Metinės veiklos ataskaitos išryškino ir stiprybes, ir problemas

Priešvelykiniame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išklausyta nemažai ataskaitų: už savo veiklą 2017 metais atsiskaitė ikimokyklinio ugdymo, visuomenės sveikatos ugdymo ir asmens sveikatos priežiūros, gydymo, socialinių paslaugų ir globos įstaigų, priešgaisrinės tarnybos bei kultūros ir laisvalaikio centrų vadovai. Kadangi visoms ataskaitoms buvo pritarta komitetuose, Tarybos nariai pranešėjų prašė pristatyti tik esminius dalykus ir problemas.

Darželiuose atsiras vietų mažesniems vaikams

Pasak Prienų miesto vaikų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktorės Jūratės Liutkuvienės, šiuo metu darželyje laisvų vietų nėra, nors yra pageidaujančiųjų savo vaikučius vesti į šį darželį. Jaučiamas didelis poreikis logopedo paslaugai gauti, pilnai suformuota pailgintos dienos grupė. Žvelgdama į perspektyvą, direktorė pabrėžė, kad vaikų darželyje gali sumažėti tais atvejais, jei į mokyklas būtų iškeltos ne tik šešiamečių, bet ir penkiamečių priešmokyklinio ugdymo grupės, jei tėvai pasirinktų jaukesnes ugdymo erdves kituose darželiuose.
Jos teigimu, lopšelio – darželio materialinė bazė šiek tiek pagerėjo: atnaujintos edukacinės erdvės, įsigyta inovatyvių ugdymo(si) priemonių, žaislų, metodinės literatūros vaikų ugdymui, perdažyti senieji kiemo įrengimai, pakeistos lauko durys, tvora, suremontuoti vandentiekio vamzdynai ir kt. Tačiau ir darželio pastato išorė, ir vidaus patalpos išlieka nepatrauklūs. Nors savivaldybė kasmet skiria lėšų švietimo reikmėms, tačiau „Gintarėliui“ investicijų nepakanka. Direktorės teigimu, siekiant taupiai naudoti energetinius resursus, pastatą reikia renovuoti, sutvarkyti lauko aikštyną, įsigyti naujų įrengimų, atlikti nemažai kitų darbų.
Tarybos nariui A.Vaidogui parūpo, ar vaikai darželyje gauna pilnavertį maitinimą. Direktorė teigė, kad iš tėvų nusiskundimų negauta, be to, darželis vykdo vidinę maitinimo kontrolę, dalyvauja vaisių ir daržovių programoje. Kita vertus, situacija gali keistis, nes maisto tiekėjas pranešė apie galimą kainų didėjimą.
Kitu sprendimu posėdyje buvo patvirtintas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018 – 2019 mokslo metais. Kitais mokslo metais priešmokyklinio ugdymo grupės Prienų mieste bus komplektuojamos „Ąžuolo“ progimnazijoje, „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje ir lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“. Teigiama, kad bus galimybė rinktis skirtingos veiklos trukmės grupes – veikiančias iki pietų arba visą dieną.
Priešmokyklinio ugdymo grupės iš lopšelių – darželių „Pasaka“ ir „Saulutė“ bus perkeltos į miesto mokyklas, išlaikant tokį patį priešmokyklinio ugdymo modelį, kaip ir lopšeliuose – darželiuose, veikiantį 10 val. 30 min. per dieną. Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, toks sprendimas priimtas didėjant ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikiui ir trūkstant vietų miesto lopšeliuose – darželiuose. Vyresniuosius vaikus perkėlus į mokyklų patalpas, dviejuose lopšeliuose – darželiuose bus galima suformuoti po vieną papildomą grupę vaikams nuo vienerių iki penkerių metų.
Visgi šio klausimo svarstymas sulaukė Tarybos narių Loretos Jakinevičienės, Liudos Šeškuvienės, Arūno Vaidogo pasipriešinimo. L.Jakinevičienė priekaištavo Švietimo skyriaus vedėjui, kad toks svarbus, tėvelius palikęs nežinioje klausimas Tarybos nariams buvo pateiktas paskubomis. Jai pritarė ir A.Vaidogas, abejodamas, ar šis klausimas su tėvais buvo išsamiai aptartas visuotinių susirinkimų metu. Politikų teigimu, tėvai nežino, kokios mokytojos ugdys priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus, jie susirūpinę, ar mokyklose bus jiems sudarytos sąlygos miegoti, ar jie gaus šiltą maistą ir pan.
R.Zailskas pabrėžė, kad su priešmokyklinukų tėvais kalbėta, jiems atsakyta į rūpimus klausimus, atsižvelgiant į jų pageidavimus, mokyklose bus sudarytos tinkamos sąlygos vaikų ugdymui ir poilsiui.
A.Vaidogas siūlė klausimą dėl priešmokyklinio ugdymo grupių mieste perkėlimo iš darželių į mokyklas atidėti, siūlymui suformuluoti prireikė dešimties minučių pertraukos, tačiau balsavimo metu jis nesurinko balsų daugumos.

Kultūros ir sporto įstaigų aktualijos

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Neringa Garmuvienė ataskaitoje įvardino pagrindines veiklos problemas, kurios bendros beveik visoms rajono kultūros ir laisvalaikio įstaigoms. Tai – trūksta lėšų materialinės bazės stiprinimui, nėra už ką įsigyti muzikos instrumentų, garso ir apšvietimo aparatūros, koncertinių rūbų, darbo ir repeticijų patalpos prastai šildomos. Šios problemos politikams nėra naujiena. Visgi opozicijos atstovė Loreta Jakinevičienė nustebo ir gėda pavadino tą faktą, kad Balbieriškio KLC pastatas iki šiol neturi lentelės su įstaigos pavadinimu. Juolab kad balbieriškiečiai garsėja gražiomis kultūrinėmis tradicijomis, nemažai žiūrovų pritraukiančiais tradiciniais renginiais ir neslepia ambicijų kurti modernią kultūros įstaigą.
Jiezno KLC direktorės Dalios Vertinskienės ataskaita paliudijo apie aktyvią kultūrinę, projektinę veiklą, kurioje didelis dėmesys skiriamas Jiezno krašto istorijos, etnokultūros pažinimui. 2017 m. centras dirbo pagal šiuos prioritetus: tobulino teikiamų paslaugų kokybę, kėlė darbuotojų kvalifikaciją, didino profesionalių menininkų parodų skaičių, aktyvino darbą su jaunimu. Išskirtinis dalykas – Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras atnaujino savanorystės akreditaciją, ir pernai du jaunuoliai dirbo savanoriais renginių organizavimo srityje.
Stakliškių KLC direktorė Asta Keblikienė pasidžiaugė, kad startuoja pastato renovacijos projektas. Ji vylėsi, kad per artimiausius dvejus metus KLC taps modernia kultūros įstaiga. Nuo rajono centro nutolusioje seniūnijoje nelengvu iššūkiu tampa ir darbuotojų paieška, todėl keliamas prioritetinis tikslas suformuoti kompetentingą kolektyvą.
Darbuotojų kompetencija aktuali ir ten, kur darbo aplinka sutvarkyta. Prienų KLC direktorė Virginija Naudžiūtė pabrėžė, kad vienas iš svarbiausių jos tikslų – atnaujinti arba personalą, arba jo žinias, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimus, taip pat ir projektinėje veikloje, pritraukiant papildomų finansavimo šaltinių.
Jos teigimu, vieni renginiai yra populiarūs ir turi savo nuolatinę auditoriją, tačiau didesnio žiūrovų dėmesio nesulaukia etnokultūriniai bei profesionaliojo meno renginiai, todėl reikia ieškoti, kaip patraukliau juos pristatyti, kaip užsiauginti žiūrovus.
Po Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorės Daivos Čepeliauskienės ataskaitos užsimezgusioje diskusijoje išryškėjo pagrindinė bibliotekos ir jos filialų problema – mažėjantis skaitytojų, ypač vaikų, skaičius. Todėl taupant įstaigų išlaikymui skirtas lėšas, vienai bibliotekininkei gali tekti aptarnauti ir dvi kaimo bibliotekas. Tokia situacija buvo susidariusi Pieštuvėnuose, kur vieną kartą per savaitę atvykdavo Užuguosčio bibliotekininkė, dėl to Tarybos narė L.Jakinevičienė išsakė susirūpinimą. Kaip teigė D. Čepeliauskienė, esant gyventojų mažėjimo tendencijai, ateityje teks peržiūrėti ir optimizuoti kaime veikiančių bibliotekų tinklą. Apie tai, kad savivaldybei būtina pasverti prioritetus – uždaryti ar sujungti mažas kaimo bibliotekas, renovuoti likusias, prakalbo ir meras Alvydas Vaicekauskas.
Prienų krašto muziejaus direktorės Lolitos Batutienės rūpestis – baigti muziejaus ekspozicijų modernizavimo darbus, suaktyvinti edukacinę veiklą jo padaliniuose. Direktorė ataskaitoje atkreipė politikų dėmesį į tai, jog muziejui stinga rankų nemažoms muziejaus padalinių teritorijoms sutvarkyti ir prižiūrėti. Jos teigimu, Vinco Mykolaičio – Putino gimtosios sodybos-muziejaus prižiūrėtoja šiuo metu dirba 0,5 etato. 2017 m. atnaujinta ekspozicija kasmet sulaukia vis didesnio lankytojų skaičiaus, dažnai juos tenka priimti ir po darbo valandų bei savaitgaliais. Teritorija apima 1,2 ha plotą, kurį reikia šienauti vasarą, o žiemą nukasti sniegą.
Todėl atsižvelgiant į muziejaus prašymą, kitu Tarybos sprendimu muziejaus padalinyje Pilotiškėse nuo 2018 m. balandžio 1 d. papildomai įsteigta 0,5 etato ir nustatytas didžiausias leistinas Prienų krašto muziejaus pareigybių skaičius – 15,75.
Prienų kūno kultūros ir sporto centro direktorius Audronis Deltuva savo ataskaitoje akcentavo ne tik mūsų rajone, bet ir Respublikoje aktualią problemą – sunku surasti aukštos kvalifikacijos trenerių. Todėl jis džiaugėsi, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. po pokalbių su Prienų rajono savivaldybės vadovais bei savivaldybės kontroliere pavyko rasti visiems tinkamą sprendimą. Trenerių atlyginimai rugsėjo – gruodžio mėn. mokėti iš įstaigos papildomų lėšų. Padidinus atlyginimus, pavyko išsaugoti esamus trenerius ir pasikviesti keletą naujų specialistų.
Direktorių džiugina ir Sporto arenos užimtumas, beveik kiekvieną savaitgalį salė yra nuomojama įvairių sporto šakų čempionatams. Todėl 2017 metais gauta 96,7 tūkst. eurų pajamų (2016 m. – 21 tūkst.).
A.Deltuva pabrėžė, kad į grupes priimami visi norintieji sportuoti, atsakė į Tarybos narių klausimus dėl teniso aikštyno užimtumo, užsiėmimų apmokestinimo ir futbolo situacijos rajone.

Sveikatos priežiūros ir medicinos įstaigos dirba nenuostolingai

Tarybos komitetuose svarstant asmens sveikatos priežiūros centrų ir gydymo įstaigų veiklos ataskaitas, Tarybos nariai daugiausia klausimų turėjo Jiezno PSPC vadovui. Kadangi dėl pateisinamų priežasčių P. Rimkus į Tarybos posėdį neatvyko, jo ataskaita atidėta kitam kartui. Likusių įstaigų ataskaitos sklandžiai patvirtintos.
Balbieriškio PSPC direktorė Angelė Sidaravičienė sakė, kad 2017 metais prie įstaigos buvo prisirašę 1729 pacientai. Savo ataskaitoje ji apgailestavo, kad dėl natūralių priežasčių (gyventojų miršta kelis kartus daugiau negu gimsta) kasmet pacientų skaičius sumažėja vidutiniškai 5 proc. Didelė problema įstaigai yra nedrausti pacientai. Pernai 113 asmenų neturėjo sveikatos draudimo. Didžiausią jų dalį sudaro išvykusieji dirbti ir gyventi į užsienį.
Vertinant kelerių praėjusių metų rezultatus, Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje teikiamų slaugos paslaugų, finansuojamų iš savivaldybės, mažėja. Žymiai išaugo darbo užmokesčio fondas dėl atlyginimų medikams didinimo. Pastebimai sumažėjo lėšų poreikis medikamentams ir medicinos priemonėms (naudotos priemonės, gautos kaip parama), komunalinėms paslaugoms (pigiau nupirktas kuras šildymui) ir kt.
Veiverių PSPC direktorė Lina Kazlauskienė pasakojo, kad įstaiga pernai dirbo nenuostolingai, daugumos programų vykdymas atitiko Lietuvos vidurkį. Per metus gauta 155 490 tūkst. eurų už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, slaugos paslaugos teiktos ne tik stacionare, bet ir namuose. 2017 m. viršyta sutartinė suma su Kauno TLK taip pat buvo apmokėta. Tuo tarpu globos lovų užimtumas pernai siekė 3,7 proc., 2016 m.- 6,2 proc. 2017 m. vos ne perpus sumažėjo finansavimas iš savivaldybės už laikinosios slaugos paslaugas, lovadienių sumažėjo 929. Ambulatorijoje per metus pas gydytojus dėl ligos ir prevenciniais tikslais apsilankė 15307 pacientai, daugiau klientų sulaukė bendrosios praktikos odontologas (3094).
2018 metais keliami uždaviniai išlaikyti teigiamą įstaigos veiklos finansinį rezultatą, pritraukti papildomų finansavimo šaltinių (taip pat ir ambulatorijos pastato renovacijai), teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti darbo sąlygas darbuotojams ir kt.
Stakliškių PSPC direktorė Jūratė Studinskienė pasidžiaugė, kad kaimiškoji sveikatos priežiūros įstaiga dirba be finansinių problemų, tačiau susiduria su demografinėmis problemomis, dėl kurių sumažėjo prie įstaigos prisirašiusių asmenų skaičius. 31 proc. visų prisirašiusiųjų yra vyresni nei 65 m. asmenys, kurių sveikatos priežiūra turi tam tikrų ypatumų: daug sergančių lėtinėmis ligomis, sunkesnės ligų formos ar stadijos, dažni paūmėjimai, dažniau lankosi gydymo įstaigoje, jiems reikalinga didesnė ne tik medicininė, bet ir socialinė pagalba. Daugiau pacientų, kuriems skiriamas specialus poreikis nuolatinei slaugai ar nuolatinei priežiūrai. Pas šeimos gydytoją eilių nėra, pas odontologą tenka laukti dvi savaites.
Stakliškių PSPC sudaręs sutartį su VšĮ Prienų PSPC – dėl psichiatro paslaugų, akušerio – ginekologo ir skiepų kabineto paslaugų. Po darbo valandų ir nedarbo dienomis medicinines paslaugas Stakliškių krašto gyventojams pagal sutartį teikia VšĮ Prienų ligoninė. Pasak direktorės, dar yra kur pasistengti, kad kuo daugiau gyventojų dalyvautų nemokamose sveikatos priežiūros prevencinėse programose.
VšĮ Prienų ligoninė direktorė Jūratė Milaknienė pabrėžė, kad pernai gydymo įstaiga įvykdė sutartinius įsipareigojimus ligonių kasoms, prioritetinių paslaugų buvo suteikta daugiau, nei numatyta sutartyse (už 68296 eurus). Kadangi ne už visas viršsutartines ambulatorines paslaugas iš PSDF biudžeto apmokama pilnai, ligoninė pernai negavo 16015 Eur. Direktorė apgailestavo dėl nepilnai įsisavintų lėšų, skirtų stacionariniam gydymui, diabetinės pėdos priežiūrai, dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugų teikimui.
Anot direktorės, ligoninėje geri lovos užimtumo, vidutinės gulėjimo stacionare trukmės rodikliai. Tai rodo, kad šiuo metu ligoninėje yra optimalus lovų skaičius. Stacionare gydytų pacientų skaičius nuo 2013 m. nežymiai didėja, tuo tarpu vidutinės tiesioginės išlaidos vieno paciento ištyrimui ir gydymui mažėja. Direktorės nuomone, tai reiškia, kad ieškoma būdų, kaip nebloginant kokybės, paslaugas suteikti pigiau, racionaliai naudojant išteklius.
Ligoninėje pernai atlikti du neplaniniai auditai pacientų diagnostikos ir gydymo kokybei įvertinti. Audito grupė nuolat vykdo pacientų apklausas. Jie gali pareikšti savo nuomonę apie teikiamas paslaugas ligoninės internetiniame puslapyje esančioje anketoje ar parašyti savo atsiliepimą ir palikti jį ligoninės apklausų dėžutėje arba atsiliepimų knygoje. Kiekvienas neigiamas atsiliepimas yra aptariamas skyrių susirinkimų, Gydymo ir Slaugos tarybų posėdžių metu. Pernai pacientų skundų raštu nebuvo, situacijos, aprašytos spaudoje, buvo ištirtos ir, J.Milaknienės teigimu, padaryta išvada, kad paslaugos suteiktos teisingai. Direktorė pripažino, kad daugiausia pretenzijų sulaukiama savaitgaliais. Kadangi Prienų PSPC nedirba šeštadieniais, pasijutusieji blogai plūsta į ligoninės Priėmimo skyrių. Direktorė tikino, kad kartais sulaukiama net iki 60 -ties pacientų per dieną, jiems tenka palaukti, kol bus suteikta pagalba. Todėl vienas iš ligoninės prioritetinių tikslų – siekti, kad didėtų pacientų pasitenkinimas asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.
Tarybos narių paklausta apie rajoninės ligoninės ateitį, J.Milaknienė teigė, kad šiuo metu įstaigos veiklos modelis optimalus, pasisekė išsaugoti reikiamas medicininės pagalbos rūšis, tarp jų – ir Vaikų skyrių su skubia pediatrine pagalba.
Kokių planų Sveikatos apsaugos ministerija turi dėl rajono ligoninių ir jose teikiamų paslaugų, direktorė tikisi sužinoti gegužę vyksiančiame sveikatos forume.
Politikams už 2017 metų veiklą atsiskaitė ir Prienų PSPC direktorius Artūras Ivanauskas. Jo teigimu, pernai prie PSPC buvo prisirašę 11634 pacientai, per dvejus pastaruosius metus jų skaičius sumažėjo 256. Pagrindinės mažėjimo priežastys – emigracija ir darbingo amžiaus asmenų bei studentų persikėlimas į didmiesčius. Kita vertus, apsilankymų centre skaičius padidėjo 19,6 proc.
VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pernai dirbo pelningai, todėl turėjo galimybių didinti darbuotojų atlyginimus, įsigyti naujos įrangos. Visiems įstaigos darbuotojams darbo užmokestis vidutiniškai padidėjo 11,6 proc.
Centras išsaugojo turėtą struktūrą: suaugusiųjų ir vaikų polikliniką, odontologinę polikliniką, greitosios medicinos pagalbos skyrių, psichikos sveikatos centrą, ambulatorijas (Išlaužo ir Šilavoto), medicinos punktus (Strielčių, Pakuonio, Naujosios Ūtos). Nuo 2017 m. birželio nedirba Jiestrakio medicinos punktas, jo aptarnautos teritorijos gyventojai paslaugas gauna Šilavoto ambulatorijoje. Neketinama atnaujinti Pakuonio medicinos punkto veiklos. Nors kiti kaimo medicinos punktai nuostolingi, jie išlaikomi iš kitų padalinių veiklos lėšų.
Vykstant greitosios medicinos pagalbos dispečerinių stambinimui, įstaigos direktoriaus tikslas rajone išsaugoti Greitosios medicinos pagalbos skyrių, nes iškvietimų į namus nemažėja. Nuolat dirba trys brigados, prie jų išlaikymo savomis lėšomis prisideda ir PSPC.
2017 m. į VšĮ Prienų ligoninę atvežta 3074 asmenys, į Kauno miesto ligonines – 2631 asmuo, pervežamų pacientų skaičius išaugo. Iš viso į ligonines atvežti 5776 asmenys, iš jų stacionarizuoti 3374. Todėl direktorius ketina stiprinti šią grandį. Iš SAM planuojama gauti du naujus GMP automobilius, nepilnai aprūpintus įranga, bus atliktas skyriaus patalpų remontas.
Kadangi Prienų ligoninės ir Prienų PSPC vadovų kadencija baigėsi, Taryboje patvirtintas Konkursų viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra Prienų rajono savivaldybė, direktorių pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo aprašas bei paskelbti konkursai.

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *