Liedimų – higienos pasų apžvalga ir analizė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriui (toliau – Prienų skyrius) viena iš numatytų veiklos plano priemonių yra „Stiprinti aplinkos veiksnių galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevenciją, teikiant administracines paslaugas, susijusias su leidimų, licencijų ir kitų dokumentų išdavimu“. Prienų skyrius vykdo Leidimų-higienos pasų (toliau – LHP) sąlygų laikymosi priežiūrą ir dalyvauja LHP išdavimo procese Prienų rajono ir Birštono savivaldybių teritorijose. LHP – tai dokumentas, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Dokumento išdavimo tvarka yra nustatyta LHP išdavimo taisyklėse (toliau -taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje yra nurodomos veiklos rūšys, kurias leidžiama vykdyti tik turint LHP. Šiuo metu yra 14 veiklos rūšių tai: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla; ligoninių veikla; kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro; ugdymo veikla; stacionarių suaugusiųjų ir vaikų globos ir slaugos įstaigų veikla; apgyvendinimo paslaugų veikla; grožio paslaugų veikla; soliariumų paslaugų veikla; sporto klubų paslaugų veikla; pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla; skalbyklų paslaugų veikla; kosmetikos gaminių gamyba; žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla; stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose. Per 2017 m. 11 mėnesių Prienų skyrius išdavė 29 LHP, surašė 30 ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymų, patikslino 8, sustabdė 2 ir panaikino 22 LHP.

LHP ūkinę komercinę veiklą vykdantiems subjektams pradėti išdavinėti nuo 1996 m. Per šį laikotarpį ne kartą keitėsi taisyklėse numatytos tvarkos, veiklos rūšys, galiojimo terminai. Nors paskutinis taisyklių pakeitimas buvo 2010 m., ūkio subjektai pastoviai turi klausimų dėl LHP išdavimo reikalavimų. Prienų skyrius šiuo klausimu teikia konsultacijas. Per 2017 m. 11 mėn. ūkio subjektams buvo suteiktos 42 konsultacijos. Atlikus paklausimų apibendrinimą, pateikiame pagrindinius dominančius aspektus dėl LHP išdavimo.

LHP išduodamas neribotam laikui. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo numato vykdyti ūkinę komercinę veiklą keliose vietose, esančiose skirtingais adresais, išduodami atskiri LHP kiekvienam adresatui. Pareiškėjas LHP išduodančiai institucijai pateikia: nustatytos formos paraišką; fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla; patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais. Jei tuo pačiu adresu numatoma vykdyti kelias skirtingas ūkinės komercinės veiklos rūšis, kiekvienai iš jų pateikiama atskira paraiška. Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo atkreipti dėmesį į patalpų, kuriose numatoma vykdyti veikla, paskirtį. Taisyklėse nurodoma, kad LHP neišduodamas, jeigu patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma LHP. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio mėn. 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintas „Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas“ numato tam tikras išlygas ugdymo veiklai, grožio paslaugų veiklai ir sporto klubų paslaugų veiklai, kai nereikia keisti patalpų paskirties. Patalpų paskirtis nekeičiama, jei šias veiklas planuojama vykdyti viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio paskirties pastatuose ar patalpose.

Kita svarbi LHP išdavimo dalis yra jų tikslinimas, galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas. LHP patikslinamas, jei pasikeičia juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją ar kiti su vykdomos veiklos sąlygomis susiję duomenys (rekvizitai). Norintieji patikslinti LHP jį išdavusiai institucijai pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma) ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitimus. Galiojimas sustabdomas, jeigu valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo per nurodytą terminą nepašalina trūkumų ir, jei pats LHP turėtojas pateikia prašymą dėl sustabdymo. Ypač tai aktualu, kai dėl susiklosčiusių aplinkybių (pvz. vaiko auginimo atostogos, išvykimas į užsienį ir pan.) veikla nevykdoma ilgesnį laiko tarpą. LHP panaikinamas, jei jo turėtojas pateikia prašymą, juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, jei asmuo per 6 mėn. nuo LHP sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų pašalinimo ir neteko teisės naudotis patalpomis ar įranga. Veiklos vykdytojams reikia priminti, kad jie patys atsakingiau elgtųsi dėl LHP sustabdymo ar panaikinimo, kai nėra vykdoma veikla.

Negavus tinkamos informacijos, veiklos vykdytojų objektai gali būti įtraukiami į visuomenės sveikatos kontrolės planą – grafiką, o tai sudaro nepatogumų tiek priežiūros institucijoms, tiek patiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Dėl LHP išdavimo galima kreiptis į Nacionalinio visuomenės sveikatos cento prie SAM Kauno departamento Prienų skyrių, adresu J.Brundzos 12a, Prienai, tel. (8 319) 51162; el.p. prienai@nvsc.lt .

Almiras Skiauteris

Kauno departamento

Prienų skyriaus vedėjas 

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *