Dešimt Šilavoto plenerų

Vasario 14 -osios vakarą pačioje Kauno miesto širdyje, Rotušės aikštėje esančioje Lietuvos dailininkų są­jungos Kauno skyriaus galerijoje „Meno parkas“, šurmulingai atidaryta Šilavoto „Davatkyno“ plenerų ju­biliejinė paroda „10 Šilavoto plenerų“. Joje eksponuojami tapybos, fotografijos, skulptūros darbai, kurie bu­vo sukurti plenerų metu. Parodoje galima pamatyti daugumos Šilavoto pleneruose dalyvavusių  menininkų darbus.

20140214_183743

Kaip viskas prasidėjo? „Davat­kyno“ šeimininkai bičiuliavosi su tapytoju klasiku – „Angies“ grupės siela – Alfonsu Vilpišausku. Jis lei­do vasaras Dabrišių sodyboje Sar­ginės kaime, Šilavoto Davatkyne, Elzbiecinkos kaime buvusioje Bal­čiukynų sodyboje. Čia nutapė, kaip pats sako, „stiprių“ paveikslų. Po ke­lių vasarų Lincevičiams ir A. Vil­pišauskui kilo idėja, jog į Šilavotą reikėtų pasikviesti daugiau dailinin­kų. Jiems turėtų čia patikti… Prisi­dedant Šilavoto šviesuoliams Re­gi­nai ir Jonui Mikučiauskams, Al­donai Ruseckaitei, Danutei Dai­nienei, Virginijai Maščinskienei, Dai­nai Kriukonienei, girininkui Vi­dui Dereškevičiui  2004 metų rug­pjūčio trečiąjį savaitgalį įvyko pir­masis pleneras Šilavote – „Ir nevesk mūsų į pagundą“. Jame dalyvavo še­ši „Angies“ dailininkų grupės na­riai: Henrikas Čerapas, Ričardas Nemeikšis, Arūnas Vaitkūnas (1956 – 2005), Alfonsas Vilpišaus­kas, Eimutis Markūnas, Antanas Ob­carskas. Anot Šilavoto plenerų kuratoriaus A. Vilpišausko, šiame ple­nere dalyvavo „grynai angiokai“.

Antrasis pleneras 2005 metais buvo skirtas a.a. A. Vaitkūno at­mi­nimui. Jame sklandė prisiminimai apie šį tapytoją. A.Vilpišausko, E. Markūno, A. Obcarsko, Agnės Jon­kutės, Jovitos Aukštikalnytės paveiksluose atsispindėjo bičiulio, kolegos  netekties nuotaikos.

DSC01144Kituose, pamečiui vykusiuose aš­tuoniuose pleneruose, kartu su profesionaliais tapytojais iš visos Lie­tuvos, buvo pakviesti dalyvauti ir jaunieji dailininkai. Šis meno reiškinys sukviečia ir profesionalius menininkus, kilusius iš Šilavoto. Pen­kiuose pleneruose iš eilės da­lyvavo kraštietis, žymus skulptorius Sigitas Straigis. Šiuo metu jo darbai, sukurti vykusių plenerų metu, eks­ponuojami Šilavoto „Davatkyno“ kiemelyje. Trečius metus plenere da­lyvauja fotomenininkas Remigi­jus Treigys. Jis taip pat yra kilęs iš Šilavoto. Čia augęs. Šiuo metu gy­vena Klaipėdoje. Jis pats yra sakęs, jog visuomet džiaugiasi galėdamas palaikyti ryšį su šiuo kraštu, nes čia jo šaknys, čia jo gimtinė. Ple­ne­ruo­se dalyvauja ir šilavotiškis „Davat­kyno“ užaugintas dailininkas Petras Lincevičius, kuris nuo šių metų bus Šilavoto plenerų kuratorius.   De­šimtyje plenerų dalyvavo 30  daili­ninkų. Greta jau išvardintų čia kūrė ir kiti žymūs menininkai. Tai – Ri­man­tė Butkuvė,  Gintarė Uogin­tai­tė, Aušra Andziulytė, Ausma Ban­kauskaitė, Valentinas Ajauskas, Ar­vydas Palevičius, Agnė Jonkutė, Jovita Aukštikalnytė, Darius Ra­kauskas, fotomenininkas Albertas Švenčionis ir kiti.

DSC01019Šilavoto plenerai iš kitų Lie­tuvoje vykstančių plenerų išsiskiria tuo, jog tai yra ne komercinis, o edukacinis renginys. „Davatkyno“ pleneruose mokyklinio amžiaus vai­kai, studentai gali stebėti pro­fesionalių menininkų kūrybinį pro­cesą ir patys dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Vėliau jų darbai ekspo­nuojamai „Davatkyne“ kartu su pro­fesionalų darbais.

Pasak Danguolės Lincevi­čie­nės, „…pirmieji plenerai buvo su­rengti ne dėl meno, bet dėl Šila­voto“. Toks suvalkietiškas naudos ieškojimas padėjo Šilavoto bei gre­timų kaimų gyventojams pamatyti profesionalaus meno gimimą, pa­bendrauti su dailininkais, patiems tiesiogiai priliesti prie meno, o ne mū­sų rajono gyventojams – pažinti Šilavoto miestelį. Šiandieną galime džiaugtis, jog šis meno reiškinys iš­siplėtė, tapo patrauklus ir gerai ži­nomas meno plotmėje, sutraukian­tis ne tik rajono gyventojus, bet ir svečius iš visos Lietuvos.

„Meno parko“ galerijoje vei­kiančioje parodoje „10 Šilavoto ple­nerų“ eksponuojami 28 me­ni­ninkų darbai. Parodoje dalyvauja Alfonsas Vilpišauskas, Valentinas Ajauskas, Aušra Andziulytė, Jovita Aukštikalnytė–Varkulevičienė, Ausma Bankauskaitė, Rebeka Bru­der, Rimantė Butkuvė, Kris­tina Jatautaitė, Agnė Jonkutė, Ed­vardas Krapaitis, Petras Lincevi­čius, Simona Lukoševičiūtė, Eimu­tis Markūnas, Auksė Miliukaitė, Artūras Mitinas, Ričardas Ne­meik­šis, Arvydas Palevičius, Ry­mantas Penkauskas, Darius Ra­kauskas, Sigitas Straigis, Danielė Streikutė, Albertas Švenčionis, Re­migijus Treigys, Gintarė Uogin­tai­tė, Arūnas Vaitkūnas, Vidas Va­lentas, Alfonsas Vilpišauskas.

Viktorija Lincevičiūtė

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *