Atviras laiškas

Diskusiją tęsiame ir sakome – to dar nebuvo, kad Prienų rajono žemdirbiai nerastų sutarimo su rajono savivaldybe. Iki šiol atvirai Savivaldybę niekino ir žemino tik apsišaukėlis Prienų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis.
Prienų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo duomenimis niekada nebuvo registruotas ( 2017-07-27 išrašas). Rajono žemdirbių asociacijos ataskaitiniai susirinkimai, kaip numato įstatai, nė karto nebuvo renkami ir nėra žinoma, kas yra Žemdirbių asociacijos valdybos nariai (įstatuose numatyta jų dvylika), kokią veiklą ji vykdo. Taip pat keisti dalykai vyksta ir Prienų ūkininkų sąjungos veikloje, ataskaitinį susirinkimą už 2016 metus pavyksta surengti tik iš trečio karto. Mistiškai didėja ūkininkų sąjungos narių skaičius, jį didinant „Sofos ūkininkais“ ir šeimų nariais. Nuo pirmojo ataskaitinio susirinkimo iki trečiojo narių skaičius didėja nuo 105 iki 135. Neduoda pasitikėjimo ūkininkų sąjunga viešumo stoka ir informacijos slėpimas. Nariams, norint susipažinti su ūkininkų sąjungos narių sąrašu, posėdžių protokolais ir kita dokumentacija, priimami sprendimai, draudžiantys daryti dokumentų kopijas, sukuriamos dirbtinės kliūtys nariams gauti informaciją, nežiūrint į tai, kad tokie veiksmai prieštarauja Prienų ūkininkų sąjungos įstatams ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui. Už 2015 metus ūkininkų sąjungos ataskaitinis susirinkimas iš viso nebuvo šaukiamas.
Abiems šiems veikėjams tapus rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos nariais, keisti dalykai pradėjo dėtis ir Prienų rajono savivaldybėje. Meras liko tik jų pageidavimų vykdytoju. Kyla klausimas, kokius strateginius sprendimus Meras su prisijungusiais valstiečiais nori prastumti ar kai ką nuslėpti, jei ryžosi tokiam neapdairiam valstiečių priėmimui į valdančiąją koaliciją? Viso to pasekmės gana liūdnos. Meras ir administracijos direktorius su savo pavaduotoja Rima Zablackiene sudarė sąlygas priverstinai pereiti į kitas pareigas Žemės ūkio skyriaus vedėjui Donatui Šimukoniui. Apie tai jau daug rašyta, nesikartosim. Tačiau laikraštyje „Gyvenimas“ (2017-08-09) išspausdinus Savivaldybės administratoriaus interviu „Pats parašė pareiškimą“ – žemdirbiai daugiau tylėti negali. Visa, ką minėtame interviu teigia p. E. Visockas, yra tik nešvarus melas. Kaip gali administracijos direktorius neturėdamas įrodymų teigti, kad D. Šimukonis ir A. Rinkevičius 2017 m. birželio mėn. 9 d. buvo neblaivūs. Kai tuo tarpu darbuotojai dirbo jiems priklausantį darbą. Dar keisčiau atrodo ir juoką kelia „Valstiečių laikraštyje“ tikrovės neatitinkanti informacija, kuri neparemta jokiais faktais ir įrodymais. Turbūt ir administracijos direktorius, ir jo pavaduotoja net nežino, kuriame aukšte yra Žemės ūkio skyriaus kabinetai, kad savivaldybėje įrengta įėjimo – išėjimo fiksavimo sistema, savivaldybė ir jo prieigos yra filmuojamos. Keistesnių kaltinimų, kad iššoko pro langą, turbūt ir neįmanoma sugalvoti. Daugiau negu keista, kad savivaldybėje visoms komisijoms dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo pirmininkauti skiriama administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, kuri pati yra įsivėlusi į keistas istorijas, dėl kelio, vedančio pas vieną gyventoją Užuguosčio remonto, dėl neaiškaus tarybos sprendimo dėl patalpų buvusios Užuguosčio mokyklos perdavimo priėmimo ir pakeitimo. Sprendimas taryboje po mėnesio buvo keičiamas ir šiai dienai yra neaišku, kas koregavo sprendimo projektą. Nereikia pamiršti, kad Rima Zablackienė yra netekusi rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimo (balsavimas dėl R. Zablackienės atleidimo 12 už, 12 prieš, 1 susilaikė). Gal vertėtų sudaryti komisiją atliekų tvarkymo problemoms spręsti, nes kaimo gyventojus jau šokiravo didesnės sąskaitos už atliekų tvarkymą.
Sąžinė turėtų graužti p. M. Butkevičių „Valstiečių laikraščiui“ teigiant, kad D.Šimukonis vengė susirinkimų su žemdirbiais, buvo arogantiškas, į susirinkimus ateidavo tik pietų. Turbūt Jums pačiam svarbiausia ir terūpėjo vakarienė, bet ne pokalbiai su žmonėmis, ieškojimas galimybių, kaip palengvinti žemdirbiams dalią. Turbūt jau pamiršote keleto metų senumo įvykius, kai tapote ūkininkų sąjungos pirmininku, o sąjunga jau buvo beveik išregistruota iš registro, įstatai ir visa dokumentacija 20 metų senumo. Ar ne D. Šimukonio kabinete su tuometinių ūkininkų sąjungos tarybos narių (S. Krūvelienės, R. Mykolaičio, V. Rasimo, V. Raižio ir kt.) pagalba buvo rengiami nauji sąjungos įstatai, registracijos dokumentai, gvildenamos žemdirbių problemos. Kai bendromis pastangomis rajono ūkininkų sąjunga prisikėlė iš pelenų, iš jos pradėjo mokytis kitų Lietuvos rajonų ūkininkų sąjungos, žmonės, turintys ir išsakantys savo nuomonę, Prienų ūkininkų sąjungoje tapo nereikalingi. Kas dabar liko iš Prienų ūkininkų sąjungos? Dirbtinai pritraukiami M. Butkevičiui ir J. Vilioniui lojalūs nariai, beje, jie atleidžiami nuo mokesčių, o senbuviai ir prisidėję prie ūkininkų sąjungos veiklos yra priverčiami ją palikti – pavyzdžiui, P. Jaloveckas, turintis negalią, ir R. Mykolaitis išbraukti iš narių pažeidžiant įstatus ir visus įstatymus. Nariai, išsakantys savo nuomonę, kuri nesutampa su M. Butkevičiaus ar J. Vilionio nuomone, verčiami aiškintis, kodėl taip pasielgė, priekaištaujama jiems ir t.t.
Įvėlė J. Vilionis ir M. Butkevičius ( J. Vilionio vieši pasisakymai, kad bus auditas, tada pamatysite, kas bus ir t.t., J. Vilionio pasitikimas auditoriaus prie savivaldybės ir vaikščiojimas paskui auditorių) į šį purviną reikalą ir žemės ūkio ministrą Bronių Markauską, kurį suklaidinote reikalaudami skirti auditą D. Šimukonio veiklai tikrinti. 2017 m. kovo 28 d. žemės ūkio ministro pavedime Nr. 9D – 29 (1.14) nėra nurodytas joks teisinis pagrindimas, kuriuo remiantis pavedama atlikti Prienų r. savivaldybei Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduodamoms savivaldybėms) funkcijoms skirtų lėšų panaudojimą. Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento nuostatų, patvirtintų 2015 m. balandžio 15 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-493, nei uždaviniuose, nei funkcijose nėra nurodyta, kad atlieka savivaldybių patikrinimus ir auditus. Nuostatų 8.1 punkte, 8.2 punkte, 9.1 punkte nurodyta, kad tikrina, vertina, audituoja ministeriją, jos valdymo sričiai priskirtas valstybines institucijas, įstaigas, valstybės įmones. Iki šios dienos deleguotų lėšų naudojimo ŽŪM audito departamentas netikrino nė vienoje savivaldybėje, šios srities patikrinimus atlieka valstybės kontrolė. Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia valdžios institucijoms (išskyrus valstybės kontrolę) kištis į savivaldybių reikalus. Audito ataskaitoje 18 išvadų (pridedama), tačiau daugumoje išvadų konstatuojama bendra informacija ir faktai: panaudota 160 265 eurai lėšų, funkcijas vykdė 5 savivaldybės ir 8 seniūnijų darbuotojai, melioracijos darbams panaudota 129 000 eurų, visos patikrintos išlaidos yra tinkamos ir gali būti finansuojamos, skirstant lėšas melioracijos darbams laikytasi taisyklėse numatytų reikalavimų, avarinių gedimų remonto sąrašas suderintas su VĮ Žemės fondu ir t.t. Ir tik trijose išvadose minimi mažareikšmiai ir formalūs neatitikimai. Dalis neatitikimų įvykę tuo laikotarpiu, kai Žemės ūkio skyriaus vedėjas buvo kasmetinėse atostogose. Pagal audito išvadas kompleksinį patikrinimą atliko savivaldybėje ir VĮ Žemės fondas, patikrinimo išvada: esminių pastabų dėl vykdomų funkcijų nėra. Keistai atrodo ir audito išvados atsiuntimas į savivaldybę praėjus net dviem su puse mėnesio po termino, nurodyto auditui atlikti. Ministras neturėjo toleruoti savo bendrapartiečių užgaidų. Dėl J. Vilionio ir M. Butkevičiaus užgaidų rajono Žemės ūkio skyriaus veikla paralyžiuota, dėl to kenčia rajono žemdirbiai, trukdomi svarbūs darbai, nėra pas ką gauti informacijos. Ministras, matyt, sąmoningai nepriėmė į priėmimą iš anksto užsirašiusių rajono žemdirbių – gegužės 27 d. priėmimą atšaukė.
Visas padorumo ribas peržengė korespondento Albino Čapliko 2017-08-09 d. straipsnis „Valstiečių laikraštyje“. Taip elgtis ir taip rašyti tikrovę neatitinkančius faktus niekas Jums nesuteikė teisės. Pasikalbėkite su rajono ūkininkais, bet ne su Butkevičiumi, Vilioniu, Visocku ir Zablackiene, bet su dorais ir sąžiningais žemdirbiais, jie Jums atvers akis. Reikalaujame paneigti šį straipsnį. Norime Jums, A. Čaplikai, priminti, kad 2007 metais rajono laikraščio „Gyvenimas“ skaitytojų Donatas Šimukonis išrinktas rajono metų žmogumi. Donatas Šimukonis yra išrinktas į Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto narius, paskirtas į Žemės ūkio ministerijos sudarytą Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų koordinavimo ir probleminių klausimų nagrinėjimo komisiją, projektų atrankos komiteto pakaitinius narius. Už gerą ir nepriekaištingą darbą apdovanotas Žemės ūkio ministerijos padėkos raštu. D. Šimukonis septynerius metus vadovavo rajono savivaldybės viešųjų pirkimų komisijai, ir nė vienas pirkimas nebuvo pripažintas atliktu netinkamai, nors šį darbą tikrina Viešųjų pirkimų tarnyba, finansuojančios institucijos. Metus laiko vadovavo dviem skyriams ir darbą atliko tinkamai. Taigi, ar gali žmogus prarasti kvalifikaciją ir taip „sugesti“ per vieną ar du mėnesius, į valdančiąją koaliciją atėjus naujiems nariams? Gal viską gadina koalicijos naujieji du nariai? D. Šimukonis vienas iš kvalifikuočiausių skyriaus vedėjų Savivaldybėje. Už šias savybes jį gerbia ir vertina žemdirbiai.
Artėja rinkimai, manome, kad valdančiajai koalicijai Prienuose tai nedaro garbės skleidžiama dezinformacija, atleidinėjami kompetentingi darbuotojai, tenkinant asmenines ambicijas. Tikime, kad valdančioji Savivaldybės tarybos koalicija ir opozicija principingai įvertins mūsų atvirą laišką.
Kadangi tokia situacija rajono Savivaldybėje toliau tęstis (skyrius šiuo metu tinkamai neatlieka funkcijų, stringa melioracijos darbų atlikimas ir t.t.) negali, žemdirbiai reikalauja:
1. Donatui Šimukoniui grįžti į Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas, savivaldybei patenkinti jo prašymą.
2. Savivaldybės tarybai spręsti klausimą dėl administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko ir administratoriaus direktoriaus pavaduotojos R. Zablackienės tinkamumo eiti pareigas;
3. Savivaldybės merui A. Vaicekauskui ir Tarybos valdančiajai daugumai nepaisyti ir netenkinti neteisėtų ir asmeninių J. Vilionio ir M. Butkevičiaus pageidavimų ir norų;
4. M. Butkevičiui atsistatydinti iš Prienų ūkininkų sąjungos Pirmininko pareigų kaip praradus pasitikėjimą žemdirbių tarpe. Pasitikėjimo praradimą įrodo merui įteikti trijų šimtų su viršum žemdirbių parašų.
Priedai: 1. Audito išvados kopija. 2. LR Juridinių asmenų registro 2017-07-27 d. išrašo kopija.
Pasirašo: Petras Jaloveckas, Arvydas Gustaitis, Jonas Vilčinskas, Arūnas Kimbirauskas, Juozas Vaitukaitis, Algis Čerkauskas, Ričiardas Pažėra, Ričardas Mykolaitis, Vidmantas Rasimas, Vytautas Raižys, Sigitas Šiupšinskas, Rolandas Mykolaitis, Julius Židanavičius.
(Kalba ir stilius netaisyta)


Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko komentaras
į ūkininkų Atvirą laišką:
Atsakydamas į ūkininkų atvirą laišką noriu pareikšti, kad nuoširdžiai dirbu ir atlieku savo pareigas vadovaudamasis įstatymais ir Prienų krašto žmonių interesais.
Stebiuosi kai kurių ūkininkų politikavimu ir neatsakingais pareiškimais bei iš piršto laužtais kaltinimais, kurie tęsiasi dar nuo š.m. kovo mėnesio. Jau ankstesnėse „Gyvenimo“ publikacijose rašiau, kad dėl buvusio Žemės ūkio skyriaus vedėjo Donato Šimukonio nusižengimo administracija vykdo tyrimą, kuris užsitęsė dėl jo labai ilgų atostogų ir nedarbingumo. Apie atvirame laiške minimą D. Šimukonio prašymą priimt į Žemės ūkio skyriaus vedėjus pirmą kartą girdžiu (yra tik jo jau patenkintas prašymas administracijos direktoriui pereiti dirbti į Investicijų skyrių specialistu).
Kviečiu ūkininkus, kurie taip beatodairiškai gina D.Šimukonį ir neteisingai kaltina Savivaldybės darbuotojus ir tarybos narius, nustoti taip elgtis ir pradėti konstruktyviai bendrauti. Siūlau patiems aktyviau dalyvauti įvairių ūkininkų asociacijų, vietos bendruomenių veiklose ir ten spręsti kylančias problemas bei kartu priimti jums aktualius sprendimus.


Parodykit savo veiklą
Pagaliau išryškėjo, kas buriasi po buvusio Žemės ūkio skyriaus vedėjo Donato Šimukonio gynėjų vėliava, nes jau buvo galima galvoti, kad kuriasi koks nors slaptas judėjimas.
Nežinau, ko siekiama neigiant tai, kas buvo. Žemdirbių asociacija buvo, yra ir protokolai, paliudijantys apie tai, kad buvau išrinktas jos pirmininku. Kai nusprendėme, kad užtenka vienos organizacijos – ūkininkų sąjungos, jos veiklą sustabdėme. Labai gaila, kad laiško autoriai, ypač pieno gamintojai, pamiršo dar ne tokius senus Kalvarijos įvykius, kai buvau ir teistas už žemdirbių akcijos organizavimą. Po šios akcijos ir kitų žygių Lietuvos pieno gamintojams buvo skirta 56 milijonai litų. Tada kažkodėl niekas nesakė, kad aš neteisėtai išrinktas.
Kaip ir dabar nekalba apie tai, kad gal neteisėtai vadovauju Lietuvos pieno gamintojų asociacijai, kovojančiai už pieno gamintojų interesus ne tik šalyje, bet ir Europos Sąjungos institucijose. Neabejoju, kad ir tarp šio laiško autorių taip pat yra pasinaudojusių parama iš krizės metu pieno sektoriui iškovotų 300 mln. eurų. Matyt, jie tiesiog pamiršo.
Būsiu nekuklus, bet tikrai manau, kad esu daugiau nuveikęs dėl Lietuvos žemdirbių gerovės nei visi pasirašiusieji kartu. Šiandien noriu paklausti kad ir Vidmanto Rasimo, kaip gyvuoja jo vadovaujamas kooperatyvas „Javas“, ką jis nuveikė kaip Lietuvos grūdų augintojų asociacijos Prienų skyriaus pirmininkas, kiek būdamas Prienų rajono savivaldybės tarybos nariu dėjo pastangų, kad didėtų Kaimo reikalų rėmimo fondas. Kiek žinau, tada kartu su parama smulkiam verslui fondui buvo skiriama apie 10 000 litų. Šiemet ūkininkų paramai skirta 30 000 eurų.
Galėtų apie savo visuomeninę veiklą garsiai pasisakyti ir kiti „tryliktuko“ nariai. Arba bent jau apie tai, kiek kai kurie iš jų gavo melioracijos remonto darbams skirtų lėšų, kiek „pasiėmė“ iš Kaimo rėmimo programos. Gal tada ir paaiškėtų, kodėl jiems taip svarbu, kas užims Žemės ūkio skyriaus vedėjo kėdę?
Mums, žemdirbiškų organizacijų vadovams, svarbu tik viena, kad konkursą Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigoms užimti laimėtų kompetentingas, norintis ir gebantis dirbti specialistas. Ir tai nuspręs ne Martynas Butkevičius, Jonas Vilionis ar keli „įtakingi“ ūkininkai, bet savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Mums, žemdirbiams, labiau verta galvoti, kaip įveiksime laukiančius iššūkius, susijusius su mokesčių reforma, kaip gebėsime apginti savo teises į lygiavertę partnerystę su kitų šalių ūkininkais dėl išmokų suvienodinimo Europos Sąjungos institucijose, kaip spręsime kitas problemas. Laukiam su idėjomis ir pasiūlymais.
Jonas Vilionis
Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas


Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius: pyktis ir kerštas – ne patarėjas
Liaudies išmintis sako, kad pyktis, kerštas ir pagieža niekada nebuvo žmogaus patarėjas. Gyvenimas tai tik patvirtina. Tad įsismarkavusi žemdirbių grupelė ir toliau, matyt, nerims ir, ko gero, sieks, kad Prienų rajone būtų įvestas tiesioginis valdymas, o valdytoju paskirtas vienas iš jų.
Kadangi šiame žemdirbių, tarp kurių yra tik trys ūkininkų sąjungos nariai, pasirašytame laiške yra nemažai dėmesio skirta sąjungos veiklai, noriu atsakyti į jų keliamus reikalavimus ir paneigti neteisingus teiginius.
Manyčiau, jog reikia tik džiaugtis, kad ūkininkų sąjungos gretos didėja ir kad į ją stoja ir steigiantys naujus arba iš tėvų perimantys ūkius vaikai. Tokie pavyzdžiai, kaip kad ir Vytauto Raižio sūnaus įstojimas į sąjungą, yra daug gražesni, nei, pavyzdžiui, ne kurių ūkininkų bylinėjimasis su vaikais teismuose. Be to, noriu patikslinti, kad laiške pateikti skaičiai – pasikeitę. Šiuo metu mūsų gretos dar pagausėjusios, turime ir naujų pareiškimų, kuriuos svarstysime artimiausiame tarybos posėdyje.
Vienas iš laiško autorių reikalavimų – kad aš turiu atsistatydinti iš pirmininko pareigų. Jis tikrai – ne naujas, bet faktai liudija priešingai. Visuotiniame susirinkime, kai buvo tvirtinama ataskaita, tokio siūlymo neišgirdau, tylėjo ir jame dalyvavę trys šio laiško autoriai. Be to, ne už kalnų ir ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo data, kurio metu sąjungos nariai įvertins pirmininko ir tarybos darbą, tada ir paaiškės, ką jie norės matyti naujos sudėties taryboje, kam patikės pirmininko pareigas, beje, visuomenines ir pakankamai nelengvas. O dabartinės tarybos nariai dirba atsakingai, pagal pasiskirstytas užduotis, teikia pasiūlymus centrinių žemdirbių organizacijų Vyriausybei, Seimui, Žemės ūkio ministerijai rengiamiems dokumentams, teikia informaciją ūkininkams, organizuoja susitikimus ir renginius, dalyvauja rengiamose akcijose. Tenka apgailestauti tik dėl Išlaužo seniūnijai atstovaujančio Ričardo Pažėros, nesilankančio tarybos posėdžiuose, ir taip skriaudžiančio savo krašto ūkininkus, bet, kita vertus, visa ūkininkų sąjungos tarybos veikla yra vieša ir apie tai rašoma vietinėje spaudoje.
Nežinau, kodėl piktinamasi dėl P. Jalovecko ir R. Mykolaičio pašalinimo iš sąjungos narių. Įstatai buvo sugriežtinti dar jiems būnant tarybos nariais. Tuomet buvo nuspręsta, kad dvejus metus nemokėję nario mokesčio ir nepateikę pateisinamų dokumentų, ūkininkai praranda teisę būti sąjungos nariais. Aš galėčiau prisiimti kaltę tik dėl to, kad laukėm penkerius metus. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad panoręs susipažinti su dokumentais Vytautas Raižys tokia teise pasinaudojo, o rodyti dokumentus ne ūkininkų sąjungos nariams ar dalinti draudžia įstatai.
Manau, kad tiesiog amoralu laiško autoriams menkinti buvusių ankstesnių ūkininkų sąjungos tarybų ir jų vadovų darbą. Kiekvienas iš jų dirbo pagal to laikmečio situaciją ir finansines galimybes. Daug dirbo ir Valentinas Jaruševičius, ir Pranas Dekaminavičius ir kiti. Žinoma, buvo ir sudėtingesnių laikotarpių, bet tikrai niekas nesuteikia teisės keliems ūkininkams kalbėti apie pelenų krūva virtusią sąjungą ir sau prisiskirti didelius nuopelnus. Sutvarkyti popierius – tai nereiškia nubraukti viską, kas buvo padaryta, ir padaryta nelengvomis sąlygomis.
Pritariu, kad ūkininkų sąjunga turi ginti visų žemdirbių interesus, Būtent visų, o ne grupelės. Gal todėl praėjusio ataskaitinio susirinkimo metu ūkininkai į tarybą neišrinko ir Donato Šimukonio, nes nepanoro, kad būtų atstovaujama tik arčiau valdininkų esančiųjų interesams. Juo labiau, kad mūsų rajone dominuoja smulkūs ūkiai, kuriems reikia ir daugiau paramos bei pagalbos galvojant apie kooperaciją bei konsolidaciją.
Taip pat noriu priminti, kad, iškilus konfliktui tarp savivaldybės administracijos ir Žemės ūkio skyriaus vedėjo, Prienų ūkininkų sąjungos taryba priėmė sprendimą atsiriboti nuo šio klausimo ir nedalyvauti nei parašų rinkimo, nei kitokiose akcijose. Tai – savivaldybės administracijos reikalas. Noriu tik pastebėti, kad pastaruoju metu, dirbant be buvusio vedėjo D.Šimukonio, Žemės ūkio skyriaus darbas tapo labiau pastebimas, suaktyvėjo ir žemės ūkio specialistai seniūnijose. Apie tai liudija ir paskutinis pavyzdys – Jono Vilionio ūkyje vykęs Respublikinio karvių melžėjų konkurso rajoninis turas. Ko gero, pirmą kartą per dešimt metų pamačiau beveik visų seniūnijų žemės ūkio specialistus ir veislininkystės specialistus, kartu dalyvaujančius renginyje. Manau, kad taip turėtų būti ir bus ateityje.
Ir dar, būtų buvę labai smagu tarp pasirašiusiųjų po šiuo atviru laišku pamatyti ir laišką kūrusių autorių pavardes, nes manau, kad mintis dėliojo ne pasirašiusieji, o kiti.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *