta.
Mokykla augo. Įvestas profilinis mokymas, ankstyvosios anglų kalbos dėstymas, kryptingas meninis ugdymas, vykdoma įvairiapusė projektinė veikla, vėl įsteigiamas vakarinis mokymas. Mokykla dalyvauja išorės audite, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys su Prienų krašto muziejumi, Prienų „Pasakos“, „Saulutės“ vaikų darželiais, Nemuno kilpų regioniniu parku, Prienų „Nemuno“ pradine mokykla, Prienų meno mokykla, Jaunimo mokykla, Darbo birža, Stakliškių vidurine mokykla, Balbieriškio M. Krupavičiaus žemės ūkio mokykla, Kauno tautinės kultūros centru, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindine mokykla, Marijampolės A. Trupinėlio vidurine mokykla, Latvijos „Varaviksnes“ vidurine mokykla, palaikomi draugiški santykiai su Prienų bažnyčia, kultūros ir laisvalaikio rūmų, specialiosios mokyklos – internato bendruomenėmis. Ypač šilti santykiai susiklosto tarp mokyklos ir a.a. Lietuvos Respublikos Seimo nario J. Palionio. Kartu vykdomi įvairiausi projektai: išleidžiama Prienų krašto vaikų kūrybos knygelė, organizuojamos rajoninės moksleivių krepšinio, futbolo varžybos, kūrybinių darbų parodos „Žiemos improvizacijos“, išvykos į Seimą ir daugelis kitų.
Mokykla dalyvauja keturiuose pasauliniuose kompiuterinių puslapių „Cybe Fair“ kūrimo konkursuose. Laimėti bronzos, sidabro medaliai, o už projektą „Nemuno kilpų regioninis parkas“ atitenka auksas. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose, projektuose, parodose, sportinėse varžybose garsina mokyklos vardą, džiugina kiekvieną bendruomenės narį.
2004 m. gegužės 7 dieną įkurtą mokyklinį muziejų pašventina kunigas R. Baltrušaitis. Muziejaus rėmėjai: Angelė, Vytautas, Giedrius ir Snaiguolė Garmai, Juozas Palionis, Petras Razmislavičius, Vaclovas Charašauskas, Virginija Vilkienė. Jame lankosi daug garbių svečių, mokinių. Čia renkasi Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos senjorų klubas.
Nuo 2000 m. prasideda mokyklos renovacija.
Mokykla išgyveno daug pakilimų, išbandymų, pertvarkų, bet vis gražėjo, puošėsi mokinių drožtais stogastulpiais. Vadovaujant tautodailininkui A. Sakalauskui, A. Antanavičius mokyklą papuošia gražia iškaba.
Į „Revuonos“ pagrindinę mokyklą sugrįžo dirbti buvę mokiniai: Zita Bubnytė – Ferevičienė, Asta Sabaliauskaitė – Lasatienė, Vytautė Čičinskaitė – Kurtovienė, Danutė Kazakevičiūtė – Baranauskienė, Daiva Keturakytė – Kriščiūnienė, Ramunė Brūzgaitė – Kavaliauskienė, Vita Venclovaitė-Pikčilingienė, Vaida Andriukevičiūtė – Miknevičienė, Rasa Šlyžiutė-Alaburdienė, Dalia Kimbartaitė–Skučienė, Violeta Bendinskienė, Gintarė Andriukevičiūtė, Dalius Juodsnukis, Elona Baltuonytė – Dukynienė, Rimantas Pauža, Angelė Stankevičiūtė – Skinkienė, Vita Žiūkaitė – Kazlauskienė, O. Radzevičiūtė – Paukštienė, J. Smolskaitė – Čerkauskienė, Laima Vaitiekūnienė, Mindaugas Rukas, Gediminas Tauba – P. Garmaus anūkas, Algis Būras, Neringa Sirusaitė.
Mūsų mokiniai, tapę gerais sportininkais, pedagogais, dvasininkais, inžinieriais, mokslininkais, informatikais, menininkais, žurnalistais, tėvais, auginančiais vaikus, pasklido po visą šalį ar platųjį pasaulį.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytojos Irena Vincekienė ir Asta Lasatienė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *