VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS – NOMINANTAI

Birštono savivaldybė kvietė teikti iškilių, nusipelniusių Birštono savivaldybei 2013 metais žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams, kurie bus teikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime (Vasario 16-ąją).

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų nominantams atrinkti sudaryta komisija nusprendė apdovanoti šiuos Birštono savivaldybės žmones:

1fofoVyto ir Danguolės KEDERIŲ šeimą – už nuoširdų darbą Birštono bendruomenėje ir šeimos vertybių puoselėjimą

 Vytas Kederys nuo 2003 m. iš­rink­tas Birš­tono vienkie­mio bendruomenės pir­mi­ninku. Dvi kadencijas yra Birštono savi­valdybės tarybos narys, vadovauja Fi­nansų ir biudžeto komitetui, yra daugu­mos sa­vivaldybėje veikiančių komisijų narys. Dirb­damas Nemajūnų dienos cent­­re, at­sakingai sprendžia socialiai pažeidžiamų žmonių problemas. Dan­guolė Kederienė dirba Birštono gimna­zijoje direktoriaus pa­vaduo­toja ugdymui. Abu jie išaugino tris gabius ir talentingus vaikus. Darni šei­ma aktyviai dalyvauja vi­suome­ni­niame gy­ve­nime: Danguolė ir Vytas šoka Birš­tono kultūros centro ko­­lek­tyve „Jieva­ras“, dainuoja Birštono Vien­­kiemio vo­ka­liniuose ansamb­liuo­se, kuria spalvin­gus vaidmenis kai­mo teatre, jų vaikai Gied­­rė, Vytau­tas ir Dalius taip pat akty­viai dalyvauja Birštono saviveikloje.

_MG_3588Juliją Birutę BARUTIENĘ – už ilgametį, prasmingą, kūrybingą bei nuoširdų vadovavimą „Bočių“ bendrijai

 Nuo 2006 m. sėkmingai, nuoširdžiai, kūrybingai vadovauja LPS „Bočiai“ Birštono miesto bendrijai – šiais metais išrinkta pirmininke aštuntai kadencijai. Aktyviai atstovauja  Birštono pensininkų interesams jų kasdienybėje ir visuomet skatina senjorų aktyvumą, dalyvavimą įvairiuose renginiuose. J. B. Barutienė ne tik pati labai aktyviai dalyvauja visuomeninėje Birštono savivaldybės veikloje, bet ir sutelkia Birštono senjorus savanoriškai socialinei veiklai, skatina būti aktyviems, domėtis Birštono ir Lietuvos istorija, kultūra.

A. UzasAntaną ŪzĄ – už ilgametį, profesionalų ir at­sakingą darbą kultūros srityje

Birštono kultūros centre dirba nuo 1993 m. An­tano Ūzo iniciatyva yra kokybiškai atnaujinta visa kultūros centro garso ir šviesos įranga. Pareigin­gu­mas, domėjimasis naujovėmis ir sugebėjimas spręsti problemas įvairiose srityse leidžia jam būti auto­ritetingam savo srityje. Profesionalumas ir daly­kiš­kumas yra stipriosios savybės, už kurias dėkoja įvairūs į Birštoną atvykstantys atlikėjai ir kolektyvai.

iZ66NS9NHNijolę DirginčienĘ, Birštono savivaldybės merę – už Birštono vardo garsinimą, kurorto atnaujinimą ir dėmesį kiekvienam

Birštono savival­dybės merė Nijolė Dir­­ginčienė savo įgy­tomis žiniomis ir neiš­senkama energija ku­ria labai gerą Birštono įvaizdį Lietuvoje ir už jos ribų. Aktyvios veik­los dėka buvo įgy­vendinti infrastruk­tūros ir turizmo plėt­ros projektai, pri­trauktos investicijos į kurortą, pagerėjo visų gyventojų gyvenimo kokybė, išaugo turistų srautai. Didžiausią dėmesį N. Dirgin­čie­nė skiria Birštono ku­rorto atgimimui ir su­klestėjimui. Nuolatinis merės rūpinimasis bendruomenės nariais, ne­vyriausybinių organizacijų veikla, biudžetinių įstaigų darbu duoda gerus rezultatus: birštoniečiai noriai įsijungia į visuomeninę veiklą, jaučiasi įvertinti. Biudžetinių įstaigų veikla taip pat tobulinama atsižvelgiant į bend­ruomenės poreikius. 2013 m. Birštono savivaldybė gavo „Auksinės krivūlės“ ap­dovanojimą už įgyvendintus turizmo projektus, Birštono sa­vivaldybės merei Nijolei Dirginčienei buvo įteiktas „Metų kultūros politiko“ ap­dova­nojimas „Auksinis feniksas“, o šių metų pradžioje – pirmoji vieta „Geriausio 2013 m. mero“ apdovanojimuose.

DSCF2318Vytautą JokimĄ – už ne­blės­­­tančias verslo idėjas ir nuo­širdžią pagalbą bei paramą Birš­tono bend­ruomenei

 Birštonietis, kurį laiką gyvenęs sostinėje, sugrįžo į gimtąjį Birštono kraštą ir aktyviai vysto savo verslą, kartu įgyvendindamas vis naujas idė­jas. Dar vaikystėje pradėjęs šokti lietuvių liaudies šokius, V. Jokimas ir pastaraisiais metais yra aktyvus Birš­tono kultūros centro šokių ko­lek­tyvo „Jievaras“ narys. Taip pat jis aktyviai prisideda organizuojant ir teikiant pagalbą bei paramą Birštono savivaldybės ir bendruo­menės renginių metu.

 

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *